Каменяр: Інформаційно-аналітичний часопис Львівського національного університету імені Івана Франка

Географічна освіта, наука і практика напередодні ювілею

Невдовзі, вже у травні наступного року, географічна спільнота України й світу святкуватиме 130-річчя географії у Львівському університеті. У рамках святкування славетного ювілею заплановано проведення великої міжнародної науково-практичної конференції “Географічна наука і практика: виклики епохи та їх реалізація”, яка й підіб’є підсумки багаторічної плідної наукової і навчально-методичної роботи колективу географічного факультету. Саме тому дозволимо лише стисло зупинитися на основних аспектах історії й сьогодення географічної освіти, науки і практики у стінах Франкового університету.

Географія у Львівському університеті виступала предметом викладання від початку його виникнення. До цього географію вивчали у братських українських (руських) і латинських школах та колегіумах. Давні географічні твори – старогрецькі й арабські – зберігалися у бібліотеці Єзуїтського колегіуму, а після заснування Університету – в його книгозбірні. Географічна освіта в Університеті започаткована у 1882 р. зі створенням спочатку кафедри, а дещо пізніше й Інституту географії, який очолив відомий географ і геоботанік Антоній Реман. Власне на базі інституту у 1945 р. й створено географічний факультет. Становлення й розвиток географії у Львівському університеті пов’язані з такими відомими постатями як Григорій Величко, Степан Рудницький, Юрій Полянський, Олена Степанів, Петро Цись, Каленик Геренчук, Опанас Ващенко та багатьма іншими.

Географічний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка й сьогодні залишається провідним навчальним осередком в Україні із підготовки спеціалістів найвищого рівня кваліфікації. На факультеті навчається понад 1500 студентів денної й 555 студентів заочної форми навчання. Вони здобувають фахову освіту за чотирма напрямами: “Географія”, “Менеджмент”, “Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування”, “Туризм” та п’ятьма спеціальностями “Географія”, “Туризмознавство”, “Менеджмент організацій і адміністрування”, “Екологія та охорона навколишнього середовища”, “Прикладна екологія та збалансоване природокористування”. Підготовка бакалаврів, спеціалістів й магістрів здійснюється для педагогічної роботи у середніх загальноосвітніх школах, середніх спеціальних і вищих навчальних закладах; наукової діяльності в установах географічного, природничого й економічного профілю; виробничої діяльності в туристсько-екскурсійних, природоохоронних, проектно-пошукових установах тощо.

До складу географічного факультету входить вісім кафедр: фізичної географії, економічної і соціальної географії, геоморфології і палеогеографії, раціонального використання природних ресурсів і охорони природи, географії України, ґрунтознавства і географії ґрунтів, конструктивної географії і картографії, туризму. Навчальний процес забезпечують 112 викладачів, з яких 16 докторів наук, професорів й 65 кандидатів наук, доцентів.

Практичні навики студенти отримують у науково-дослідних лабораторіях: ґрунтознавства і екології землекористування, інженерно-географічних, природоохоронних і туристичних досліджень, фізико-хімічних аналізів ґрунтів; та навчальних лабораторіях: аналізу ґрунтів і природних вод геоекологічних інформаційних систем, геоінформаційного моделювання і картографування, геоінформаційних технологій, екологічної експертизи, ландшафтних досліджень, тематичного картографування, ландшафтного моніторингу, навчальній туристичній агенції. Для успішного навчання студентів на факультеті функціонують комп’ютерний клас та бібліотека з читальним залом, до фонду якої належить близько 18 тисяч примірників.

За роки української незалежності у Львівському університеті остаточно сформувалися чотири наукові школи географічної науки: ландшафтознавства (проф. Г. Міллер, проф. А. Мельник), інженерної, екологічної та регіональної геоморфології (проф. І. Ковальчук, проф. Я. Кравчук), генетичного ґрунтознавства (проф. С. Позняк), комплексної територіальної організації суспільства (проф. О. Шаблій). Своєю чергою, в цих школах розвинулися нові напрями: наприклад, геополітичний (проф. М. Дністрянський), геокультурний (проф. І. Ровенчак), туризмологічний (проф. М. Мальська) та ін. Водночас покладено основи нових шкіл: конструктивно-географічної (проф. В. Петлін, проф. М. Назарук), природоохоронної (акад. Ю. Туниця, проф. С. Кукурудза). На факультеті також активно розвиваються наукові напрями: палеогеографії плейстоцену (проф. А. Богуцький), географії й менеджменту туризму і організації комплексу послуг у сфері туризму (проф. М. Мальська) та географічного українознавства (д-р. геогр. н., доц. Р. Лозинський).

