Каменяр: Інформаційно-аналітичний часопис Львівського національного університету імені Івана Франка

Абітурієнт повинен знати

Правила прийому до Львівського національного університету імені Івана Франка (далі – Університет) є документом, який регламентує порядок вступу абітурієнтів до нашого Університету. Із правилами можна ознайомитися у цьому випуску газети “Каменяр” та на веб-сторінках Університету:
www.lnu.edu.ua
www.franko.lviv.ua
Приймальна комісія звертає Вашу увагу на окремі важливі питання, які постають перед абітурієнтами.

1. Навчання в Університеті відбувається:
– на бюджетній основі (тобто із видатків державного та місцевих бюджетів);
– на контрактній основі (тобто за кошти фізичних і юридичних осіб та державних пільгових довгострокових кредитів). Продовження

Економічний факультет

Економічний факультет – один з найбільших в Університеті. Тут готують фахівців із дев’яти напрямів за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавра на денній та заочній формах навчання. Випускники бакалаврату мають змогу продовжити навчання на маґістерському відділенні та в аспірантурі (сьогодні на факультеті понад 100 аспірантів).
На факультеті працює високопрофесійний колектив викладачів, серед яких 19 професорів, понад 100 доцентів, які викладають на одинадцяти кафедрах. До послуг студентів – чотири комп’ютерні класи з під’єднанням до Інтернету, навчальні лабораторії, бібліотека з читальним залом, їдальня.
У 2005 р. на факультеті запроваджено на денному відділенні напрям підготовки “Міжнародна економіка” (освітньо-кваліфікаційні рівні бакалавра та маґістра). Ринкова трансформація економіки України передбачає підготовку економістів нової формації, які глибоко розуміють механізми функціонування світової і національної економіки, володіють знаннями і навичками для аналітично-прогностичних робіт з економіки на рівні внутрішнього і міжнародного ринку. Продовження

Географічний факультет

Розв’язання проблем національного, політичного і культурного відродження України, удосконалення адміністративно-територіального устрою, розвитку і територіальної організації господарства, методів еколого-економічного оцінювання природних ресурсів, кадастру сільськогосподарських земель, моніторингу ландшафтної оболонки Землі, комплексного географічного картографування, інженерного оцінювання рельєфу та інших природних компонентів, організація міжнародного та внутрішнього туризму – для цього потрібні ґрунтовні знання із сучасної географії.
Сьогодні географічний факультет готує фахівців за такими напрямами: географія; менеджмент; екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування; туризм.
Навчально-науковий процес на факультеті забезпечують вісім кафедр: фізичної географії, географії України, ґрунтознавства і географії ґрунтів, геоморфології і па­лео­гео­гра­фії, економічної і соціальної географії, раціонального використання природних ресурсів і охорони природи, конструктивної географії і картографії, туризму, науково-дослідні та навчальні лабораторії. Продовження

Факультет міжнародних відносин

Становлення і зміцнення незалежності Української держави, розширення її міжнародних політичних і господарських зв’язків зумовлює потребу у висококваліфікованих спеціалістах з проблем зовнішньої політики, міжнародного права, із зовнішньоекономічних, зовнішньоторговельних та міжнародних валютно-фінансових зв’язків, з питань міжнародного бізнесу, маркетингу, менеджменту, захисту навколишнього сере­до­ви­ща, з міжнародної інформатики та інформації для роботи в державних представництвах і установах за кордоном, у міжнародних організаціях, навчальних і науково-дослідних закладах, державних і приватних спільних підприємствах.
Для підготовки таких фахівців у нашому Університеті створено факультет міжнародних відносин. Факультет готує спеціалістів у галузі зовнішньої політики, права, історії та економіки країн, що виникли внаслідок розпаду Радянського Союзу, країн Центральної і Східної Європи (Польщі, Чехії, Словаччини, Угорщини, Румунії, Болгарії, держав колишньої Югославії), країн, які мають численну українську діаспору (Канади, США, Німеччини, Аргентини, Великобританії, Франції), а також країн, із якими Україна має значні економічні інтереси (Австрії, Італії, Фінляндії, Туреччини, Швеції та ін. Продовження

Факультет журналістики

У журналістику йдуть за покликанням. Кажуть, що це не професія, а стан душі. Отже, той, хто бажає працювати у високоінтелектуальній сфері, кого захоплює романтика постійного пошуку й потреба постійного самоствердження на нелегкому, а часом і небезпечному шляху до правди і справедливості, знайде розуміння і підтримку на факультеті. У редакціях сучасних українських мас-медіа чекають на людей сміливих і наполегливих, освічених і делікатних, здорових душею і тілом, чуйних і небайдужих до чужої біди. Це добре усвідомлюють наші вихованці вже з першого курсу. І намагаються відмінно вчитися, набувати практичних навичок і досвіду, щоб гідно продовжити справу попередників, серед яких і керівники ЗМІ, і відомі журналісти, громадські, державні і політичні діячі, науковці, провідні фахівці суміжних сфер. Нема такої точки на карті України, де не працювали б наші випускники.
Допомагають їм стати добрими фахівцями і знайти своє місце в інформаційному просторі України досвідчені викладачі – професори, доценти (доктори і кандидати наук), асистенти, які одночасно є високопрофесійними журналістами. Продовження

