Каменяр: Інформаційно-аналітичний часопис Львівського національного університету імені Івана Франка

Дорогі першокурсники!

Щиро вітаю Вас із високим званням студента Львівського національного університету імені Івана Франка. Один із найстаріших і найпрестижніших університетів надає Вам можливість поринути у дивовижний світ пі­знання, наукового пошуку та творчості.
Ви стоїте на початку самостійного життя, і перед Вами відкривається увесь світ, сповнений великих можливостей, яскравих подій і неповторних зустрічей. Вам даровано час, щоб пізнати себе й сповна реалізувати свій потенціал.
Фундаментальна університетська освіта і наука є потужним джерелом інтелектуальної думки, засобом самоствердження та формування висококультурної людської особистості, яка здатна компетентно і принципово оцінювати різні життєві ситуації та впевнено рухатися у майбутнє. Навчання в нашому Університеті вимагає від кожного з Вас великої праці та відповідальності. Лише Ваші особисті старання, наполегливість і натхненна праця є запорукою здобуття глибоких знань, які у майбутньому стануть міцним фундаментом для професійного становлення. Продовження

ПРИСЯГА ПЕРШОКУРСНИКА ЛЬВІВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ ІВАНА ФРАНКА

У день, коли я стаю студентом Львівського національного університету імені Івана Франка, урочисто присягаю:

Бути відданим Україні 

Наполегливо і сумлінно вчитися 

Берегти українську мову – духовний скарб нашого народу 

Шанувати і примножувати славні традиції Університету 

Бути гідним високого звання студента Львівського національного університету імені Івана Франка

АДМІНІСТРАЦІЯ УНІВЕРСИТЕТУ

Височанський Василь Степанович,
в. о. ректора Університету
Телефон: 239-43-22 

Зубрицька Марія Олексіївна,
проректор з науково-педагогічної роботи
Телефон: 239-41-46

Котур Богдан Ярославович,
проректор з наукової роботи
Телефони: 239-45-71, 239-41-09

Кирилич Володимир Михайлович,
проректор з науково-педагогічної роботи
Телефон: 239-44-55

Мамчур Звенислава Ігорівна,
проректор з науково-педагогічної
та виховної роботи
Телефон: 239-42-61

Лозинський Мар’ян Володимирович,
проректор з науково-педагогічної роботи
та соціальних питань і розвитку
Телефон: 239-45-32

Власевич Віктор Петрович,
проректор з господарської роботи
Телефон: 239-41-06

Відділ кадрів:
Провідний спеціаліст у справах студентів
Телефон: 239-45-76 (каб. Продовження

ЛЬВІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені ІВАНА ФРАНКА

Рік заснування?– 1661
Львівський національний університет імені Івана Франка – один із найдавніших вищих навчальних закладів Європи – уже четверте століття творить свою історію. Змінювалися епохи і політичний статус Галичини, а місто Львів і Університет завжди були дієвими осередками науки і культури.
Історія Львівського університету розпочалася ще в середині XVII ст.: 20 січня 1661 р. польський король Ян Казимир підписав привілей, який надавав Львівській єзуїтській колегії “гідність академії і титул університету”. Привілей засвідчував право колегії викладати всі тогочасні університетські дисципліни та надавати вчені ступені. У новоствореній вищій школі працювали два відділи – філософський і теологічний.
Після входження Галичини до Австрійської імперії в 1773 р. орден єзуїтів розпустили, а Університет закрили. Невдовзі низку його підрозділів відновили в складі Університету, що його відкрив австрійський імператор Йосиф ІІ у 1784 р. Продовження

СИСТЕМА ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ В УНІВЕРСИТЕТІ

Ухвала Львівського національного університету імені Івана Франка
від 27 лютого 2008 р. (протокол № 21/2)
“Про уніфікацію системи оцінювання знань студентів за 100-бальною шкалою”

Враховуючи обговорення цього питання на нарадах проректорів із деканами відповідних факультетів протягом осіннього семестру 2007/2008 н. р. і на виробничій нараді Університету 14.12.07 р. за участю деканів, заступників деканів факультетів, завідувачів кафедрами Університету, Вчена рада
УХВАЛИЛА: 
1.    Максимальна   кількість   балів при   оцінюванні   знань   студентів становить: за поточну успішність 50 балів, на екзамені – 50 балів.
2.    Затвердити таблицю відповідності оцінювання знань студентів за різними системами (додається).
3.    Вказану систему запровадити з 2008/2009 н. р. при оцінюванні знань студентів за 100-бальною шкалою. Продовження

