Каменяр: Інформаційно-аналітичний часопис Львівського національного університету імені Івана Франка

Дорогі студенти, аспіранти, викладачі та працівники Львівського національного університету імені Івана Франка!

Сердечно вітаю Вас із Днем Університету!

Традиції та звичаї об’єднують минуле і майбутнє народу, старші та молодші покоління, інтегрують етнічну спільність людей у високорозвинену сучасну націю.

Учені Львівського університету завжди мали і сьогодні мають свою принципову громадянську позицію й неодноразово впливали на прийняття доленосних для України рішень, гордо декларували й відстоювали національні цінності та святині – мову, культуру, свободу. Правдива вартість Університету там, де шанують засадничі принципи українськості, де наука – це правда і де правда пов’язана з життям.

Бажаю всім нам духовного єднання на шляху до підкорення нових наукових вершин, аби й надалі з високим творчим натхненням і наснагою помножувати здобутки Львівського університету.

Ректор Іван Вакарчук

Інвестиція в майбутнє

Інтенсивний розвиток інформаційних технологій і специфіка формування читацьких інтере­сів, навчальних потреб нашого студентства є добрим стимулом для пошуку нових моделей забезпечення бібліотечних послуг та інтеграції університетського бібліотечного середовища у контексти світового гуманітарного дискурсу. Серед пріоритетних завдань та механізмів їх виконання у сучасних умовах Наукова бібліотека повинна забезпечити збереження унікальних фондів, пошук та удоступнення актуальних ресурсів, адаптацію співробітників до роботи, – фахові знання та досвід лише у поєднанні з особистою ініціативою та творчістю стають запорукою спільних успішно реалізованих проектів.

Серед втілених цьогорічних міжнародних ініціатив Наукової бібліотеки Львівського національного університету імені Івана Франка варто виокремити такі: продовжили співпрацю книгозбірні з французькими дипломатичними та культурно-науковими представництвами в Україні. У рамках офіційного візиту до Львова Надзвичайного і Повноважного Посла Французької Республіки в Україні Алена Ремі 16‑17 лютого 2012 р. відбулася його зустріч з Ректором Львівського національного університету імені Івана Франка професором Іваном Вакарчуком, студентами навчального закладу. Окремо дипломатична делегація відвідала Наукову бібліотеку Університету. З Послом обговорили спільні з “Alliance Française” презентації україномовних перекладів французької наукової та художньої літератури, виданої в рамках реалізації програми “Сковорода” (за сприяння “Альянсу” в університетській бібліотеці укомплектовано добірку цих видань), перспективи застосування досвіду, набутого під час стажування директора Наукової бібліотеки в Університеті Жана Мулена (Ліон–3),  Вищій національній школі інформаційно-бібліотечних наук та Муніципальній бібліотеці у Ліоні. Особливе зацікавлення Алена Ремі викликали ініціативи історико-бібліографічних проектів, висловлені під час “Французької весни” 2011 р. і втілювані у життя працівниками установи, які підготували ілюстрований каталог виставки, що повинен з’явитися друком за підтримки культурної програми посольства. Надзвичайний і Повноважний Посол висловив пропозицію здійснити цикл науково-бібліографічних чи факсимільних видань Наукової бібліотеки у Франції. Продовження

Математична конференція

На відзначення ювілеїв Стефана Банаха – визначного математика, лідера Львівської математичної школи, кожні 10 років, починаючи з 1982 р., у Львові організовувалися математичні конференції. Цьогорічна конференція, присвячена 120-річчю від дня народження Стефана Банаха, відбувалася з 17 по 21 вересня у Львівському національному університеті імені Івана Франка та Національному університеті “Львівська політехніка” і перевершила усі попередні конференції як за кількістю учасників (понад 350 математиків, які представляли 21 країну), так і за охопленням тематики, дотичної до досліджень Стефана Банаха та його колег з львівської математичної школи: теорія банахових просторів, топологія, топологічна алгебра, алгебра, комплексний аналіз, теорія ймовірностей, теорія операторів, диференціальні рівняння і математична фізика. Вагома частина доповідей була присвячена історії математики. Зокрема, перша доповідь конференції, яку виголосили Роман Дуда, автор відомої монографії “Lwowska Szkoła Matematyczna” (Вроцлавський університет), та Ярослав Притула (ЛНУ ім. Івана Франка), стосувалася особистості Стефана Банаха та Львівської математичної школи. Різним аспектам історії та філософії Львівської математичної школи були присвячені також доповіді Мирослава Горбачука (Інститут математики, Київ), Романа Муравського, автора монографії “Filozofia matematyki. Zarys dziejów” та антології “Filozofia matematyki. Antologia tekstów klasycznych” (Познанський університет), Леха Маліґранди (відомого дослідника історії математики з Швеції) та Михайла Зарічного, одного з авторів цих рядків, який у своїй доповіді скористався змогою розповісти математикам різних країн про роль праць видатного українського математика Мирона Зарицького у становленні основ топології. Продовження

Три уроки Енциклопедії

З першим томом “Енциклопедії Львівського національного університету імені Івана Франка” університетська спільнота зустрілась 15 лютого цього року. Праця, яка забрала майже десять років роботи, наближається до свого завершення – виходу в світ другого тому. Оскільки належу до тієї групи працівників Університету, яких з самого початку роботи над Енциклопедією нарекли потужним словом “енциклопедисти”, дозволю собі поділитися деякими роздумами про цю роботу. Назвав ці роздуми “Три уроки Енциклопедії”.

