Каменяр: Інформаційно-аналітичний часопис Львівського національного університету імені Івана Франка

Система оцінювання знань в університеті

Вчена рада Львівського національного університету імені Івана Франка від 27 лютого 2008 р. (протокол № 21/2) “Про уніфікацію системи оцінювання знань студентів за 100-бальною шкалою” ухвалила:
1.    Максимальна кількість балів при оцінюванні знань студентів становить: за поточну успішність 50 балів, на екзамені – 50 балів.
2.    Затвердити таблицю відповідності оцінювання знань студентів за різними системами (додається).
3.    Вказану систему запровадити з 2008/2009 н. р. при оцінюванні знань студентів за 100‑бальною шкалою.

Таблиця відповідності оцінювання знань студентів за різними системами

Оцінка
в балах
 ECTS  Визначення Екзаменаційна оцінка,
оцінка з диферен­ційованого заліку (національна шкала) 
Залік 
 90–100  A  Відмінно  Відмінно Зараховано
 81–89  B  Дуже добре  Добре
 71–80  C  Добре
 61–70  D  Задовільно Задовільно
 51–60  E Достатньо
Категорія: Першокурсник-2013