Каменяр: Інформаційно-аналітичний часопис Львівського національного університету імені Івана Франка

Абітурієнт повинен знати

Правила прийому до Львівського національного університету імені Івана Франка (далі – Університет) є документом, який регламентує порядок вступу абітурієнтів до нашого Університету. Із Правилами можна ознайомитися у цьому випуску газети “Каменяр” та на веб-сторінці Університету: www.lnu.edu.ua (www.franko.lviv.ua). Приймальна комісія звертає Вашу увагу на окремі важливі питання, які постають перед абітурієнтами.
1. Навчання в Університеті відбувається:
– на бюджетній основі (тобто з видатків державного та місцевих бюджетів);
– на контрактній основі (тобто за кошти фізичних і юридичних осіб та державних пільгових довгострокових кредитів).
Громадянам України гарантовано здобуття на конкурсній основі вищої освіти всіх освітньо-кваліфікаційних рівнів за кошти державного бюджету в межах вимог державних стандартів, якщо вищу освіту за цим освітньо-кваліфікаційним рівнем громадянин здобуває вперше. Продовження

Економічний факультет

Економічний факультет – один із найбільших в Університеті. Тут готують фахівців із дев’яти напрямів за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавра на денній та заочній формах навчання. Випускники бакалаврату мають змогу продовжити навчання на магістерському відділенні та в аспірантурі (сьогодні на факультеті – понад 100 аспірантів).
На факультеті працює високопрофесійний колектив викладачів, серед яких 19 професорів, більш ніж 120 доцентів та кандидатів наук, які викладають на одинадцяти кафедрах. До послуг студентів – чотири комп’ютерні класи з під’єднанням до Інтернету, навчальні лабораторії, бібліотека з читальним залом, їдальня.
У 2005 р. на факультеті на денному відділенні запроваджено напрям підготовки “Міжнародна економіка” (освітньо-кваліфікаційні рівні бакалавра та магістра). Продовження

Факультет журналістики

У журналістику йдуть за покликанням. Кажуть, що це не професія, а стан душі. Тому той, хто бажає працювати у високоінтелектуальній сфері, кого захоплює романтика постійного пошуку й потреба постійного самоствердження на нелегкому, а часом і небезпечному шляху до правди і справедливості, знайде розуміння і підтримку на факультеті. У редакціях сучасних українських мас-медіа чекають на людей сміливих і наполегливих, освічених і делікатних, здорових душею і тілом, чуйних і небайдужих до чужої біди. Це добре усвідомлюють наші вихованці вже з першого курсу. І намагаються відмінно вчитися, набувати практичних навичок і досвіду, щоб гідно продовжити справу попередників, серед яких і керівники ЗМІ, і відомі журналісти, громадські, державні і політичні діячі, науковці, провідні фахівці суміжних сфер. Немає такої точки на карті України, де не працювали б наші випускники. Продовження

Географічний факультет

Розв’язання проблем національного, політичного і культурного відродження України, удосконалення адміністративно-територіального устрою, розвитку і територіальної організації господарства, методів еколого-економічного оцінювання природних ресурсів, кадастру сільськогосподарських земель, моніторингу ландшафтної оболонки Землі, комплексного географічного картографування, інженерного оцінювання рельєфу та інших природних компонентів, організація міжнародного та внутрішнього туризму – для цього потрібні ґрунтовні знання із сучасної географії.
Географічний факультет готує фахівців за такими напрямами: географія та туризм.
Навчально-науковий процес на факультеті забезпечують вісім кафедр: фізичної географії, географії України, ґрунтознавства і географії ґрунтів, геоморфології і палеогеографії, економічної і соціальної географії, раціонального використання природних ресурсів і охорони природи, конструктивної географії і картографії, туризму, науково-дослідні та навчальні лабораторії. Продовження

Факультет міжнародних відносин

Становлення і зміцнення незалежності Української держави, розширення її міжнародних політичних і господарських зв’язків зумовлює потребу висококваліфікованих спеціалістів із проблем зовнішньої політики, міжнародного права, із зовнішньоекономічних, зовнішньоторговельних та міжнародних валютно-фінансових зв’язків, із питань міжнародного бізнесу, маркетингу, менеджменту, захисту навколишнього середовища, з міжнародної інформатики та інформації для роботи в державних представництвах і установах за кордоном, у міжнародних організаціях, навчальних і науково-дослідних закладах, державних і приватних спільних підприємствах.
Для підготовки таких фахівців у нашому Університеті створено факультет міжнародних відносин. Факультет готує спеціалістів у галузі зовнішньої політики, права, історії та економіки країн, що виникли внаслідок розпаду Радянського Союзу, країн Центральної і Східної Європи (Польщі, Чехії, Словаччини, Угорщини, Румунії, Болгарії, держав колишньої Югославії), країн, які мають численну українську діаспору (Канади, США, Німеччини, Аргентини, Великобританії, Франції), а також країн, із якими Україна має значні економічні інтереси (Австрії, Італії, Фінляндії, Туреччини, Швеції та ін. Продовження

