Каменяр: Інформаційно-аналітичний часопис Львівського національного університету імені Івана Франка

Юридичний факультет

Конституція України проголосила нашу державу суверенною, незалежною, соціальною, демократичною і правовою, у якій найвищою соціальною цінністю визнають людину, її життя і здоров’я, честь і гідність, недоторканість і безпеку. Демократизація суспільства, неухильне дотримання прав і свобод усіх його членів, забезпечення соціальної справедливості – усе це повин­но мати свої правові форми. У зв’язку з цим істотно зростає роль права, а професія юриста є не лише однією з найпрестижніших, а й однією з найбільш відповідальних та соціально значущих.
Юридичний факультет готує висококваліфікованих фахівців для роботи в органах державної виконавчої та судової влади, місцевого самоврядування, прокуратури, адвокатури, Служби безпеки, внутрішніх справ, митної служби, у юридичних службах підприємств, установ, організацій, банків. Бажання служити відродженій Україні, рішуче боротися з правопорушеннями, антигромадськими вчинками, захищати права громадян – ось що має визначати вибір цієї професії.
Навчання на факультеті відбувається на денній та заочній формах за освітньо-професійними програмами бакалавра, спеціаліста, маґістра. Маґістратура факультету функціонує за такими спеціалізаціями: історико-теоретико-правовою та конституційно-правовою, цивільно-правовою, кримінально-правовою, порівняльно-правовою, правосуддя, соціально-правовою, нормопроектування, господарсько-правовою. Для підготовки спеціалістів передбачено спеціалізації: “Правове регулювання організації державного управління та місцевого самоврядування”, “Адвокатура”, “Правове забезпечення господарської діяльності”, “Слідство і прокуратура”, “Правові засади здійснення соціально-економічних прав в Україні”, “Митна справа”.
Навчально-виховний процес на факультеті забезпечують шість кафедр: теорії та історії держави і права; цивільного права та процесу; конституційного, адміністративного та фінансового права; трудового, аграрного та екологічного права; кримінального права та кримінології; кримінального процесу та криміналістики. На цих кафедрах працюють дванадцять докторів наук, п’ятдесят три кандидати наук.
До послуг студентів – криміналістична лабораторія, у якій обладнано п’ять навчальних кабінетів (криміналістичної техніки, слідчої тактики, методики розслідування окремих злочинів, слідознавства (трасології) та оформлення процесуальних документів). Крім цього, на факультеті є кодифікаційне бюро, у якому систематизовано чинне законодавство та використовують електронні носії інформації. Є факультетська бібліотека фахової літератури, комп’ютерні класи, малий видавничий центр.
Поглибити теоретичні знання і сформувати в студентів практичні навички допомагає навчальна та виробнича практики, які студенти проходять в апараті Міністерства юстиції України, місцевих державних адміністрацій, в органах місцевого самоврядування, у судах, юридичних відділах підприємств, установ і організацій, у прокурорсько-слідчих органах, в адвокатурі, на митницях тощо. На факультеті створено Лабораторію практичного права, яка здійснює функції громадської приймальні (надає юридичні консультації малозабезпеченим верствам населення) та водночас забезпечує студентові змогу набувати практичні вміння, навички і застосувати здобуті знання на практиці.
На факультеті функціонує студентське самоврядування, яке очолює Студентська рада, а також діє 7 студентських організацій, кожна з яких керує окремим напрямом позанавчальної діяльності студентів: науковий (Студентське наукове товариство (СНТ), мета якого – організація, координація та заохочення наукової роботи студентів факультету та задоволення на цій основі їхніх дослідницьких потреб та інтересів); мистецький (Мистецько-інтелектуальний клуб (МІО), який сприяє розвитку творчого потенціалу та вдосконаленню професійної майстерності студентів-правників у трьох структурних підрозділах: театральній студії, клубі ораторського мистецтва, літературній групі); соціально забезпечувальний, благодійницький (профбюро студентів факультету); дозвілля (Об’єднання студентів-правників (ОСП)); зовнішніх контактів (ЕLSA); публіцистичний (журнал “Часопис правничий”).
На факультеті чекають соціально зрілих, високоморальних та освічених юнаків і дівчат, які посвятили би себе служінню народові, утвердженню законності, соціальної справедливості та розбудові України як правової держави.