Наукова робота на географічному факультеті проводилася у межах двох держбюджетних тем: “Концептуальні і методичні засади обґрунтування мережі геопарків в Україні” (наук. керівники: проф. Я. Кравчук, проф. А. Богуцький) і “Екологічна, демокультурна, соціально-економічна та геополітична безпека регіону: географічні проблеми на матеріалах карпатських областей України” (наук. керівник: проф. О. Шаблій). У 2012 р. завершується виконання цих держбюджетних тем, тому факультет підготував запити на виконання трьох нових науково-дослідних проектів за рахунок видатків державного бюджету. Поряд із держбюджетними темами співробітники науково-дослідних лабораторій факультету виконують госпдоговірну тематику. У 2011 р. проводилася робота над 17 госпдоговірними темами на загальну суму близько 600 тис. грн.

Найкращим відображенням плідної наукової роботи колективу географічного факультету є видавнича діяльність. Викладачами і співробітниками лише за останні п’ять років опубліковано 57 монографій, 59 підручників і навчальних посібників, 128 інших наукових видань (словників, довідників, буклетів тощо), близько 1500 статей і 400 тез доповідей на конференціях. Продовжується активна робота над серіями монографій “Постаті українського землезнання”, “Рельєф України” і “Ґрунти України”. Особливо варто відзначити участь колективу факультету у виданні Національного атласу України і Комплексного атласу Львова. У 2012 р. вийшов ювілейний 40-ий випуск “Вісника Львівського університету. Серія географічна”. Невдовзі заплановано вихід у світ електронного наукового видання “Географія. Геоекологія. Геоінформатика”.

Сьогодні географічний факультет виступає організатором і співорганізатором численних міжнародних, всеукраїнських, регіональних та звітних наукових конференцій. Щороку проводиться три-чотири науково-практичні заходи. Міжнародні конференції й семінари “Географія і туризм”, “Проблеми геоморфології і палеогеографії українських Карпат”, “Гляціал і перигляціал українського Передкарпаття”, “Ґенеза, географія і екологія ґрунтів” вже давно стали традиційними.

Важливою ланкою діяльності факультету вважаємо студентську наукову і виховну роботу. Сьогодні функціонують дев’ять студентських наукових гуртків, зокрема екологічний (найчисельніший і найактивніший), ландшафтознавчий, геоморфолого-палеогеографічний, ґрунтознавчі, туристично-екскурсійний. Щороку проводиться студентська наукова конференція “Реалії, проблеми та перспективи розвитку географії в Україні”, за участю 30–35 найкращих студентів-науковців. Студенти беруть активну участь у Всеукраїнських студентських олімпіадах та Всеукраїнських конкурсах наукових студентських робіт. За результатами цих змагань вони щороку отримують два-три дипломи різного ступеня.

Щороку силами факультету та екологічного гуртка організовуються екологічні заходи: прибирання сміття у РЛП “Знесіння”, парку “Погулянка”, парку культури і відпочинку ім. Б. Хмельницького, Карпатському НПП, на узбережжях Шацьких озер й річки Тереблі й цікаві акції: “Зелена країна”, “Зелені толоки”, “День Землі”, “Збережи первоцвіт”, “Екодошка”, збирання макулатури у коробки-бокси “EcoSife”, збирання вживаних батарейок “Живи чисто – сортуй відходи” тощо.

На географічному факультеті активно працюють органи студентського самоврядування та студентська профспілка, які організовують національно-патріотичні, культурно-мистецькі, розважальні заходи та благодійні акції. Це відзначення дня народження патріарха Йосипа Сліпого, акції, присвячені вшануванню пам’яті загиблим студентам у бою під Крутами, благодійні акції “Дружба – сильніша за діагноз” до Всесвітнього дня боротьби проти СНІДу, благодійні акції “Святий Миколай – дітям” та ін. Важко перерахувати виховні і культурно-мистецькі заходи, що відбулися за останні роки. Серед знакових заходів варто відзначити урочисте відкриття першого в Україні, а можливо й у світі, пам’ятного знака наплічнику, презентацію великого картографічного твору “Львів: комплексний атлас” за редакцією професора Олега Шаблія, встановлення до Дня незалежності національного прапора на двотисячниках Чорногори, одноосібну велоподорож студента Святослава Лазора через всю Україну, виставку туристичного спорядження до Всесвітнього дня туризму.

Співпрацівники і студенти беруть активну участь у міжнародній науковій і навчальній діяльності. У зарубіжних країнах проходять наукові стажування викладачі, навчаються аспіранти й студенти, проводяться обмінні практики.

