Каменяр: Інформаційно-аналітичний часопис Львівського національного університету імені Івана Франка

Факультет культури і мистецтв

Факультет культури і мистецтв – наймолодший в Університеті (його створено наказом ректора від 26 березня 2004 року).
Випускники факультету покликані на сучасному творчому та науковому рівні вирішувати складні мистецькі, мистецтвознавчі, культурологічні завдання, працювати і здійснювати дослідження в галузі національної та світової культури, театрального та музичного мистецтва, книгознавства, бібліотекознавства і бібліографії, фіксувати й аналізувати сучасні культурно-мистецькі явища й процеси. Високий рівень професійної освіти забезпечує колектив професорів, доцентів, старших викладачів та асистентів трьох кафедр: театрознавства та акторської майстерності, бібліотекознавства і бібліографії, музичного мистецтва.
На всіх кафедрах готують фахівців за освітньо-кваліфікаційними рівнями “бакалавр” (чотири роки навчання) та “маґістр” (рік навчання).
Кафедру театрознавства та акторської майстерності створено 1999 р.
За напрямом “Театральне мистецтво” (акторське мистецтво) кафедра готує майбутніх фахівців-акторів за принципом творчих майстерень, згідно з яким кожний акторський курс веде один з провідних майстрів львівських театрів. Згідно з укладеними угодами між Університетом та Національним академічним українським драматичним театром імені Марії Заньковецької, Першим українським театром для дітей та юнацтва, Львівським обласним театром ляльок, установою “Муніципальний театр” студенти вивчають фахові дисципліни, зокрема, майстерність актора, сценічну мову, проходять щорічні виробничі практики, готують курсові та дипломні вистави безпосередньо на базі професійних театрів Львова. Студентів із першого року навчання залучають до репертуару кожного з театрів, вони беруть участь у масових сценах вистав, найкращим доручають окремі ролі. Більшість випускників акторського відділення кафедри зараховують до творчого складу Національного академічного українського драматичного театру імені Марії Заньковецької, Львівського академічного театру імені Леся Курбаса, Львівського духовного театру “Воскресіння”, Першого українського театру для дітей та юнацтва. З 2009 р. студенти також навчаються на базі Навчально-професійного театру “Просценіум” Львівського національного університету імені Івана Франка.
За напрямом “Театральне мистецтво” (театрознавство) кафедра готує театрознавців – істориків, теоретиків, критиків. Особливу увагу приділено вивченню історії національного театру, зокрема українського професійного театру в Галичині. Упродовж навчання студенти опановують увесь комплекс те­атро­знав­чих дисциплін: теорію драми в її теоретичному та практичному аспектах, вивчають методи аналізу вистави, роботи актора, режисера, сценографа, композитора, вчаться писати театрально-критичні статті, рецензії, огляди, проводять наукові дослідження під керівництвом викладачів кафедри, друкують критичні та дослідницькі матеріали в засобах масової інформації та на сторінках фахових видань. Обов’язковою умовою навчання майбутніх театрознавців є ознайомлення з виробничим і творчим життям професійних театрів, із процесом творення та реалізації вистави, з безпосередньою роботою театральних митців – під час навчальних та виробничих практик, а також за програмами фахових дисциплін. Особливістю виховання театрознавців у ЛНУ ім. Івана Франка є поєднання театрознавчих дисциплін із ґрунтовною університетською освітою. Зокрема, чималу увагу приділено вдосконаленню знань з рідної мови, вивченню додаткових іноземних мов (польська, латинська), музейної та архівної справ.
За напрямом “Культурологія” (історія і теорія культури) студенти глибоко вивчають дисципліни культурологічного напряму, зокрема історію музики, театру, обра­зо­твор­чого мистецтва та архітектури, літератури. У програмі передбачено вивчення двох іноземних мов, а також важливих для історика культури латинської, давньогрецької, старослов’янської мов. Ґрунтовно розроблена система спеціалізованих курсів та семінарів сприяє фаховому становленню студентів відповідно до сучасних вимог.
