Каменяр: Інформаційно-аналітичний часопис Львівського національного університету імені Івана Франка

Економічний факультет

Економічний факультет – один з найбільших в Університеті. Тут готують фахівців із дев’яти напрямів за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавра на денній та заочній формах навчання. Випускники бакалаврату мають змогу продовжити навчання на маґістерському відділенні та в аспірантурі (сьогодні на факультеті понад 100 аспірантів).
На факультеті працює високопрофесійний колектив викладачів, серед яких 19 професорів, понад 100 доцентів, які викладають на одинадцяти кафедрах. До послуг студентів – чотири комп’ютерні класи з під’єднанням до Інтернету, навчальні лабораторії, бібліотека з читальним залом, їдальня.
У 2005 р. на факультеті запроваджено на денному відділенні напрям підготовки “Міжнародна економіка” (освітньо-кваліфікаційні рівні бакалавра та маґістра). Ринкова трансформація економіки України передбачає підготовку економістів нової формації, які глибоко розуміють механізми функціонування світової і національної економіки, володіють знаннями і навичками для аналітично-прогностичних робіт з економіки на рівні внутрішнього і міжнародного ринку. Студенти з напряму підготовки “Міжнародна економіка” вивчають міжнародні фінанси, міжнародне економічне право, облік та аудит у закордонних країнах, міжнародний маркетинг, економіку закордонних країн, дві іноземні мови та інші дисципліни.
Потребу фахівців з міжнародної економіки відчуває передовсім приватний сектор української економіки (спільні підприємства, філії транснаціональних корпорацій), а також органи державної влади, які покликані вирішувати економічні й соціальні потреби, прогнозувати розвиток економіки в різних регіонах, надавати відповідну інформацію центральним органам державної влади. Випускники маґістратури зі спеціальності “Міжнародна економіка” можуть виконувати всі види робіт, пов’язані з організаційно-управлінською та консультативно-методичною діяльністю в системі управління міжнародним бізнесом, торговельних представництвах і консульствах, у валютних відділах комерційних банків, органах державного управління всіх рівнів, займатися викладацькою та науково-дослідницькою діяльністю.
Від 1998 р. факультет готує на денному відділенні бакалаврів з напряму “Економічна теорія”. Кафедра економічної теорії розробила нову концепцію підготовки економістів-теоретиків, реалізацію якої розпочато 2002 р. Студенти поглиблено вивчають англійську мову, слухають курси з теорії та практики перекладу. Випускники маґістратури зі спеціальності “Економічна теорія” здобувають кваліфікацію “маґістр з економічної теорії; економіст зі знанням іноземної мови”. Вони працюють економістами в науково-дослідних установах і в приватному секторі, консультантами з економічної політики в органах державної влади, а також викладають теоретичні економічні дисципліни в університетах і коледжах, економіку в старших класах середніх шкіл, ліцеїв та гімназій.
Напрям підготовки “Економічна кібернетика” започатковано 1966 р. Фахівці з економічної кібернетики працюють на підприємствах, в установах та організаціях усіх форм власності. Студенти здобувають знання з проблем дослідження та розроблення рішень у галузі економіки, організації та управління різними сферами виробничо-господарської діяльності, моделювання оптимальної стратегії діяльності підприємств та прогнозування показників їх діяльності, дослідження ринку, інформаційних систем і технологій, розроблення комп’ютерних програмних засобів, банків даних тощо. Випускники маґістратури обіймають посади системних аналітиків, наукових співробітників, викладачів, менеджерів різного рівня управління, адміністраторів інформаційних систем тощо.
З напряму “Економіка підприємства” факультет готує фахівців, які володіють широким обсягом знань щодо організації власної справи, здатні аналізувати макро- і мікроекономічні процеси в ринковій економіці, розробляти прогнози розвитку та складати бізнес-плани підприємств, здійснювати маркетингові дослідження тощо. Випускники є успішними підприємцями й менеджерами. Вони працюють у фінансових органах, податкових інспекціях, банках, митній службі, територіальних органах управління, очолюють економічні служби підприємств приватного і державного секторів української економіки.
