Каменяр: Інформаційно-аналітичний часопис Львівського національного університету імені Івана Франка

Криниця знань студентства

Науковці Франкового університету своїм творчим доробком, який щороку сягає сотні нових видань, дають змогу студентам збагатити свої знання з різних дисциплін. Ці слова наочно підтверджуємо, ознайомлюючи Вас, шановні поціновувачі друкованого слова, з новими книжками, які нещодавно побачили світ завдяки неабияким зусиллям насамперед працівників університетського видавничого центру. Деякі з видань Ви вже сьогодні можете придбати у новій книгарні видавничого центру у 118-й кімнаті на першому поверсі головного корпусу Університету.

Українська преса
Хрестоматія
За редакцією Михайла Нечиталюка

Українська преса: Хрестоматія / За редакцією д-ра філол. наук, проф. М. Ф. Нечиталюка. – Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2008. – Том. ІІІ. Преса Галичини 70 – початку 90-х років ХІХ ст.: Кн. І. Публіцистика Івана Франка: “школа політичного думання” (1875 – 1893). – 610 с. + 73 вкл.
Редактор – Уляна Крук. Технічний редактор – Світлана Сеник. Комп’ютерне верстання – Наталія Лобач. Добір фотоілюстрацій – Яро­слав Табінський.
Пропоноване читацькій громаді повторне видання у новій редакції навчально-методичного семінарію “Публіцистика Івана Франка” (Львів, 1972) як першої книги серійного ІІІ тому хрестоматії “Українська преса” на всю можливу широчінь розгортає, доповнює і поглиблює досучасні знання про журналістсько-публіцистичну спадщину великого Каменяра. Якісності й повноти цього видання досягнуто передусім залученням до книжки маловідомих і невідомих текстів, особливо появою цілком нової, третьої частини – “В наймах у сусідів” (про співробітництво І. Франка у польській пресі), залученням нових семінарських тем і текстів, зокрема іншомовних в оригіналі і перекладах, доданням свіжої наукової і першоджерельної літератури, уточненням приміток і коментарів, публікацією у новому варіанті “Вступу” й історико-аналітичної статті “Іскриста грань таланту” з концептуальною постановкою питань формування світогляду І. Франка, періодизації його журнально-публіцистичної діяльності та принципів мовностилістичного редагування авторських першодруків.
Семінарій розраховано на старшокурсників факультетів журналістики університетів, здебільшого на бакалаврів і маґістрантів, які вивчають або вивчатимуть спецкурс “Майстерність Франка-публіциста” та писатимуть наукові дослідження. Своїм хрестоматійним текстовим багажем, тематикою і проблематикою ця книжка, сподіваємося, зацікавить не тільки широкі кола франкознавців, а й студентство суміжних галузей наук – філософів, істориків, політологів, мовознавців тощо. Що ж до журналістів-практиків, то для цієї категорії читачів семінарій про публіцистику Івана Франка слугуватиме надійним джерелом творчого досвіду і наснаги, “школою політичного думання”.

Збірник тестів з курсу “Педагогіка”.
Частина 2. Загальні основи педагогіки
За редакцією Дмитра Герцюка, Лариси Ковальчук

Збірник тестів з курсу “Педагогіка”: Навчально-методичний посібник / За загальною редакцією Д. Герцюка, Л. Ковальчук: У 3 ч. Ч. 2. Загальні основи педагогіки. Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2008. – 152 с.
Редактор – Марія Ріпей. Технічний редактор – Світлана Сеник.
Визначено змістовий компонент кожної теми; подано літературу для самостійної роботи студентів; розроблено діагностичний блок у вигляді тестових завдань для контролю і самоконтролю знань, умінь та навичок студентів з розділу “Загальні основи педагогіки”. Наведені матеріали сприятимуть осмисленню студентами предмета, завдань і змісту навчальної дисципліни “Педагогіка”.
Для викладачів, маґістрантів і студентів педагогічних спеціальностей вищих навчальних закладів різних рівнів акредитації.

