Каменяр: Інформаційно-аналітичний часопис Львівського національного університету імені Івана Франка

АБІТУРІЄНТ ПОВИНЕН ЗНАТИ

Правила прийому до Львівського національного університету імені Івана Франка – документ, який регламентує порядок вступу абітурієнтів до нашого Університету. Із правилами можна ознайомитися у цьому випуску газети “Каменяр” та на веб-сторінці Університету: www.lnu.edu.ua (www.franko.lviv.ua). Приймальна комісія звертає Вашу увагу на окремі важливі питання, які постають перед абітурієнтами.

Навчання в Університеті відбувається:
– на бюджетній основі (тобто з видатків державного та місцевих бюджетів);
– на контрактній основі (тобто за кошти фізичних і юридичних осіб та державних пільгових довгострокових кредитів).
Громадянам України гарантовано здобуття на конкурсній основі вищої освіти всіх освітньо-кваліфікаційних рівнів за кошти державного бюджету в межах вимог державних стандартів, якщо вищу освіту за цим освітньо-кваліфікаційним рівнем громадянин здобуває вперше. Продовження

Географічний факультет

Розв’язання проблем національного, політичного і культурного відродження України, удосконалення адміністративно-територіального устрою, розвитку і територіальної організації господарства, методів еколого-економічного оцінювання природних ресурсів, кадастру сільськогосподарських земель, моніторингу ландшафтної оболонки Землі, комплексного географічного картографування, інженерного оцінювання рельєфу та інших природних компонентів, організація міжнародного та внутрішнього туризму – для цього потрібні ґрунтовні знання із сучасної географії.
Сьогодні географічний факультет готує фахівців за такими напрямами: географія; менеджмент; екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування; туризм.
Навчально-науковий процес на факультеті забезпечують вісім кафедр: фізичної географії, географії України, ґрунтознавства і географії ґрунтів, геоморфології і палеогеографії, економічної і соціальної географії, раціонального використання природних ресурсів і охорони природи, конструктивної географії і картографії, туризму, науково-дослідні та навчальні лабораторії. Продовження

Історичний факультет

Поняття часу є однією з найголов­ніших категорій буття кожного суспільства. Невипадково в культурах різних народів від найдавніших часів і до сьогодення так багато уваги приділяють алегоріям часу (от хоча б величні єгипетські сфінкси!), а дискусії довкола ролі та значення історичного минулого, його осмислення в конкретній історичній спільноті (“звідки ж пішла земля Руська?”, – роздумував Літописець) залишаються актуальними і в традиційних, і в постмодерних суспільствах. Кожна історична епоха розставляє свої наголоси у трактуванні подій і явищ, пропонує нові моделі вирішення найважливішого завдання музи Кліо – з’ясування ролі та обставин життя Людини у просторі та часі.
Вивчення історії як елемента давньої “eruditio”, форми алегорично-ціннісного осмислення минулого та сучасності, чи власне предмета наукового знання, має значні традиції в ЛНУ ім. Івана Франка. Кількасотлітня історія навчального закладу фіксує всі головні напрями пізнання історичного минулого – від історії як засобу поглиблення риторичної культури та хронікальних записів XVII ст. Продовження

Юридичний факультет

Конституція України проголосила нашу державу суверенною, незалежною, соціальною, демократичною і правовою, у якій найвищою соціальною цінністю визнають людину, її життя і здоров’я, честь і гідність, недоторканість і безпеку. Демократизація суспільства, неухильне дотримання прав і свобод усіх його членів, забезпечення соціальної справедливості – усе це повин­но мати свої правові форми. У зв’язку з цим істотно зростає роль права, а професія юриста є не лише однією з найпрестижніших, а й однією з найбільш відповідальних та соціально значущих.
Юридичний факультет готує висококваліфікованих фахівців для роботи в органах державної виконавчої та судової влади, місцевого самоврядування, прокуратури, адвокатури, Служби безпеки, внутрішніх справ, митної служби, у юридичних службах підприємств, установ, організацій, банків. Бажання служити відродженій Україні, рішуче боротися з правопорушеннями, антигромадськими вчинками, захищати права громадян – ось що має визначати вибір цієї професії. Продовження

