Каменяр: Інформаційно-аналітичний часопис Львівського національного університету імені Івана Франка

Дорогі першокурсники!

Львівський університет, освячений генієм Івана Франка, гостинно зустрічає Вас і запрошує в осередок культурного та інтелектуального життя української нації. Університет надає Вам усі можливості здобути омріяний фах, щоб надалі творити майбутнє Української Держави на засадах добра, мудрості та справедливості. Науково-педагогічні, педагогічні працівники Університету уведуть Вас у цікавий і прекрасний світ наукового й творчого пошуку, допомагаючи сповна розкрити та реалізувати Ваш потенціал.
Адресуємо слова щирої подяки Вашим батькам і вчителям за те, що підтримували Вас у рішенні здобувати освіту в одному з найпрестижніших і найдавніших класичних університетів України та Східної Європи.
Збагачуйтесь спілкуванням із друзями, однокурсниками та викладачами, розвивайте традиції та помножуйте славу Університету своїми перемогами і звершеннями!
Із честю та гідністю пронесіть крізь усе своє життя високе звання студента Львівського національного університету імені Івана Франка!

Ректорат

Адміністрація Університету

  Перший проректор
Височанський Василь Степанович
Тел.: + 38 032 260-30-67
e-mail: vysochansky@lnu.edu.ua
Веб-сторінка: www.lnu.edu.ua/teachers/id2
  Проректор з науково-педагогічної роботи
Зубрицька Марія Олексіївна
Тел.: + 38 032 272-70-50
e-mail: zubrycka@lnu.edu.ua
Веб-сторінка: www.lnu.edu.ua/teachers/id3
  Проректор з наукової роботи
Котур Богдан Ярославович
Тел.: + 38 032 272-70-40
e-mail: kotur@lnu.edu.ua
Веб-сторінка:www.lnu.edu.ua/teachers/id5
  Проректор з науково-педагогічної роботи
Кирилич Володимир Михайлович
Тел.: + 38 032 239-41-94
e-mail: kyrylych@lnu.edu.ua
Веб-сторінка: www.lnu.edu.ua/teachers/id4
  Проректор з науково-педагогічної роботи
Мамчур Звенислава Ігорівна
Тел.: + 38 032 239-42-61
e-mail: z_mamchur@lnu.edu.ua
Веб-сторінка: www.lnu.edu.ua/teachers/id6
  Проректор з науково-педагогічної роботи та соціальних питань і розвитку
Лозинський Мар’ян Володимирович
Тел.: + 38 032 239-45-32
e-mail: m_lozynskyj@lnu.edu.ua
Веб-сторінка: www.lnu.edu.ua/teachers/id7
  Проректор з науково-педагогічної роботи
Крохмальний Роман Олексійович
Тел.: + 38 032 239-40-40
e-mail: romankro@gmail.com
Веб-сторінка: www.lnu.edu.ua/teachers/id8

Продовження

Система оцінювання знань в університеті

Вчена рада Львівського національного університету імені Івана Франка від 27 лютого 2008 р. (протокол № 21/2) “Про уніфікацію системи оцінювання знань студентів за 100-бальною шкалою” ухвалила:
1.    Максимальна кількість балів при оцінюванні знань студентів становить: за поточну успішність 50 балів, на екзамені – 50 балів.
2.    Затвердити таблицю відповідності оцінювання знань студентів за різними системами (додається).
3.    Вказану систему запровадити з 2008/2009 н. р. при оцінюванні знань студентів за 100‑бальною шкалою.

Таблиця відповідності оцінювання знань студентів за різними системами

Оцінка
в балах
 ECTS  Визначення Екзаменаційна оцінка,
оцінка з диферен­ційованого заліку (національна шкала) 
Залік 
 90–100  A  Відмінно  Відмінно Зараховано
 81–89  B  Дуже добре  Добре
 71–80  C  Добре
 61–70  D  Задовільно Задовільно
 51–60  E Достатньо

Розклад занять в Університеті

Корпуси:
вул. Університетська, 1;
вул. П. Дорошенка, 41;
просп. Свободи, 18;
вул. ген. Чупринки, 49;
вул. Валова, 18;
вул. Січових Стрільців, 14, 19;
вул. М. Туган-Барановського, 7:

 • 1 пара – 08:30–09:50
 • 2 пара – 10:10–11:30
 • 3 пара – 11:50–13:10
 • 4 пара – 13:30–14:50
 • 5 пара – 15:05–16:25
 • 6 пара – 16:40–18:00
 • 7 пара – 18:10–19:30
 • 8 пара – 19:40–21:00

Продовження

Львівський національний університет імені Івана Франка

Рік заснування – 1661
Львівський національний університет імені Івана Франка – один із найдавніших вищих навчальних закладів Європи – уже понад три з половиною століття творить свою історію. Змінювалися епохи і політичний статус Галичини, а місто Львів і Університет завжди були дійовими осередками науки та культури.
Історія Львівського університету розпочалася ще в се­ре­дині XVII ст.: 20 січня 1661 р. польський король Ян Казимир підписав привілей, який надавав Львівській єзуїтській колегії “гідність академії і титул університету”. Привілей засвідчував право колегії викладати всі тогочасні університетські дисципліни та надавати вчені ступені. У новоствореній вищій школі працювали два відділи – філософський і теологічний.
Після входження Галичини до Австрійської імперії в 1773 р. орден єзуїтів розпустили, а Університет закрили. Невдовзі низку його підрозділів відновили в складі Університету, що його відкрив австрійський імператор Йосиф ІІ у 1784 р. Тоді в Університеті діяли чотири факультети – філософський, теологічний, правничий і медичний.
Продовження

