Каменяр: Інформаційно-аналітичний часопис Львівського національного університету імені Івана Франка

Навчанню сприяють добротні книжки

Наш Видавничий центр завжди щедрий на книжкові новинки. Наприкінці минулого і вже на початку нового 2010 року вийшло у світ чимало цікавих видань науковців Франкового університету. Серед них – підручники, навчальні посібники, монографії, словники, збірники наукових праць… Зі значною частиною з них Ви маєте змогу ознайомитися на цій газетній сторінці. А ще вони є на полицях університетської книгарні, розташованої у 118-й кімнаті головного корпусу. Тож шанувальникам друкованого слова радимо не баритися й поспішати по вдалу покупку – книжку. 

Детермінація економічної злочинності в Україні в умовах переходу до ринкової економіки (теоретико-кримінологічне дослідження)
Автор – Андрій Бойко

Бойко А. М. Детермінація економічної злочинності в Україні в умовах переходу до ринкової економіки (теоретико-кримінологічне дослідження): Монографія / А. М. Бойко. – Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2008. – 380 с.
Редактор – Оксана Кузик. Технічний редактор – Світлана Сеник. Комп’ютерне верстання – Наталія Лобач. Обкладинка – Василь Роган.

Досліджено особливості детермінації економічної злочинності в Україні в умовах переходу до ринкової економіки. Проаналізовано природу та сутність економічної злочинності, специфіку її виявів у трансформаційний період, а також методологічні підходи до її пізнання. Визначено детермінуючий комплекс економічної злочинності в умовах переходу до ринкової економіки, його елементи й особливості їхнього детермінуючого впливу.
Для науковців, викладачів, аспірантів, студентів юридичних та економічних навчальних закладів, практичних працівників правоохоронних органів і всіх, хто цікавиться проблемами запобігання економічної злочинності та протидії їй.

Галичина: етнічна історія
Галичина: етнічна історія: Тематичний збірник статей. – Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2008. – 216 с.
Редактор – Анна Габрук. Технічний редактор – Світлана Сеник. Комп’ютерне верстання – Наталія Буряк. Коректори – Ірина Василяйко, Віталія Станкевич-Іванова. Обкладинка – Василь Роган.
Збірник містить статті і матеріали про етнічну історію на галицьких землях з дописемних часів, етнодемографічний розвиток Галичини з кінця ХVІІ до початку ХХІ ст., проблеми етнографічного районування Галичини, традиційну професійну культуру краю.

Загальна та неорганічна хімія
Автори – Григорій Дмитрів, Володимир Павлюк

Дмитрів Г. С., Павлюк В. В. Загальна та неорганічна хімія: Навчальний посібник. – Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2008. – 300 с.
Редактор – Мирослава Мартиняк. Технічний редактор – Світлана Сеник. Коректор – Наталія Галечко.
Подано основний теоретичний матеріал до вивчення розділів загальної та неорганічної хімії. Особливу увагу приділено прикладам розв’язування типових задач, запропоновано задачі для самостійної роботи, що має максимально допомогти студентам у самопідготовці, особливо за умов дистанційного навчання. Також подано лабораторні роботи.
Для студентів нехімічних спеціальностей вищих навчальних закладів.

Психологія духовного становлення особистості майбутнього фахівця
Автор – Наталія Жигайло

Жигайло Н. І. Психологія духовного становлення особистості майбутнього фахівця: Монографія. – Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2008. – 336 с.
Редактор – Ірина Лоїк. Технічний редактор – Світлана Сеник. Комп’ютерне верстання – Наталія Мрака. Обкладинка – Василь Роган.
Розкрито проблему розвитку духовності суспільства та духовності особистості майбутнього фахівця. У розвитку особистості завжди було і є пріоритетним апелювання до загальнолюдських і національних цінностей, зокрема духовно-моральних.
Для економістів, соціологів, психологів, викладачів, аспірантів, студентів інших факультетів вищих навчальних закладів.

Enjoy Your Home Reading (An Intermediate Grammar-Oriented Reader)
Автори – Галина Ісаєва, Наталія Микитенко
Ісаєва Г. Т., Микитенко Н. О. Enjoy Your Home Reading (An Intermediate Grammar-Oriented Reader): Навчальний посібник. – Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2008. – 144 с.
Редактор – Мар’яна Михалюк. Оформлення та художнє редагування – Наталія Микитенко. Технічний редактор – Світлана Сеник. Комп’ютерне верстання – Любов Семенович.

Навчальний посібник містить 12 цікавих, динамічних оповідань відомих англомовних авторів. Подано систему лексичних і граматичних вправ, мета яких – полегшити процес читання, сприяти розвитку комунікативної компетенції з англійської мови.
Для студентів вищих навчальних закладів гуманітарного та природничого профілів.

