Каменяр: Інформаційно-аналітичний часопис Львівського національного університету імені Івана Франка

Філософський факультет

Філософія, як одна з найдавніших і найавторитетніших систем теоретичного знання, посідає чільне місце в духовному житті суспільства. Її вивчали в Академії Платона, в Лікеї Арістотеля, у середньовічних школах. Філософський факультет був обов’язковою умовою становлення класичних європейських університетів. Наш Університет, найдавніший в Україні, мав філософський факультет від часу свого заснування. Тут читали різні філософські курси, які відображали дух часу, особливості епохи. У передвоєнні роки (до 1939 р.) у нашому Університеті вдало розвивалися фундаментальні напрями в галузі філософії, логіки та психології, зокрема теорія логічного позитивізму, яка мала загальноєвропейське значення. Відновлення філософського факультету в Університеті (1992 р.) – непересічна й важлива подія, яка стала можливою лише в незалежній державі. Це надзвичайно важливо для національно-культурного відродження, духовного піднесення та розвитку науки й освіти в Україні. Відновлюємо, а головне – й далі розвиватимемо та поглиблюватимемо традиції філософсько-духовної творчості, плекатимемо не просто фахівців з філософії, психології, культурології та політології, а творчих і активних виразників духовних цінностей, української традиції.
На філософському факультеті готують спеціалістів із філософії, політології, психології та культурології за освітньо-кваліфікаційними рівнями: бакалавр, спеціаліст, маґістр. Функціонують кафедри історії філософії, філософії, психології, теорії та історії культури, політології, теорії та історії політичної науки. Студенти спеціальності “Філософія” вивчають історію філософії, сучасну світову філософію, фундаментальні проблеми філософії та методології науки, розвиток філософії в Україні, історію та теорію культури, філософію релігії, філософію культури, етику, естетику, логіку, риторику тощо. Особливу увагу звертаємо на вивчення іноземних мов, зокрема латинської. Студенти мають змогу спеціалізуватися з історії філософії, онтології, гносеології та феноменології, соціальної філософії та філософії історії. Це вихід на різні галузі наукового пізнання та духовного життя суспільства. Наші випускники викладають філософію у гімназіях, ліцеях, колегіумах, у вищих навчальних закладах, проводять науково-дослідницьку роботу, а також беруть активну участь у громадському, культурному та суспільно-політичному житті країни.
Здобуваючи спеціальність “Психологія”, студенти вивчають історію психології, загальну, соціальну та вікову психологію, інженерну та клінічну психологію та інші психологічні дисципліни. На відділенні психології факультету, на денній та заочній формах навчання, готують фахівців для роботи в системі освіти, охорони здоров’я, правоохоронної діяльності та управління. Студенти набувають навичок психодіагностики, психокорекції та психотерапії, отримують ґрунтовні знання з етнопсихології. Спеціалістів-психологів поглиблено готують за такими спеціалізаціями: педагогічна та деліквентна психологія, психологія праці та управління, клінічна психологія.
Студенти спеціальності “Політологія” вивчають історію та теорію політичних наук, політичні інститути та процеси, політичну культуру та ідеологію, політичні проблеми міжнародних відносин, сучасну політичну теорію та практику. Студенти здобувають ґрунтовні знання з політології, філософії, іноземних мов, що дає їм змогу працювати викладачами та науковцями, в органах державного управління та місцевого самоврядування, у політичних партіях тощо. На відділенні політології відкрито спеціалізації “Історія та теорія політичної науки”, “Політичні інститути та процеси”.
2003 року на факультеті відкрито нову спеціальність – “Культурологія”. Програма підготовки фахівців-культурологів передбачає вивчення циклу гуманітарних і соціально-економічних дисциплін, а також ґрунтовне вивчення фундаментальних і професійно орієнтованих дисциплін – історії та теорії культурології, історії української та світової культури, філософії культури, історії українського та світового мистецтва, античного мистецтва, музеєзнавства тощо. Студенти-культурологи мають змогу спеціалізуватися з “Етики”, “Релігієзнавства”, “Музейної справи”.
Обсяг прийому абітурієнтів на факультет щороку збільшується, поліпшується його матеріально-технічна база, фахівців готують на рівні, який відповідає потребам не лише сьогодення, а й завтрашнього дня українського суспільства.
На факультеті функціонує аспірантура за 14 спеціальностями, діють дві спеціалізовані Вчені ради із захисту кандидатських і докторських дисертацій з філософії та політології, аспірантура, виходить “Вісник Львівського національного університету імені Івана Франка. Серія філософські науки”.
При факультеті працюють навчально-мето­дичні кабінети з філософії та мистецтвознавства, діють чотири студентські наукові товариства, які сприяють розвитку творчих здібностей студентів.