Урок перший – “Історія кафедр”

У процесі опрацювання великої кількості гасел (а говоритиму про факультет іноземних мов) відкрилася широка панорама науки одного з найстаріших університетів Європи. Не було, здається, чужої мови, яка б не звучала тут у наукових дослідженнях – від санскриту до албанської, румунської, каталонської, перської та інших. Вивчалися різноманітні літературознавчі проблеми – від chansons de gestes (середньовічних пісень про героїчні діяння, в яких маємо до 60 згадок про Київську Русь) до велетнів німецької літератури XVIII ст. – Шиллера, Лессінга, Ґете. А ще був Шекспір, література і театр єлизаветинської доби. Отже, виникла настійна необхідність написання історій тих кафедр, які ще таких історій не опрацювали. Написання історій кафедр з використанням великого нагромадженого матеріалу під час роботи над двома томами “Енциклопедії Унівесритету” як історій не окремих підрозділів, а окремих напрямів цілої університетської науки. Продовження

Пам’яті професора Євгена Гладишевського

5 серпня 2012 року відійшов у вічність Євген Іванович Гладишевський – видатний український хімік-неорганік, один із засновників і багаторічних керівників Львівської наукової школи з кристалохімії інтерметалічних сполук.

Науковці школи дослідили взаємодію металів у близько 2600 потрійних металічних системах, для майже 1100 систем побудували ізотермічні перерізи діаграм стану, виявили існування і визначили кристалічну структуру понад 6000 сполук, 430 з них є новими структурними типами, запропонували систематику структурних типів інтерметалідів за координацією атомів, систематизували види спорідненості структурних типів та трансформації одних типів у інші. Особливо вагомими є досягнення у дослідженні потрійних систем, за участю рідкісноземельних металів, а також систем, до складу яких входять бор, алюміній, галій, індій, карбон, силіцій, германій, станум, фосфор, стибій, літій, цинк. Доробком школи є близько 4000 наукових праць, 36 монографій, понад 100 авторських свідоцтв і патентів. Школа підготувала 25 докторів наук і 135 кандидатів наук. Продовження

Філософський факультет: історія та сучасність

Двадцятилітній ювілей філософського факультету є органічним продовженням 350-річного ювілею Університету. Для випускників філософського факультету – це нагода для зустрічі та спогадів про студентські роки. Для нинішніх студентів – доба отримання знань, професійного становлення та сподівання на прийдешні перспективи. Для викладачів факультету – це насамперед свято, з яким пов’язане і минуле, і сьогодення нашої alma mater, час роздумів про майбутнє факультету, й Університету.

Львів із давніх-давен був осередком культури і духовного життя галицьких українців, тому справедливо претендував на центр університетської освіти. Однак до середини ХVІ ст. на українських землях не було жодного вищого навчального закладу. Саме Львів найшвидше став університетським осередком в Україні. Історія факультету розпочалася в 1661 р. Саме тоді Єзуїтський колегіум було перетворено в університет із 2 відділами: теологічним та філософським.

У ХVІІ ст. на філософському відділі навчалося близько 500 спудеїв (студентів), а в перші роки ХVІІІ ст. їхня кількість зросла до 700. В академії єзуїтів, окрім поляків, навчалися також і українці. Програма навчання була укладена за зразком навчальних програм єзуїтських шкіл XVI ст., а зміни були внесені лише в XVIІІ ст. В основу цієї програми було покладено систему Аристотеля, в якій пріоритет надавався логіці, фізиці та метафізиці. Викладали історію, географію, грецьку та латинську мови. Навчання тривало 3 роки, після чого студенти могли продовжувати навчання на теологічному відділі. Продовження

Факультету міжнародних відносин – 20 років

Факультет міжнародних відносин святкує своє 20-річчя. Багато це – чи мало? Якщо розглядати цей термін через призму більш, ніж 350-річної історії Львівського національного університету імені Івана Франка – це, звичайно, небагато. Однак за двадцять років свого існування факультет зайняв гідне місце у загальнодержавній системі підготовки фахівців для зовнішньополітичної служби України.