Наукова бібліотека Університету

Наукова бібліотека Львівського національного університету імені Івана Франка є найстарішою серед бібліотек вищих навчальних закладів України – заснована у 1608 р. при Львівському єзуїтському колегіумі, якому у 1661 р. було надано титул університету.
Універсальні за змістом фонди – понад 3 млн. одиниць зберігання – є цінним зібранням української та іноземної наукової, навчальної, художньої літератури.
Фонд рукописних, стародрукованих та рідкісних книг ім. Ф. П. Максименка Наукової бібліотеки внесений до Державного реєстру наукових об’єктів, що становлять національне надбання.
Наукова бібліотека передплачує українські та закордонні періодичні видання, відповідно до профілю діяльності Університету, підтримує книгообмін із провідними бібліотеками, науково-дослідними установами, вищими навчальними закладами України та багатьох країн світу. Щороку Науковa бібліотека обслуговує понад 60 тис. читачів, яким видає у користування понад 1 млн. книг. Окрім того, читачам забезпечений доступ до бібліотеки “Французького альянсу” у Львові.
Автоматизована бібліотечна система “ГАЛС” інтегрована в загальноуніверситетське інформаційне середовище. Найцінніші документи переводять в електронну форму. До послуг читачів – ресурси відкритих електронних архівів “Антропос” (гуманітарні науки) та “Еврика” (природничі та точні науки), віртуальний читальний зал навчальної літератури у мережі WI-FI Наукової бібліотеки. Читачі Наукової бібліотеки отримують доступ до вітчизняних та світових електронних ресурсів. Зокрема, найбільшою популярністю серед студентів користується база найновіших електронних підручників видавництва “Центр навчальної літератури”.
Продовження

Права і обов’язки студентів

 (витяг зі Статуту Львівського національного університету імені Івана Франка)

33. Учасниками навчально-ви­хов­ного процесу Університету є: педагогічні і науково-педагогічні працівники; особи, які навчаються в Університеті; працівники Університету (категорійні спеціалісти, старші лаборанти завідувачі навчальними лабораторіями, методисти та інші).
34. Права осіб, які навчаються в Університеті.
34.1. Особи, які навчаються в Університеті, мають право на:
34.1.7. Перерву у навчанні (академічну відпустку) у зв’язку із обставинами, які унеможливлюють виконання навчального плану (за станом здоров’я, призовом на строкову військову службу, навчанням чи стажуванням в освітніх і наукових установах іноземних держав тощо).
34.1.8. Поновлення на навчання під час канікул та переведення до іншого навчального закладу.
34.1.9. Безпечні та нешкідливі умови навчання і побуту.
34.1.10. Переведення на інший напрям підготовки в межах однієї галузі знань чи на іншу спеціальність у межах одного напряму підготовки.
34.1.11. Трудову діяльність у позанавчальний час.
34.1.12. Участь в об’єднаннях громадян.
34.1.13. Вибір навчальних дисциплін за спеціальністю в межах, передбачених освітньо-професійною програмою підготовки та робочим навчальним планом.

Продовження

Міжнародні об’єкти Університету – національне надбання України

 • Фонд рукописних, стародрукованих і рідкісних книг Наукової бібліотеки Університету (бібліотека створена 1608 р.).Веб-сторінка: www.lnu.edu.ua/Subdivisions/PROPERTY/biblio/biblio_ukr.htm
 • Науково-дослідний комплекс апаратури для вивчення штучних небесних тіл ближнього космосу Астрономічної обсерваторії Університету (обсерваторія створена 1769 р.).
  Веб-сторінка: www.lnu.edu.ua/Subdivisions/PROPERTY/astro/astro_ukr.htm
 • Гербарій (створений 1783 р.).
  Веб-сторінка: bioweb.lnu.edu.ua/herbarium
 • Колекція тропічних і субтропічних рослин Ботанічного саду (Ботсад створений 1852 р.).
  Веб-сторінка: bioweb.lnu.edu.ua/botsad
 • Наукові фонди та музейна експозиція Зоологічного музею (музей створений 1823 р.).
  Веб-сторінка: zoomus.lviv.ua
 • Колекція культур мікроорганізмів – продуцентів антибіотиків (створена 1995 р.).
  Веб-сторінка: lv-microbcollect.lviv.ua

 

 

 

 

 

 

 

 

Міжнародна діяльність

Університет підтримує партнерські зв’язки на основі угод про співпрацю із 94 нав­чальними закладами й установами 33 країн світу.
Щороку понад 300 студентів відряджають за кордон на навчання, стажування, мовно-ознайомлювальну практику, для участі у семінарах і конференціях, літніх школах тощо.
Найбільше закордонних відряджень припадає на факультети: географічний, іноземних мов, історичний, міжнародних відносин, філологічний. Серед студентів, які навчаються у вищих навчальних закладах Великої Британії, Німеччини, Польщі, США, Швеції, більшість із факультетів іноземних мов і міжнародних відносин. Студенти факультетів географічного, історичного, філологічного і міжнародних відносин проходять навчальні практики в Польщі, Болгарії, Угорщині, Чехії, Словаччині та Австрії.
Університет є учасником трирічного проекту Європейського Союзу “Еразмус Мундус”, у рамках якого близько 20 студентів навчаються впродовж року у провідних європейських університетах.
У 2012 році Університет отримав 5 проектів за програмою Темпус; Здійснюється проект “Підтримка удосконалення юридичної освіти та освіти з прав людини в Україні”; Міжнародний проект “Україна-Польща-Словаччина”.
Продовження