Стилістика англійської мови
Автор – Кароліна Лотоцька

Лотоцька К. Я. Стилістика англійської мови: Навчальний посібник. – Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2008. – 254 с.
Редактор – Наталія Плиса. Технічний редактор – Світлана Сеник. Комп’ютерне верстання – Наталія Лобач.

Розкрито основні теми курсу стилістики англійської мови, враховуючи деякі сучасні концепції та новітні тенденції у сфері розвитку лінгвістичних досліджень.
Теоретико-практичний матеріал курсу опрацьовано з функціонального погляду, систематизовано та подано у вигляді 20 розділів-лекцій. Запропоновано також запитання для контролю засвоєння знань та практичні завдання, які тематично організовано та до­пов­не­но зразками стилістичного аналізу уривків з художніх текстів. Ефективному засвоєнню метамови та матеріалу курсу сприяє розміщення в посібнику фонетичних транскрипцій спеціальних термінів лінгвостилістики, а також подання після аналізу англійських прикладів паралельного ілюстративного матеріалу з українських літературних джерел.
Для студентів старших курсів факультету іноземних мов, аспірантів і студентів філологічних спеціальностей університетів та педагогічних навчальних закладів.

Економіка підприємства
За редакцією Івана Михасюка

Економіка підприємства: Навчально-методичний посібник (для самостійного вивчення дисципліни) / За редакцією професора І. Р. Михасюка. – Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2008. – 104 с.
Редактор – Людмила Макітринська. Коректор – Віталія Станкевич-Іванова. Технічний редактор – Світлана Сеник. Комп’ютерне верстання – Наталія Лобач.

Викладено основні теоретичні, методологічні аспекти функціонування та розвитку підприємства як суб’єкта господарювання. Охарактеризовано питання ресурсного забезпечення, ефективної організації, управління, планування, регулювання діяльності підприємств та інших виробничо-господарських процесів, що стосуються економіки підприємства.
Для студентів економічних спеціальностей що самостійно вивчають дисципліну “Економіка підприємства”.

Історія держави і права Сполучених Штатів Америки (ХVІІІ ст. – 1918 р.)
Автор – Борис Тищик
Тищик Б. Й. Історія держави і права Сполучених Штатів Америки (ХVІІІ ст. – 1918 р.): Текст лекцій. – Видавничий центр юридичного факультету ЛНУ ім. Івана Франка, 2008. – 157 с.
Редактор – Анна Габрук. Коректор – Віталія Станкевич-Іванова. Технічний редактор – Світлана Сеник. Комп’ютерне верстання – Наталія Лобач.
Висвітлено важливі питання дер­жав­но-правового розвитку США: становлення американської державності, прийняття, зміст та оцінка важливих правових актів – Декларації незалежності (1776 р.), Статей конфедерації (1781 р.), Конституції 1787 р., поправок до неї тощо. Досліджено також розвиток державно-правової системи країни у ХІХ – на початку ХХ ст., становлення партійної системи, основних галузей та інститутів права.

Українсько-чеський словник лінгвістичної термінології
Автори – Оксана Антоненко, Надія Лобур, Ольга Паламарчук, Галина Стрельчук, Мирослава Шевченко
Українсько-чеський словник лінгвістичної термінології / О. В. Антоненко, Н. В. Лобур, О. Л. Паламарчук, Г. П. Стрельчук, М. В. Шевченко. – Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2009. – 200 с.
Науковий редактор – Іван Тепляков.
Словник охоплює найбільш уживану сучасну українську й чеську термінологію в галузі фонетики, фонології, граматики, лексикології, стилістики, словотвору, історії мов, діалектології, теорії комунікації (понад 65000 термінів).
Для викладачів вищих навчальних закладів, студентів-славістів.

Дослідження операцій
Частина 3. Ухвалення рішень і теорія ігор
Автори – Михайло Бартіш, Ігор Дудзяний

Бартіш М. Я., Дудзяний І. М. Дослідження операцій. Частина 3. Ухвалення рішень і теорія ігор: підручник / М. Я. Бартіш, І. М. Дудзяний. – Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2009. – 278 с.
Редактор – Ірина Лоїк. Технічний редактор – Світлана Сеник. Комп’ютерне макетування – Ігор Дудзяний. Обкладинка – Василь Роган.