Факультет прикладної математики та інформатики

Без сумніву, комп’ютер є важливою ознакою нашого часу і його роль, за прогнозами, зростатиме у майбутньому. Комп’ютер є необхідним атрибутом усіх сучасних видів людської діяльності: бізнесу, науки, культури. У таких умовах потреба суспільства у висококваліфікованих фахівцях зі сучасних інформаційних технологій, які можуть здійснювати постановки задач, будувати математичні моделі, аналізувати методи їх розв’язування та кодувати мовою комп’ютерів алгоритми їх реалізації, постійно зростає і в Україні, і за кордоном. Тому виникли нові напрями у підготовці фахівців, серед яких важливе місце посідають прикладна математика, інформатика та системний аналіз. Підготовку бакалаврів, спеціалістів і маґістрів у цій галузі здійснює факультет прикладної математики та інформатики. Наукову та навчально-методичну роботу на факультеті забезпечують сім кафедр: обчислювальної математики, прикладної математики, теорії оптимальних процесів, програмування, інформаційних систем, дискретного аналізу та інтелектуальних систем, математичного моделювання соціально-економічних процесів. Продовження

Філософський факультет

Філософія, як одна з найдавніших і найавторитетніших систем теоретичного знання, посідає чільне місце в духовному житті суспільства. Її вивчали в Академії Платона, в Лікеї Арістотеля, у середньовічних школах. Філософський факультет був обов’язковою умовою становлення класичних європейських університетів. Наш Університет, найдавніший в Україні, мав філософський факультет від часу свого заснування. Тут читали різні філософські курси, які відображали дух часу, особливості епохи. У передвоєнні роки (до 1939 р.) у нашому Університеті вдало розвивалися фундаментальні напрями в галузі філософії, логіки та психології, зокрема теорія логічного позитивізму, яка мала загальноєвропейське значення. Відновлення філософського факультету в Університеті (1992 р.) – непересічна й важлива подія, яка стала можливою лише в незалежній державі. Це надзвичайно важливо для національно-культурного відродження, духовного піднесення та розвитку науки й освіти в Україні. Продовження

Біологічний факультет

Біологію називають наукою XXI ст. Сучасна біологічна наука вирішує чимале коло проблем. Людство сягнуло небаченого прогресу у вивченні механізмів реалізації генетичного коду. Можливим стало практичне клонування живих істот, створення генетично модифікованих організмів і продуктів харчування. Людство хвилюють екологічні проблеми: зміна клімату, знищення природних ресурсів, руйнування екосистем. Це зумовлює прискіпливу увагу до вивчення і збереження біологічної різноманітності мікроорганізмів, грибів, тварин, рослин. Настала ера біології не лише як теоретичної науки, а й як галузі знань, що визначатиме технологічний розвиток і можливість виживання людства в майбутньому.
Біологічний факультет – один із найдавніших в Університеті, має багаті традиції. У різні роки тут працювали Б. Дибовський, А. Бек, Ф. Каменський, Я. Парнас, Р. Вейгль, А. Лазаренко, К. Продовження

Факультет іноземних мов

Історія факультету іноземних мов сягає ще часів заснування Львівського університету, де філологічні науки посідали чільне місце. У кожну історичну епоху мови інших народів та їхня ментальність ставали об’єктом дослідження філологів і літературознавців, які володіли іноземними мовами. Це створило добре підґрунтя для заснування 1950 року факультету іноземних мов, до складу якого увійшли кафедри англійської, німецької, французької, іспанської, класичної філологій та зарубіжних літератур. Невдовзі з метою викладання іноземних мов на всіх гуманітарних і природничих факультетах Університету створено загальноуніверситетську кафедру іноземних мов. З проголошенням незалежності України надзвичайно актуальним і потрібним став перекладацький напрям, який від часу заснування кафедри перекладознавства та контрастивної лінгвістики став основою для підготовки висококваліфікованих фахівців. Стрімкий розвиток філологічних студій дав добрий поштовх до провадження фундаментальних досліджень і створення наукових шкіл. Продовження

Механіко-математичний факультет

Сучасна математика значно розширила ареал свого застосування. Окрім традиційно важливої ролі математики в природничих науках (фізиці, механіці, хімії, біології тощо), сьогодні математичні методи проникають і в соціальні науки (економіку, політологію, психологію, лінгвістику). Завдяки застосуванню математики описові науки переходять у статус наук із розвиненою теоретичною базою. У всьому світі процес математизації наук настільки інтенсивний, що почали виходити спеціалізовані наукові часописи, назви яких свідчать самі за себе: “Bulletin of Mathematical Biology”, “Mathematical Social Sciences”, “Journal of Mathematical Psychology”, “Journal of Mathematical Economics” та ін.
У відомому міжнародному рейтингу професій п’ять із перших десяти позицій належать математикомістким професіям. Нинішній випускник механіко-математичного факультету може реалізувати себе не лише як учений чи викладач, а й як аналітик у сфері фінансів, банківської та страхової справи, фахівець із математичного моделювання та сучасних комп’ютерних технологій. Продовження