На­у­ко­ва біб­лі­о­те­ка Львівсь­ко­го на­ці­о­наль­ного уні­вер­си­те­ту іме­ні Іва­на Фран­ка

ПРО НАУКОВУ БІБЛІОТЕКУ
Наукову бібліотеку засновано 1608 р. при Львівському єзуїтському колегіумі, якому 1661 р. надали титул Університету. Вона є найдавнішою серед бібліотек вищих навчальних закладів України. Універсальні за змістом фонди становлять цінне зібрання української та чужоземної нау­кової, навчальної, художньої літератури – понад 3 мільйони одиниць зберігання 140 мовами та діалектами народів світу. Середньорічне попов­нення фондів становить приблизно 40 тисяч одиниць. Бібліотека передплачує українські та зарубіжні профільні періодичні видання. Підтримує книгообмін із провідними бібліотеками, науково-дослідними установами, вищими навчальними закладами України та багатьох країн світу. Бібліотека має 195 партнерів, яким щороку розсилає понад 2 тисячі видань.
Фондами та інформаційними послугами біб­ліо­теки користуються студенти, викладачі, науковці, фахівці різних галузей господарства, науки та культури, органів державного управління, учні відділення Малої академії наук, а також вчені та студенти інших країн. Продовження

Між­на­род­на спів­пра­ця

Міжнародне співробітництво Університету відбувається на основі договорів з іноземними інституціями. Діє понад 60 угод про співпрацю з навчальними закладами та установами 20 країн світу.
Щороку відділ міжнародних зв’язків скеровує за кордон для участі в симпозіумах і конференціях, на стажування, наукову роботу, навчання понад 900 співробітників і студентів Університету. Більш ніж 130 студентів різних факультетів проходять практику в університетах Республіки Польща, зокрема в Люблінському, Жешівському, Варшавському і Вроцлавському. Приблизно 200 студентів щороку виїжджають на навчання до закордонних університетів, частина з них бере участь у літніх мовних школах. Улітку студенти Університету працюють у США та Великій Британії за програмою міжнародного студентського обміну.
Найкращі студенти Університету отримують стипендію з доброчинних приватних фондів США та Канади.
Випускники Львівського національного університету імені Івана Франка продовжують навчання у вищих навчальних закладах США, Польщі, Австрії, Великої Британії, Франції, Швейцарії. Продовження

Центр вив­чен­ня ні­мець­кої мо­ви

Центр вивчення німецької мови засновано 2002 року відповідно до угоди про співпрацю між Львівським національним університетом імені Івана Франка і Ґете-інститутом (Київ).
Центр вивчення німецької мови запрошує студентів та всіх зацікавлених (віком від 15 років) на курси вивчення і поглиблення знань із німецької мови.
Пропонуємо курси німецької мови на 8 різних рівнях:

  • базовий рівень А1, А2, В1;

  • середній рівень В2.1, В2.2, С1.1;

  • вищий рівень С1.2, С2.1.

Рівень володіння мовою майбутніх слухачів курсів визначаємо на основі тестування, запропонованого Ґете-інститутом.
Заняття відбуваються тричі на тиждень у зручний вечірній час (з 18.00 до 20.00), у невимушеній атмосфері і для слухачів є приємним доповненням робочого дня. Їх проводять викладачі кафедри німецької філології, які постійно вдосконалюють свої вміння на тренінгах у Ґете-інституті. Продовження

Британський центр

У центрі безкоштовно можна одержати інформацію про освіту в Британії: тут є довідники університетів та інших навчальних закладів у Сполученому Королівстві, довідники короткотривалих та повних курсів англійської мови у Британії.
Центр також адмініструє проекти британського уряду в Україні у різних сферах освіти, науки та культури. При центрі функціонує бібліотека англійської наукової, навчальної, довідкової та художньої літератури, аудіо- та відеотека.
Усі студенти мають змогу користуватися унікальними електронними виданнями для поглиб­лення вивчення англійської мови, а також для наукової роботи в будь-якій галузі.
Зареєструватися для користування ресурсами Британської ради у Львові можуть студенти всіх курсів Університету.

Ад­ре­са: вул. Уні­вер­си­тетсь­ка ,1, ауд. 237
Те­ле­фон: 239-45-52