Кафедра бібліотекознавства і бібліографії готує фахівців за напрямом “Книгознавство, біб­ліо­те­ко­знав­ство і бібліографія”. Навчально-педагогічний процес кафедри забезпечують провідні фахівці-теоретики, а також практики наукових львівських бібліотек, архівів, інформаційних центрів.
Пріоритетним для педагогів кафедри є виховання фахівців нового покоління, які відповідали б найсучаснішим вимогам, що їх висувають перед працівниками бібліотек, книгознавцями, бібліографами новітні інформаційні технології. Враховуючи цю концепцію, розроблено комплекс фахових навчальних дисциплін, до якого увійшли бібліотекознавство, бібліографознавство, організація галузевих інформаційних ресурсів, пошук інформації в інформаційних системах, електронні видання, документознавство, архівна справа.
Кафедра музичного мистецтва, відкрита на факультеті 2005 року, готує фахівців за напрямом “Музичне мистецтво” (спеціалізація “Музична педагогіка і виховання”). Випускники кафедри покликані якісно, використовуючи найбільш ефективні методи розвитку музичних здібностей школярів, що існують у Європі та мають історичні джерела в Україні, готувати учнів загальноосвітніх шкіл до відродження та збагачення духовних скарбів України, національної музичної культури.
Кафедра пишається своїми студентськими художніми колективами: мішаним, жіночим і чоловічим хорами, інструментальними ансамблями скрипалів та бандуристів, дуетом акордеоністів, оркестром народних інструментів.
Факультет культури і мистецтв співпрацює з мистецькими, науковими, творчими центрами та установами в Україні і за її межами. Зокрема, укладено угоди про спів­пра­цю з Київським національним університетом театру, кіно і телебачення імені Івана Карпенка-Карого (обмін студентами, викладачами, навчально-методичною і науковою літературою), з польськими театральними і культурологічними установами – Міжнародною школою гуманітарних наук Східної і Центральної Європи (Варшава), Вроцлавським університетом, Вищою театральною школою ім. Людвіка Сольського (Краків). Це дає змогу студентам-театрознавцям, культурологам, етномузикологам щороку навчатися у Варшаві, Кракові та Вроцлаві. Тісну співпрацю налагоджено з Британською радою у Львові, Українсько-австрійським бюро кооперації в науці, освіті та культурі у Львові, завдяки чому студенти факультету можуть удосконалювати знання іноземних мов та фахових дисциплін, навчаючись в університетах Європи.
Одним із важливих завдань факультету було і є забезпечення майбутніх фахівців необхідною навчально-методичною та науковою фаховою літературою, якої нині бракує в Україні. Тому видавнича діяльність – одна з найактивніших у роботі колективу. Упродовж десяти років вийшли друком понад 50 книг, зокрема підручники, посібники, монографії, словники, науково-методичні навчальні матеріали тощо. Цікавою сторінкою у видавничій діяльності факультету є “Вісник Львівського університету. Серія Мистецтвознавство (виходить раз на рік) і театрознавчий журнал “Просценіум” (періодичність – три числа на рік), видання яких започатковано 2001 року.
Факультет активно використовує навчальні можливості, надані Університетом. Студенти працюють в університетській навчальній телерадіостудії. До послуг викладачів і студентів – Наукова бібліотека Університету, бібліотека кафедри театрознавства та акторської майстерності, яка нараховує понад 2000 позицій спеціальної літератури, має відеотеку із записами вистав і тренінгів майстрів світового театрального мистецтва, а також бібліотека факультету.
Найкращих студентів за відмінні успіхи в навчанні заохочують іменними стипендіями. За десять років існування кафедри театрознавства та акторської майстерності і п’ять років факультету культури і мистецтв нагороджено близько 90 студентів.