Геоморфологія Полонинсько-Чорногірських Карпат
Автор – Ярослав Кравчук

Кравчук Я. С. Геоморфологія Полонинсько-Чорногірських Карпат: Монографія. – Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2008. – 188 с.
Редактор – Мирослава Мартиняк. Комп’ютерне складання і верстання – Галина Шушняк. Фото – Михайло Гамкало, Ярослав Кравчук, Дмитро Каднічанський, Катерина Москалюк, Володимир Шушняк. Обкладинка – Ігор Дикий.
Наведено комплексну геоморфологічну характеристику регіону. Виконано докладний морфоструктурний аналіз. В аналізі морфоскульптури особливу увагу звернуто на реліктові поверхні вирівнювання і форми рельєфу плейстоценових зледенінь. Запропоновано детальну схему геоморфологічної регіоналізації Полонинсько-Чорногірських Карпат.

Виконання курсової роботи з культурологічно-релігієзнавчої проблематики
Автори – Людмила Пітусь, Валерій Стеценко
Пітусь Л., Стеценко В. Виконання курсової роботи з культурологічно-релігієзнавчої проблематики: Нав­чаль­но-методичний посібник для студентів університету. – Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2008. – 148 с.
Редактор – Анна Габрук. Комп’ю­терне верстання – Любов Семенович. Технічний редактор – Світлана Сеник. Обкладинка – Василь Роган.
Подано вимоги до курсових робіт із культурології, української та зарубіжної культури і релігієзнавства, наведено необхідні методичні поради студентам щодо їх виконання, вміщено рекомендовану тематику таких курсових робіт і списки основної рекомендованої літератури з культурологічно-релігієзнавчої проблематики.
Для студентів університету.

Теорія алгоритмів
Автори – Леся Клакович, Софія Левицька, Оксана Костів

Теорія алгоритмів: Навчальний посібник / Л. М. Клакович, С. М. Левицька, О. В. Костів. – Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2008. – 140 с.
Редактор – Мирослава Мартиняк. Технічний редактор – Світлана Сеник. Комп’ютерне верстання – Наталія Лобач. Обкладинка – Василь Роган.
Розглянуто основні поняття та проблеми теорії алгоритмів; описано класичні алгоритмічні системи: нормальні алгоритми Маркова, рекурсивні функції, машини Тьюрінга, Поста, РАМ-машини; досліджено клас важкорозв’язних задач. Наведено деякі методи розробки ефективних алгоритмів. До кожної теми складено низку завдань для самостійної роботи.
Для студентів та аспірантів факультету прикладної математики та інформатики, а також усіх, хто цікавиться розробкою обчислювальних систем і алгоритмів.

Щоб навчав ти чужих дітей…
Автор – Єжи Аксер

Аксер Єжи. Щоб навчав ти чужих дітей… Кілька думок про долю академічного вчителя / Укладачі В. Кметь, І. Мрака. Редкол. І. Вакарчук (голова) та ін. – Львів, 2008. – 56 с.; портр. – (Серія “Doсtor Honorіs Causa”).
Редактор – Григорій Чопик. Мистецьке оформлення обкладинки – Андрій Кісь.
Надруковано інавгураційну промову професора Варшавського університету Єжи Аксера, яку він виголосив з нагоди присудження йому звання “Почесний доктор” (Doсtor Honorіs Causa) Львівського національного університету імені Івана Франка.

