Каменяр: Інформаційно-аналітичний часопис Львівського національного університету імені Івана Франка

Юридичний факультет

Конституція України проголосила нашу державу суверенною, незалежною, соціальною, демократичною і правовою, у якій найвищою соціальною цінністю визнають людину, її життя і здоров’я, честь і гідність, недоторканість і безпеку. Демократизація суспільства, неухильне дотримання прав і свобод усіх його членів, забезпечення соціальної справедливості – для цього потрібні відповідні правові форми. Отже, істотно зростає роль права, а професія юриста є не лише однією з найпрестижніших, а й однією з найбільш відповідальних та соціально значущих.
Юридичний факультет готує висококваліфікованих фахівців для роботи в органах державної виконавчої та судової влади, місцевого самоврядування, прокуратури, адвокатури, Служби безпеки, внутрішніх справ, митної служби, у юридичних службах підприємств, установ, організацій, банків. Бажання служити відродженій Україні, рішуче боротися з правопорушеннями, антигромадськими вчинками, захищати права громадян – ось що має визначати вибір цієї професії. Продовження

Біологічний факультет

Біологічні дослідження у Львівському університеті, які розпочалися 1774 року, мають тривалі традиції. У різні роки тут працювали Б. Дибовський, А. Бек, Ф. Каменський, Я. Парнас, Р. Вейгль, А. Лазаренко, К. Леутський, В. Захваткін, П. Никифоровський, П. Ярошенко, П. Литвинов, Г. Козій, В. Здун, І. Шостаковська, Б. Сухомлінов, О. Гойда, М. Деркач, Г. Шавловський, С. Гребінський. Їхні дослідження стали надбанням світової науки.
Сьогодні до складу біологічного факультету входять кафедри ботаніки, зоології, біофізики та біоінформатики, біохімії, генетики та біотехнології, мікробіології, фізіології людини і тварин, фізіології та екології рослин; міжфакультетська лабораторія електронної мікроскопії, міжкафедральна лабораторія спектрофотометричних методів у біології, три науково-дослідні лабораторії, комп’ютерний клас. До послуг студентів – Зоологічний музей та Гербарій – національні надбання України. Продовження

Історичний факультет

Поняття часу є однією з найголовніших категорій буття кожного суспільства. Невипадково в культурах різних народів від найдавніших часів до сьогодення так багато уваги приділяють алегоріям часу (от хоча б величні єгипетські сфінкси!), а дискусії довкола ролі та значення історичного минулого, його осмислення в конкретній історичній спільноті (“звідки ж пішла земля Руська?”, – роздумував Літописець) актуальні і в традиційних, і в постмодерних суспільствах. Кожна історична епоха розставляє свої наголоси у трактуванні подій і явищ, пропонує нові моделі вирішення найважливішого завдання музи Кліо – з’ясування ролі та обставин життя Людини у просторі та часі.
Вивчення історії як елемента давньої “eruditio”, форми алегорично-ціннісного осмислення минулого та сучасності, чи власне предмета наукового знання, має значні традиції в ЛНУ ім. Продовження

Правила прийому

до Львівсь­ко­го на­ці­о­наль­но­го уні­вер­си­те­ту іме­ні Іва­на Фран­ка у 2011 році

Провадження освітньої діяльності у Львівському національному університеті імені Івана Франка (далі –Університет) здійснюється відповідно до ліцензії Міністерства освіти і науки (серія АВ № 506613, 11.03.2010, термін дії ліцензії до 01.07.2014).
Правила прийому розроблені Приймальною комісією Львівського національного університету імені Івана Франка (надалі – Приймальна комісія) відповідно до Умов прийому до вищих навчальних закладів України, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України № 961 від 19 жовтня 2010 року та зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 28 жовтня 2010 р. за № 999/18294.

1. Загальні положення
Університет оголошує набір на підготовку фахівців з вищою освітою за освітньо–кваліфікаційними рівнями, напрямами підготовки (спеціальностями) відповідно до ліцензії в межах ліцензованого обсягу, у тому числі у відокремлених структурних підрозділах (філія економічного факультету у м. Продовження

Додаток

Перелік конкурсних предметів у сертифікаті Українського центруоцінювання якості освіти

(вступних випробувань, творчих конкурсів)