Одним із перших напрямів підготовки фахівців на факультеті був “Облік і аудит”. Студенти цього напряму вивчають фінансовий та управлінський облік, облік у галузях української економіки, фінансовий та управлінський аналіз, аудит та інші дисципліни. У навчанні використовують нові методи та сучасні інформаційні технології. Випускники маґістратури зі спеціальності “Облік і аудит” працюють на підприємствах усіх форм власності, обіймають посади головних бухгалтерів, ревізорів, аудиторів, бухгалтерів-аналітиків тощо.
Напрям підготовки “Прикладна статистика” започатковано на економічному факультеті 1996 р. Випускники маґістратури можуть працювати в усіх сферах національної економіки, обіймати посади в органах Державного комітету статистики, статистичних підрозділах Національного банку України, Міністерства охорони здоров’я, здійснювати наукові, аналітичні дослідження в установах, що вивчають соціально-економічні процеси.
Щоб розширити можливості працевлаштування студентів, які навчаються за напрямом “Прикладна статистика”, їм читають нормативні курси та спецкурси з обліку і аудиту. Це дає підстави здобути додаткову кваліфікацію “економіст-бухгалтер”. Тому випускники спеціальності мають змогу працювати на посадах головного бухгалтера, ревізора, бухгалтера-аналітика та виконувати будь-які види робіт, пов’язаних зі статистичним обліком.
Одним із найпрестижніших напрямів підготовки фахівців на факультеті є “Фінанси і кредит”. Студенти здобувають базову вищу освіту за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавра. Випускники бакалаврату, навчаючись за програмою підготовки маґістрів, поглиблено вивчають банківську справу, державні фінанси, страхову діяльність тощо.
Факультет готує фінансистів вищого рівня кваліфікації, які працюють у різних сферах національної економіки, фінансових органах, банках, інвестиційних та страхових компаніях, податкових інспекціях та адміністраціях, очолюють економічні служби підприємств, установ і організацій тощо. Вони обіймають посади економістів з фінансової роботи, фінансових аналітиків, фахівців з кредитування, грошових операцій.
Одним із наймолодших і вже популярних напрямів підготовки фахівців на економічному факультеті є “Менеджмент”. Фахівці з менеджменту здійснюють організаційно-управлінську та консультативно-методичну діяльність у системі управління бізнесом. Вони обіймають різні управлінські посади: економіста, начальника відділу, завідувача відділу, директора з кадрових питань і побуту, начальника відділу кадрів, економістів відділу збуту і матеріально-технічного постачання та інші.
Від 2008 р. факультет розпочав підготовку на денному відділенні бакалаврів з напряму “Маркетинг”. Поглиблення ринкових відносин в Україні передбачає підготовку економістів, які розуміють механізми функціонування міжнародного та національного ринків, володіють знаннями і навичками аналізу ринкової кон’юнктури, вивчення запитів і потреб споживачів, налагодження збутових комунікацій, організації гуртової та роздрібної торгівлі тощо. Студенти напряму підготовки “Маркетинг” поглиблено вивчають менеджмент, статистику, фінанси, логістику, промисловий маркетинг, маркетингову товарну і цінову політику, бухгалтерський і управлінський облік та інші дисципліни. Вони можуть працювати економістами з матеріально-технічного постачаннями, маркетологами, економістами-аналітиками із дослідження товарного ринку, економістами-плановиками, фахівцями з реклами.
У 2010 р. факультет розпочинає підготовку на денному відділенні маґістрів зі спеціальності “Прикладна економіка”. На цю маґістерську програму можуть вступати особи, які здобули диплом бакалавра або спеціаліста з економіки та менеджменту. Фахівці з прикладної економіки володіють уміннями та навичками прогнозування розвитку регіонів, розроблення і реалізації цільових соціально-економічних програм, вони можуть виконувати всі види робіт, пов’язаних з організаційно-управлінською та консультативно-методичною діяльністю у системі державного управління, займатися викладацькою та науково-дослідницькою діяльністю. Випускники маґістратури можуть працювати в усіх секторах національної економіки, державного управління, обіймати посади аналітиків з питань стратегічного розвитку територій, радників з економічних питань в органах місцевого самоврядування, фахівців з індикативного планування та фінансового моніторингу тощо.
Серед випускників економічного факультету – відомі вчені, державні і політичні діячі, організатори національної економіки, керівники підприємств. Високий рівень кваліфікації наших випускників дає їм змогу успішно конкурувати на ринку праці, знаходити престижну та добре оплачувану роботу.