Висвітлено фундаментальні положення однокритеріальних і багатокритеріальних детермінованих задач ухвалення рішення та задач ухвалення рішень в умовах невизначеності (ризик, цілковита невизначеність і конфлікт інтересів). Докладно розглянуто базові положення та головні моделі теорії ігор (стратегічні та нестратегічні ігри, статичні та динамічні ігри, ігри з довершеною та недовершеною інформацією тощо). Розглянуто ігрові моделі таких економічних об’єктів, як класична дуополія Курно, дуополія Курно з асиметричною інформацією, дуополія та парадокс Бертрана, добровільне фінансування суспільного блага, аукціони. Зміст підручника відповідає програмі обов’язкового курсу “Дослідження операцій” для базового напряму “Прикладна математика”.
Для бакалаврів, спеціалістів і маґіс­трів вищих навчальних закладів, де викладають предмети “Дослідження операцій”, “Математичне програмування” тощо.

Вісник Львівського універ­си­тету.
Серія філологічна. Випуск 46, частина 1
Вісник Львівського університету. Серія філологічна. Випуск 46. Частина 1. – Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2009. – 294 с.
Відповідальні за випуск – Зеновій Терлак, Оксана Костів. Редактор – Уляна Крук. Комп’ютерна верстка – Оксана Костів.
Статті збірника містять дослідження актуальних питань соціолінгвістичної ситуації в умовах пострадянської мовної дійсності. Простежено семантичні зрушення в лексичній системі української мови на зламі століть.

Творчість А. Бєлого в контексті культури Срібної доби
Автор – Інна Гажева
Гажева І. Д. Творчість А. Бєлого в контексті культури Срібної доби: навчальний посібник / І. Д. Гажева. – Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2009. – 284 с.
Редактор – Ірина Лоїк. Технічний редактор – Світлана Сеник. Комп’ютерне верстання – Любов Семенович. Обкладинка – Василь Роган.
Розглянуто творчість А. Бєлого, одного з найяскравіших представників російського символізму. Як діяч культурного ренесансу кінця ХІХ – початку ХХ століть, А. Бєлий найповніше втілив у собі тип універсальної творчої особистості: поета, прозаїка, вченого-філолога, мислителя. Проте найбільшу увагу в посібнику приділено його симфоніям та романам, які стали першими зразками неоміфологічної прози в російській літературі та значною мірою окреслили її подальший розвиток.
Автор посібника поєднує літературний аналіз тексту з викладом теоретичних положень та значною кількістю інформації про різні аспекти російської культури Срібної доби (філософію, живопис, музику, театр). Значне місце в посібнику посідає дослідження мовної майстерності А. Бєлого, який був справжнім новатором мови та стилю російської художньої літератури.
Для філологів, студентів та аспірантів гуманітарних факультетів, а також широкого кола читачів, які цікавляться історією російського символізму.

Ґендер, суб’єктивність, ідентичність: філософські дискусії другої половини ХХ сторіччя
Автор – Надія Гапон
Гапон Н. Ґендер, суб’єктивність, ідентичність: філософські дискусії другої половини ХХ сторіччя: монографія / Н. Гапон. – Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2009. – 378 с.
Редактор – Руслана Спринь. Технічний редактор – Світлана Сеник. Комп’ютерне верстання – Наталія Лобач.

Розглянуто динаміку змін постановки та вирішення проблеми гендеру в руслі пізньомодерністських та постмодерністських філософських дискусій. На основі вивчення оригінальних джерел досліджено теоретичні витоки проблеми соціокультурної асиметрії гендеру, її модифікацій в руслі пізньомодерністської філософії 60–80 років ХХ ст. та в постмодерністській філософії 90-х років ХХ ст. Розкрито особливості постановки та вирішення проблеми гендерної суб’єктивності та ідентичності в західноєвропейських, американських та українських дослідженнях. Запропоновано концепцію системно-критичного підходу до методології постановки та розв’язання проблеми гендеру в межах українського філософського дискурсу.
Для науковців, аспірантів, а також усіх, кого цікавить гендерна проблематика.

Фразеологія в системі російської мови та епістолярному дискурсі
Автор – Ірина Єременко
Єременко І. Фразеологія в системі російської мови та епістолярному дискурсі = Фразеология в системе русского языка и эпистолярном дискурсе: [навчальний посібник] / І. Єременко. – Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2009. – 166 с.
Редактор – Ірина Лоїк. Технічний редактор – Світлана Сеник. Комп’ютерне верстання – Любов Семенович. Обкладинка – Василь Роган.
Розглянуто такі окремі питання загальної теорії російської фразеології: об’єкт фразеології, критерії виокремлення фразеологічних одиниць, обсяг фразеології як об’єкта аналізу та місце фразеології у системі мови.
На широкому розумінні фразеології ґрунтується лінгвістичний аналіз епістолярію Льва Толстого (на фразеологічному рівні): подано опис системи фразеологічних трансформацій та інновацій письменника.
Для студентів, аспірантів, викладачів філологічних факультетів вищих навчальних закладів, а також для всіх зацікавлених у поглибленому вивченні теорії фразеології російської та інших слов’янських мов.

Підготував Богдан Копанський