Для вступників на основі повної загальної середньої освіти Продовження

Геологічний факультет

Геологічний факультет – провідний осередок підготовки фахівців високої кваліфікації в Україні. Випускники факультету можуть на належному рівні вирішувати і фундаментальні проблеми сучасної світової геологічної науки, і завдання розвитку мінерально-сировинного комплексу. З 1998 року факультет готує бакалаврів за напрямом геологія.
Відповідний рівень викладання геологічних дисциплін забезпечує висококваліфікований колектив професорів, доцентів, викладачів кафедр: загальної та регіональної геології; історичної геології і палеонтології; мінералогії; петрографії; геології корисних копалин; екологічної та інженерної геології і гідрогеології; фізики Землі.
Заснував геологічний факультет усесвітньо відомий учений і педагог академік Євген Лазаренко. Нині на факультеті плідно працюють відомі наукові школи: мінералогічна Є. Продовження

Філологічний факультет

Офіційний початок української філологічної науки у Львівському університеті – заснування 1848 року кафедри української словесності, яку очолив один із активних діячів “Руської трійці” Яків Головацький. От уже понад 160 років поспіль львівські вчені-філологи популяризують рідне слово, щоразу розкриваючи нові таємниці його сутності.
Сьогодні філологічний факультет готує фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем “бакалавр” за напрямом “Філологія” із правом продовжити навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем “магістр” за такими спеціальностями: українська мова та література, фольклористика, мова та література (польська, чеська, словацька, хорватська, болгарська, сербська, російська, перська, арабська, японська). 2004 року створено кафедру польської філології, одним із пріоритетних напрямів діяльності якої є налагодження контактів із польськими колегами, обмін студентами та викладачами. Продовження

Факультет іноземних мов

Історія факультету іноземних мов сягає часів заснування Львівського університету, де філологічні науки посідали чільне місце. У кожну історичну епоху мови інших народів та їхня ментальність були об’єктом дослідження філологів і літературознавців, які володіли іноземними мовами. Це створило добре підґрунтя для заснування 1950 року факультету іноземних мов, до складу якого увійшли кафедри англійської, німецької, французької, іспанської, класичної філологій та зарубіжних літератур. Невдовзі з метою викладання іноземних мов на всіх гуманітарних і природничих факультетах Університету створено загальноуніверситетську кафедру іноземних мов. З проголошенням незалежності України надзвичайно актуальним і потрібним став перекладацький напрям. У 1996 році на факультеті відкрили спеціальність “Переклад”. Від часу заснування кафедра перекладознавства та контрастивної лінгвістики готує висококваліфікованих фахівців. Продовження

Фізичний факультет

У Львівському національному університеті імені Івана Франка вже майже 230 років викладають фізику. Отримати задоволення від опанування цієї прекрасної науки, здобути фахову освіту в одному з найдавніших університетів Європи зі славними традиціями можна, вступивши на фізичний факультет. Тут навчалися та працювали видатні вчені, серед яких М. Смолуховський, Л. Інфельд, В. Міліянчук, Я. Дутчак, М. Бродин, І. Юхновський, факультет закінчив і тут викладає ректор Університету проф. І. Вакарчук.
Фізичний факультет готує фахівців за освітньо-кваліфікаційними рівнями бакалавра, спеціаліста, магістра за напрямами підготовки “Фізика”, “Прикладна фізика”(спеціальності: фізика, фізика твердого тіла, астрономія). На факультеті вперше запроваджено дворічну магістратуру, що дає змогу підготувати висококваліфікованих наукових та педагогічних фахівців для роботи у вищих навчальних закладах країни. Продовження

Факультет електроніки

У 2011 році прийом на перший курс для навчання за програмою бакалавра відбуватиметься на конкурсній основі за результатами зовнішнього незалежного оцінювання навчальних досягнень випускників навчальних закладів середньої освіти, підтвердженими сертифікатами Українського центру оцінювання якості освіти за такими напрямами підготовки: “комп’ютерні науки” (конкурсні предмети – українська мова та література; профільний – математика; за вибором абітурієнта – фізика або іноземна мова, “ мікро- та наноелектроніка” (конкурсні предмети – українська мова та література; профільний – фізика; за вибором абітурієнта математика або хімія).
 Одним із найважливіших сьогодні є завдання підготувати спеціалістів, які б володіли широким обсягом знань у сфері електроніки. Електроніка – наука про взаємодію заряджених частинок (електронів, йонів) з електромагнітними полями і методи створення електронних приладів і пристроїв (вакуумних, газорозрядних, напівпровідникових), що використовують здебільшого для передавання, обробки та збереження інформації. Продовження