Наш факультет – ровесник незалежної Української Держави. Саме виникнення нової незалежної держави на мапі світу зробило можливим і необхідним створення нашого факультету. Створилася нова ситуація. З одного боку, потреба молодої зовнішньополітичної служби України у кваліфікованих національно свідомих фахівцях, які б відповідали усім вимогам дипломатичної служби, різко зросла. З іншого боку, змінився характер дипломатичної служби – вона стала більш відкритою, а отже, відпала необхідність у централізації підготовки кадрів та постійному контролі з боку партійних та інших органів.

Створення факультету не було легким. Сам факт підготовки фахівців для зов­нішньополітичної служби держави поза столицею видавався тоді нереальним. Відкриття факультету міжнародних відносин у Львові було сміливим кроком. Потрібна була велика відвага, бачення перспективи і віра в можливості Університету, щоб піти на такий крок. Ініціатори створення факультету – Ректор Університету Іван Вакарчук і перший декан факультету Маркіян Зіновійович Мальський, заручившись підтримкою місцевої влади, керівництва Міністерства закордонних справ України, народних депутатів України, не побоялися зробити цей крок, і 1 вересня 1992 року 49 молодих людей стали студентами факультету міжнародних відносин Львівського тоді ще державного університету імені Івана Франка. Продовження

Академік Євген Лазаренко – вчений світової величини

Наука, особливо фундаментальна, не може існувати без покровителів, зокрема без особистостей, яким притаманні високий професійний рівень, вміння мислити і бачити далі ніж інші, широта світогляду, а також високі академічні позиції. Саме такою особистістю в мінералогії був академік Євген Лазаренко – видатний український учений-мінералог світового значення.

26 грудня 2012 р. минає 100 років від дня його народження. Пішов він із життя в розквіті творчих сил після важкої хвороби, не завершивши багато задуманих планів. Але залишив він після себе неперевершену спадщину, яка є невід’ємною часткою золотого фонду української освіти, науки і культури. Вона потребує ще вивчення, а висловлені ним ідеї – втілення в життя й подальшого розвитку. Саме тому у 1997 р. були започатковані періодичні наукові читання імені академіка Євгена Лазаренка.

Уже відбулося шість наукових читань, три з яких (перші, другі й п’яті) проходили на базі Львівського національного унівесрситету імені Івана Франка. Перші були присвячені проблемам регіональної мінералогії, другі – проблемам генетичної мінералогії, п’яті – проблемам мінералогічної кристалографії (приурочені до 100-річчя від дня народження І.І. Шафрановського і 95-річчя від дня народження Євгена Лазаренка). Цього року (13-16 вересня) відбулися сьомі наукові читання імені академіка Євгена Лазаренка теж у нашому Університеті, зокрема на базі чудового спортивно-оздоровчого табору ”Карпати” біля Чинадієво у Закарпатті, заснованого з ініціативи Євгена Лазаренка. Вони були приурочені до 100-річчя від дня його народження і присвячені розвитку ідей академіка Євгена Лазаренка в сучасній мінералогії. Отже, більша частина Лазаренківських наукових читань проходила в ЛНУ ім. Івана Франка, що, очевидно, закономірно. Адже чверть століття його життєвого і творчого шляху припадає на львівський період: він був на посадах завідувача кафедри мінералогії (1944–1969 рр.), декана геологічного факультету (1945–1949 рр.), проректора (1949–1951 рр.) і ректора (1951–1963 рр.). Продовження

Географічна освіта, наука і практика напередодні ювілею

Невдовзі, вже у травні наступного року, географічна спільнота України й світу святкуватиме 130-річчя географії у Львівському університеті. У рамках святкування славетного ювілею заплановано проведення великої міжнародної науково-практичної конференції “Географічна наука і практика: виклики епохи та їх реалізація”, яка й підіб’є підсумки багаторічної плідної наукової і навчально-методичної роботи колективу географічного факультету. Саме тому дозволимо лише стисло зупинитися на основних аспектах історії й сьогодення географічної освіти, науки і практики у стінах Франкового університету.

Географія у Львівському університеті виступала предметом викладання від початку його виникнення. До цього географію вивчали у братських українських (руських) і латинських школах та колегіумах. Давні географічні твори – старогрецькі й арабські – зберігалися у бібліотеці Єзуїтського колегіуму, а після заснування Університету – в його книгозбірні. Географічна освіта в Університеті започаткована у 1882 р. зі створенням спочатку кафедри, а дещо пізніше й Інституту географії, який очолив відомий географ і геоботанік Антоній Реман. Власне на базі інституту у 1945 р. й створено географічний факультет. Становлення й розвиток географії у Львівському університеті пов’язані з такими відомими постатями як Григорій Величко, Степан Рудницький, Юрій Полянський, Олена Степанів, Петро Цись, Каленик Геренчук, Опанас Ващенко та багатьма іншими. Продовження