Каменяр: Інформаційно-аналітичний часопис Львівського національного університету імені Івана Франка

Права і обов’язки студентів

 (витяг зі Статуту Львівського національного університету імені Івана Франка)

33. Учасниками навчально-ви­хов­ного процесу Університету є: педагогічні і науково-педагогічні працівники; особи, які навчаються в Університеті; працівники Університету (категорійні спеціалісти, старші лаборанти завідувачі навчальними лабораторіями, методисти та інші).
34. Права осіб, які навчаються в Університеті.
34.1. Особи, які навчаються в Університеті, мають право на:
34.1.7. Перерву у навчанні (академічну відпустку) у зв’язку із обставинами, які унеможливлюють виконання навчального плану (за станом здоров’я, призовом на строкову військову службу, навчанням чи стажуванням в освітніх і наукових установах іноземних держав тощо).
34.1.8. Поновлення на навчання під час канікул та переведення до іншого навчального закладу.
34.1.9. Безпечні та нешкідливі умови навчання і побуту.
34.1.10. Переведення на інший напрям підготовки в межах однієї галузі знань чи на іншу спеціальність у межах одного напряму підготовки.
34.1.11. Трудову діяльність у позанавчальний час.
34.1.12. Участь в об’єднаннях громадян.
34.1.13. Вибір навчальних дисциплін за спеціальністю в межах, передбачених освітньо-професійною програмою підготовки та робочим навчальним планом.

34.1.14. Участь у формуванні індивідуального навчального плану.
34.1.15. Моральне або матеріальне заохочення за успіхи в навчанні й активну участь у науково-дослідній і громадсько-корисній роботі.
34.1.18. Користування навчальною, науковою, виробничою, культурною, спортивною, побутовою, лікувально-оздоровчою базами Університету, а також відповідними приміщеннями для проведення культурно-просвітницьких заходів.
34.1.19. Участь у науково-дослідних, дослідно-конструкторських роботах, конференціях, симпозіумах, виставках, олімпіадах, конкурсах; представлення своїх робіт для публікації.
34.1.20. Участь в обговоренні та вирішенні питань удосконалення навчально-виховного процесу, науково-дослідної роботи, призначення стипендій, організації дозвілля, побуту, оздоровлення.
34.1.21. Внесення пропозицій щодо умов оплати за навчання.
34.1.22. Безкоштовне користування в Університеті бібліотеками, інформаційними фондами, послугами навчальних, наукових, медичних та інших підрозділів Університету;
34.1.23. Отримання матеріальної допомоги відповідно до законодавства України.
34.4. Обов’язками осіб, які навчаються в Університеті є:
34.4.1. Дотримування законів України, Статуту та Правил внутрішнього розпорядку Університету, етичних норм;
34.4.2. Виконання графіку навчального процесу та вимог навчального плану. Систематичне оволодіння знаннями, практичними навичками, професійною майстерністю та підвищення загального культурного рівня;
34.4.3. Своєчасне інформування деканату про неможливість відвідувати заняття з поважних причин;
35. Особи, які навчаються в Університеті, можуть бути відраховані з Університету за:
35.1. Власним бажанням;
35.2. Невиконання вимог навчального плану та графіку навчального процесу, невідвідування занять без поважних причин, академічну неуспішність (не складено іспити та заліки впродовж сесії);
35.3. Перебування в навчальному корпусі, біб­ліо­те­ці, гуртожитку або інших публічних місцях в стані алкогольного, наркотичного або токсичного сп’яніння;
35.4. Обвинувальним вироком суду, що вступив в законну силу;
35.5. Негідну поведінку, грубе порушення навчальної дисципліни або Правил внутрішнього розпорядку Університету (за погодженням із профспілковою організацією студентів);
35.6. Станом здоров’я на підставі висновку ЛКК;
35.7. Умови переведення до іншого вищого навчального закладу;
35.8. Невиконання умов договору (контракту);
35.9. Одержання незадовільної оцінки на державному іспиті, захисті дипломної, магістерської чи іншої випускної роботи;
35.10. Неявку на державний іспит або на захист дипломної, магістерської чи іншої випускної роботи в період роботи Державної екзаменаційної комісії.

Категорія: Першокурсник-2013