Експертні методи в ухваленні рішень
Автор – Михайло Баранкевич
Баранкевич М. М. Експертні методи в ухваленні рішень: Текст лекцій. – Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2008. – 214 с.
Редактор – Оксана Кузик. Технічний редактор – Світлана Сеник. Комп’ютерне верстання – Наталія Буряк. Обкладинка – Василь Роган.
У тексті лекцій описано спосіб формування експертних комісій (груп) та загальні вимоги до проведення експертиз. Подано схеми підготовки (пошуку) варіантів можливих рішень, тобто схеми формування сукупності можливих альтернатив. Розглянуто методи обробки експертної інформації, а також наведено схеми експертиз.
Для студентів економічних спеціальностей, які вивчають такі дисципліни: “Методи обробки соціально-економічної інформації”, “Методи прийняття рішень”, “Системний аналіз” тощо.

Промислова мікробіологія
Автори – Галина Яворська, Степан Гудзь, Світлана Гнатуш

Яворська Г. В., Гудзь С. П., Гнатуш С. О. Промислова мікробіологія: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. – Львів, 2008. – 256 с.
Редактор – Лариса Сідлович. Технічний редактор – Ігор Старунько. Комп’ютерна графіка та верстання – Ігор Старунько.
Висвітлено основні питання промислової мікробіології за програмою підготовки студентів-мікробіологів вищих навчальних закладів.
Коротко розглянуто історію становлення і розвитку промислової мікробіології. Значну увагу приділено описові методів селекції промислових штамів мікроорганізмів, способів їх культивування, різних видів сировини, принципів виготовлення та стерилізації середовищ. Докладно проаналізовано технологічні схеми виробництва і механізми мікробіологічного синтезу біологічно активних речовин, харчових продуктів і напоїв за допомогою мікроорганізмів. Розглянуто шляхи одержання білка одноклітинних, ензиматично активної біомаси, пробіотиків, бактерійних добрив, біоінсектицидів і засобів захисту рослин. Показано значення мікроорганізмів у біогеотехнології, одержанні біогазу та паливного етанолу. Висвітлено участь мікроорганізмів в очищенні забруднених газоподібних відходів, стічних вод і ґрунту. Проаналізовано методи мікробіологічного контролю повітря виробничих приміщень, обладнання та води, а також способи їхньої дезінфекції.
Для студентів-біологів вищих навчальних закладів, мікробіологів-науковців і працівників мікробіологічної промисловості.

Основи вищої математики
Теореми, приклади і задачі
Автор – Богдан Тріщ

Тріщ Б. М. Основи вищої математики: Теореми, приклади і задачі. – Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2008. – 404 с.
Редактор – Мирослава Мартиняк. Технічний редактор – Світлана Сеник. Коректор – Галина Матіїв. Обкладинка – Василь Роган.
Наведено головні означення і теореми векторної алгебри й основ математичного аналізу, описано розв’язування типових задач і наведено задачі для самостійного розв’язування. Значна кількість задач для самостійного розв’язування дає змогу використовувати посібник як збірник задач. Особливу увагу приділено задачам економічного змісту. Запропоновано деякі моделі, для опису яких використовують методи вищої математики. Матеріал, викладений у посібнику, відповідає програмі курсу вищої математики для економічних спеціальностей вищих закладів освіти.
Для студентів економічних спеціальностей.

Оптика. Елементи атомної та ядерної фізики
Автор – Василь Стадник

Стадник В. Й. Оптика. Елементи атомної та ядерної фізики: Навчальний посібник. – Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2008. – 336 с.
Редактор – Мирослава Мартиняк. Технічний редактор – Світлана Сеник. Коректор – Мар’яна Мних. Комп’ютерне верстання – Наталія Буряк. Обкладинка – Василь Роган.
Викладено основні закони поширення і взаємодії світла з середовищем. Розглянуто закономірності та практичне застосування головних оптичних ефектів: інтерференції, дифракції, дисперсії та поляризації світлових променів. Значну увагу приділено розгляду квантових властивостей світла та їхньому застосуванню у біології, медицині та моніторингу довкілля.
Для студентів нефізичних природничих факультетів вищих навчальних закладів.