Географічний факультет у традиціях університету завжди асоціювався з романтикою мандрівництва, доцільною у поєднанні теорії і практики у підготовці студентів під час навчальних і виробничих практик. Практика – це не лише отримання практичних навичок та умінь, але й подорожі, ознайомлення з різнотипними природними, історико-культурними й соціально-економічними об’єктами, зустрічі з працедавцями або ж отримання запрошення на роботу.

Резонанс приємних вражень, захоплення об’єктами польових практик спонукає до перших наукових досліджень, написання студентських наукових робіт, орієнтації у наукових дослідженнях під час подальшого навчання в аспірантурі. Немаловажне значення має практика у формуванні високого рейтингу факультету серед абітурієнтів, яких ваблять подорожі, високофахові польовики-дослідники, під керівництвом яких проводяться дослідження різних регіонів України, організовуються практики за кордоном, що дає змогу скласти повне враження розмаїття природних та соціокультурних геосистем. Окрім експедиційного методу для організації практик географічний факультет використовує чотири стаціонари: Чорногірський географічний, Дністерський географічний, Розтоцький ландшафтно-геофізичний, Шацький біолого-географічний.

На першому курсі студенти напряму “Географія” проходять навчальну міжзональну загальногеографічну, топографічну практики та ґрунтовий і геологічний розділи навчальної комплексної фізико-економіко-географічної практики. Особливо популярною серед студентів є навчальна міжзональна практика. Під час практики студенти долають значні відстані, беруть участь у піших екскурсіях, піднімаються на круті схили і вершини, знайомляться з природними зонами України, особ­ли­вос­тями розселення й освоєння території, сучасними формами ведення господарства, вивчають історичні та архітектурні пам’ятки Кам’янця-Подільського, Хотина, Умані, Інкермана та ін. Серед найпопулярніших навчальних екскурсій – екскурсія ландшафтним парком “Софіївка”, ознайомлення з природними особ­ливос­тями й відомими курортами Кримського півострова.

Географію ототожнюють з картами і планами. Основи землевимірювання, користування геодезичними приладами і складання карт студенти освоюють під час топографічної практики.

Кафедра туризму дотримується традицій у проведенні практик у формі навчально-екскурсійних турів Україною та територією Європейського союзу – від Польщі й Угорщини до Італії і Франції. Під час краєзнавчої практики студенти-туризмознавці вивчають туристично-ресурсний потенціал Західного регіону України. Ці екскурсії охоплюють курортно-рекреаційні, історико-культурні, природоохоронні та інші туристично привабливі об’єкти Західної України. Практика зі спортивно-оздоровчого туризму поєднує категорії гірських піших походів, ознайомлення з організацією діяльності спортивно-оздоровчих центрів України у поєднанні з вивченням туристичної інфраструктури Польщі. Уже 10 років проводиться навчальна практика в Ойцовському національному природному парку (Республіка Польща).

На другому курсі студенти-географи під час проходження навчальної комплексної практики в межах баз практик-стаціонарів організовують метеорологічні спостереження на метеомайданчиках, досліджують гідрологічний режим річок, вивчають особливості геологічної і геоморфологічної будови, ґрунтового і рослинного покривів, ландшафтної структури, аналізують специфіку соціальної та економічної сфери регіону, оцінюють екологічний стан території. Під час гірського розділу студенти подорожують мальовничими маршрутами Чорногори.

Студенти-туризмознавці під час проходження практики вивчають об’єкти туристичної інфраструктури Львова та найпопулярніших регіонів України. Серед об’єктів вивчення – десятки турфірм, готелів міста Львова, зустрічі із провідними менеджерами-практиками туризму, керівниками туристичного господарства області та міської адміністрації. Студенти-екологи досліджують гідрологічний режим та гідроекологічний стан водойм, вивчають географію, ґенезу, екологію та деградаційні процеси ґрунтів.

Колектив географічного факультету пишається, що знаходився біля джерел становлення й брав активну участь у розвитку географічної освіти, науки і практики в Україні. Нещодавно навчально-методичну, наукову та виховну роботу географічного факультету за останні п’ять років схвалено на Вченій раді Університету, що підтвердило його високий статус. Напередодні 130-річного ювілею професорсько-викладацький і навчально-допоміжний склад факультету впевнено дивиться у власне майбутнє, активно працює над підготовкою пакета акредитаційних документів для існуючих й нових напрямів і спеціальностей, підписує угоди про співпрацю із провідними науково-дослідними і навчальними установами України і Польщі, проводить профорієнтаційну роботу у школах Львівщини тощо. Отож побажаємо географам Франкового університету здоров’я й нових творчих успіхів. З роси Вам і води!

Володимир Біланюк,
Євген Іванов, Ігор Пандяк

Категорія: №7, жовтень 2012 р.