Хімічний факультет

Хімію у Львівському національному університеті імені Івана Франка викладають уже понад 220 років. Сьогодні факультет готує спеціалістів-хіміків за трьома освітньо-кваліфікаційними рівнями: бакалавр, спеціаліст і магістр. Після чотирирічного навчання студент отримує диплом бакалавра і може працювати за спеціальністю в навчальних закладах та на виробництві або ж продовжувати навчання і здобувати освітньо-кваліфікаційні рівні спеціаліста чи магістра.
Окрім базових дисциплін – хімії, фізики, математики – студенти хімічного факультету вивчають інформатику і програмування, екологію, іноземні мови, історію України, політологію, економічну теорію, основи підприємництва, філософію, історію та теорію культури, психологію, методику викладання хімії, безпеку життєдіяльності, педагогіку, соціологію. Теоретичне навчання поєднано з практиками: комп’ютерною, навчальною на підприємствах, зокрема м. Продовження

Механіко-математичний факультет

Сучасна математика значно розширила ареал свого застосування. Окрім традиційно важливої ролі математики в природничих науках (фізиці, механіці, хімії, біології тощо), сьогодні математичні методи проникають і в соціальні науки (економіку, політологію, психологію, лінгвістику). Завдяки застосуванню математики описові науки переходять у статус наук із розвиненою теоретичною базою. У всьому світі процес математизації наук настільки інтенсивний, що почали виходити спеціалізовані наукові часописи, назви яких свідчать самі за себе: “Bulletin of Mathematical Biology”, “Mathematical Social Sciences”, “Journal of Mathe­ma­tical Psy­cho­logy”, “Jour­nal of Ma­the­ma­ti­cal Economics” та ін.
У відомому міжнародному рейтингу професій п’ять із перших десяти позицій належать математикомістким професіям. Нинішній випускник механіко-математичного факультету може реалізувати себе не лише як учений чи викладач, а й як аналітик у сфері фінансів, банківської та страхової справи, фахівець із математичного моделювання та сучасних комп’ютерних технологій. Продовження

Факультет прикладної математики та інформатики

Без сумніву, комп’ютер є важливою ознакою нашого часу і його роль, за прогнозами, зростатиме у майбутньому. Комп’ютер – необхідний атрибут усіх сучасних видів людської діяльності: бізнесу, науки, культури. У таких умовах потреба суспільства у висококваліфікованих фахівцях зі сучасних інформаційних технологій, які можуть здійснювати постановки задач, будувати математичні моделі, аналізувати методи їх розв’язування та кодувати мовою комп’ютерів алгоритми їх реалізації, постійно зростає і в Україні, і за кордоном. Тому виникли нові напрями підготовки фахівців, серед яких важливе місце посідають прикладна математика, інформатика та системний аналіз. Бакалаврів, спеціалістів і магістрів у цій галузі готує факультет прикладної математики та інформатики. Наукову та навчально-методичну роботу на факультеті забезпечують сім кафедр: обчислювальної математики, прикладної математики, теорії оптимальних процесів, програмування, інформаційних систем, дискретного аналізу та інтелектуальних систем, математичного моделювання соціально-економічних процесів. Продовження

Філософський факультет

Філософія, як одна з найдавніших і найавторитетніших систем теоретичного знання, посідає чільне місце в духовному житті суспільства. Її вивчали в Академії Платона, в Лікеї Арістотеля, у середньовічних школах. Філософський факультет був обов’язковою умовою становлення класичних європейських університетів. Наш Університет, найдавніший в Україні, мав філософський факультет від часу свого заснування. Тут читали різні філософські курси, які відображали дух часу, особливості епохи. У передвоєнні роки (до 1939 р.) в нашому Університеті вдало розвивалися фундаментальні напрями в галузі філософії, логіки та психології, зокрема теорія логічного позитивізму, яка мала загальноєвропейське значення. Відновлення філософського факультету в Університеті (1992 р.) – непересічна й важлива подія, яка стала можливою лише в незалежній державі. Продовження