Механіко-математичний факультет

Сучасна математика значно розширила ареал свого застосування. Окрім традиційно важливої ролі математики в природничих науках (фізиці, механіці, хімії, біології тощо), сьогодні математичні методи проникають і в соціальні науки (економіку, політологію, психологію, лінгвістику). Завдяки застосуванню математики описові науки переходять у статус наук із розвиненою теоретичною базою. У всьому світі процес математизації наук настільки інтенсивний, що почали виходити спеціалізовані наукові часописи, назви яких свідчать самі за себе: “Bulletin of Mathematical Biology”, “Mathematical Social Sciences”, “Journal of Mathe­ma­tical Psy­cho­logy”, “Jour­nal of Ma­the­ma­ti­cal Economics” та ін.
У відомому міжнародному рейтингу професій п’ять із перших десяти позицій належать математикомістким професіям. Нинішній випускник механіко-математичного факультету може реалізувати себе не лише як учений чи викладач, а й як аналітик у сфері фінансів, банківської та страхової справи, фахівець із математичного моделювання та сучасних комп’ютерних технологій. Продовження

Факультет прикладної математики та інформатики

Без сумніву, комп’ютер є важливою ознакою нашого часу і його роль, за прогнозами, зростатиме у майбутньому. Комп’ютер – необхідний атрибут усіх сучасних видів людської діяльності: бізнесу, науки, культури. У таких умовах потреба суспільства у висококваліфікованих фахівцях зі сучасних інформаційних технологій, які можуть здійснювати постановки задач, будувати математичні моделі, аналізувати методи їх розв’язування та кодувати мовою комп’ютерів алгоритми їх реалізації, постійно зростає і в Україні, і за кордоном. Тому виникли нові напрями підготовки фахівців, серед яких важливе місце посідають прикладна математика, інформатика та системний аналіз. Бакалаврів, спеціалістів і маґістрів у цій галузі готує факультет прикладної математики та інформатики. Наукову та навчально-методичну роботу на факультеті забезпечують сім кафедр: обчислювальної математики, прикладної математики, теорії оптимальних процесів, програмування, інформаційних систем, дискретного аналізу та інтелектуальних систем, математичного моделювання соціально-економічних процесів. Продовження

Філософський факультет

Філософія, як одна з найдавніших і найавторитетніших систем теоретичного знання, посідає чільне місце в духовному житті суспільства. Її вивчали в Академії Платона, в Лікеї Арістотеля, у середньовічних школах. Філософський факультет був обов’язковою умовою становлення класичних європейських університетів. Наш Університет, найдавніший в Україні, мав філософський факультет від часу свого заснування. Тут читали різні філософські курси, які відображали дух часу, особливості епохи. У передвоєнні роки (до 1939 р.) у нашому Університеті вдало розвивалися фундаментальні напрями в галузі філософії, логіки та психології, зокрема теорія логічного позитивізму, яка мала загальноєвропейське значення. Відновлення філософського факультету в Університеті (1992 р.) – непересічна й важлива подія, яка стала можливою лише в незалежній державі. Це надзвичайно важливо для національно-культурного відродження, духовного піднесення та розвитку науки й освіти в Україні. Продовження

Юридичний факультет

Конституція України проголосила нашу державу суверенною, незалежною, соціальною, демократичною і правовою, у якій найвищою соціальною цінністю визнають людину, її життя і здоров’я, честь і гідність, недоторканість і безпеку. Демократизація суспільства, неухильне дотримання прав і свобод усіх його членів, забезпечення соціальної справедливості – усе це повинно мати свої правові форми. У зв’язку з цим істотно зростає роль права, а професія юриста є не лише однією з найпрестижніших, а й однією з найбільш відповідальних та соціально значущих.
Юридичний факультет готує висококваліфікованих фахівців для роботи в органах державної виконавчої та судової влади, місцевого самоврядування, прокуратури, адвокатури, Служби безпеки, внутрішніх справ, митної служби, у юридичних службах підприємств, установ, організацій, банків. Бажання служити відродженій Україні, рішуче боротися з правопорушеннями, антигромадськими вчинками, захищати права громадян – ось що має визначати вибір цієї професії. Продовження