Посібник з французької мови для самостійної роботи і дистанційного навчання
Автори – Ганна Кость, Ольга Сулим
Кость Г. М., Сулим О. І. Французька мова. Посібник для самостійної роботи і дистанційного навчання. – Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2007. – 164 с.
Комп’ютерне верстання – Наталія Лобач.
Для студентів денної та заочної форм навчання, які вивчають французьку мову самостійно або ж дистанційно. Його специфіка і зміст передбачають самостійне опрацювання країнознавчого матеріалу та соціокультурних традицій Франції.
Головна мета посібника – формувати та розвивати здібності і вміння використовувати лінгвокраїнознавчий матеріал у процесі міжкультурної комунікації та різноманітних сферах життєдіяльності. Структура посібника та інформативний матеріал дають змогу опрацювати відповідну тематику самостійно, здійснюючи контроль за виконанням вправ на основі запропонованих ключів.

Географія населення
Автор – Ірина Гудзеляк
Гудзеляк І. Географія населення: Навчальний посібник. – Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2008. – 232 с. + іл.
Редактор – Наталія Плиса. Технічний редактор – Софія Довба. Коректор – Галина Матіїв. Комп’ютерний набір – Ірина Гудзеляк. Комп’ютерне верстання – Любов Семенович. Художнє оформлення – Василь Роган.
Викладено теоретико-мето­до­ло­гічні основи та історію географії населення. Розкрито суть головних категорій, сучасних наукових концепцій з географії населення, проаналізовано геопросторові тенденції формування населення світу, регіонів та України.
Для студентів та аспірантів географічних факультетів, а також усіх, хто цікавиться проблемами населення.

Фізико-хімічні методи аналізу
Автори – Василь Зінчук, Галина Левицька, Лілія Дубенська
Зінчук В. К., Левицька Г. Д., Дубенська Л. О. Фізико-хімічні методи аналізу: Навчальний посібник. – Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2008. – 362 с.
Редактор – Наталія Плиса. Технічний редактор – Світлана Сеник. Комп’ютерне верстання – Наталія Лобач. Обкладинка – Василь Роган.
Розглянуто сучасні фізико-хімічні методи аналізу. Викладено теоретичні основи методів, зазначено умови та галузі їхнього практичного застосування, метрологічні характеристики, переваги і недоліки.
Контрольні запитання та задачі, які подано в кінці кожного розділу, допоможуть закріпити вивчений матеріал.
Для студентів вищих навчальних закладів.

З історії театру і драми
Автор – Олександр Гвоздєв

Гвоздєв О. О. З історії театру і драми /Из истории театра и драмы. Академия, 1923 г. Переклад з російської. – Львів, 2008. – 200 с.
Ідея видання, наукова редакція – Богдан Козак. Переклад з російської – Євдокія Стародинова. Редактор – Ніна Бічуя. Дизайн та верстка – Інна Шкльода.
До книги О. Гвоздєва увійшли окремі статті та нариси з проблем історії європейського театру і драматургії ХVІ – ХХ століття, також подано аналіз нової німецької театрознавчої науки. Книга містить значний фактологічний матеріал і може слугувати посібником для студентів вищих гуманітарних навчальних закладів.

Гамлет
Автор – Вільям Шекспір

Шекспір Вільям. Гамлет. – Переклад з англійської. – Львів, 2008. – 192 с. The works of W. Shakespeare. The tragedy of Hamlet. – London: Methuen & Сo. Ltd. – 1909. – 240 p.
Ідея видання, наукова редакція – Богдан Козак. Переклад з англійської – Михайло Рудницький. Редактор – Ніна Бічуя. Дизайн та верстка – Інна Шкльода.
Кафедра театрознавства та акторської майстерності факультету культури і мистецтв Львівського національного університету імені Івана Франка доповнює українську перекладну шекспіріану, публікуючи невідомий досі і недавно віднайдений переклад трагедії “Гамлет”. Переклад здійснив 1943 року Михайло Рудницький, професор Франкового університету.

Сторінку підготував
Богдан Копанський