Каменяр: Інформаційно-аналітичний часопис Львівського національного університету імені Івана Франка

СИСТЕМА ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ В УНІВЕРСИТЕТІ

Ухвала Львівського національного університету імені Івана Франка
від 27 лютого 2008 р. (протокол № 21/2)
“Про уніфікацію системи оцінювання знань студентів за 100-бальною шкалою”

Враховуючи обговорення цього питання на нарадах проректорів із деканами відповідних факультетів протягом осіннього семестру 2007/2008 н. р. і на виробничій нараді Університету 14.12.07 р. за участю деканів, заступників деканів факультетів, завідувачів кафедрами Університету, Вчена рада
УХВАЛИЛА: 
1.    Максимальна   кількість   балів при   оцінюванні   знань   студентів становить: за поточну успішність 50 балів, на екзамені – 50 балів.
2.    Затвердити таблицю відповідності оцінювання знань студентів за різними системами (додається).
3.    Вказану систему запровадити з 2008/2009 н. р. при оцінюванні знань студентів за 100-бальною шкалою.

Голова Вченої ради В. С. Височанський

ТАБЛИЦЯ ВІДПОВІДНОСТІ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ ЗА РІЗНИМИ СИСТЕМАМИ

                                                            

Оцінка ECTS Визначення Екзаменаційна оцінка,
оцінка з диферен­ційованого заліку
(національна шкала)
Залік
90–100 А Відмінно Відмінно Зараховано
81–89 В Дуже добре Добре
71–80 С Добре
61–70 В Задовільно Задовільно
51–60 Е Достатньо

ECTS – Європейська кредитно-трансферна система

Категорія: Першокурсник-2009