Каменяр: Інформаційно-аналітичний часопис Львівського національного університету імені Івана Франка

Фізичний факультет

У Львівському національному університеті імені Івана Франка вже майже 230 років викладають фізику. Отримати задоволення від опанування цієї прекрасної науки, здобути фахову освіту в одному з найдавніших університетів Європи зі славними традиціями можна, вступивши на фізичний факультет. Тут навчалися та працювали видатні вчені, серед яких М. Смолуховський, Л. Інфельд, В. Міліянчук, Я. Дутчак, М. Бродин, І. Юхновський, факультет закінчив і тут викладає міністр освіти та науки України проф. І. Вакарчук.
Фізичний факультет готує фахівців за освітньо-кваліфікаційними рівнями бакалавра, спеціаліста, маґістра за напрямами підготовки “Фізика”, “Прикладна фізика”(спеціальності: фізика, фізика твердого тіла, астрономія). На факультеті вперше запроваджено дворічну маґістратуру, що дає змогу підготувати висококваліфікованих наукових та педагогічних фахівців для роботи у вищих навчальних закладах країни.
Сьогодні на фізичному факультеті функціонує шість кафедр: теоретичної фізики, експериментальної фізики, фізики металів, астрофізики, загальної фізики, фізики твердого тіла.
Обсяг державного замовлення на перший курс фізичного факультету – 100 місць.
До послуг студентів – просторі аудиторії у мальовничій частині Львова, низка навчальних та науково-дослідних лабораторій, Науково-технічний та навчальний центр низькотемпературних досліджень, Астрономічна обсерваторія, комп’ютерні класи, локальна комп’ютерна мережа з доступом до мережі “Інтернет”, бібліотека.
Навчальний процес на факультеті передбачає насамперед глибоке і фахове вивчення фізики, вищої математики, інформатики, програмування, а також гуманітарних дисциплін, зокрема й іноземних мов. Підвищення якості навчання, оновлення матеріальної бази, створення методичного забезпечення, написання й видання підручників є пріоритетними в нинішній діяльності колективу викладачів факультету.
Фізичний факультет має сучасну експериментальну апаратуру. Впровадження останніх досягнень електроніки та комп’ютерної техніки дали змогу освоїти методи одержання нових матеріалів, реалізувати вимірювання та керування параметрами матеріалів квантової електроніки, використовувати програмні засоби для теоретичних розрахунків, комп’ютерне моделювання фізичних процесів, опрацювання результатів екс­пери­менту.
Напрями наукової роботи фізичного факультету пов’язані з теоретичними та експериментальними дослідженнями. Студенти факультету мають змогу опановувати на високому рівні фундаментальні проблеми сучасної фізики, тому старшокурсникам доступні найпередовіші досягнення світової науки: суперсиметрія у квантовій механіці; квантова інформація; теорія квантових рідин; бозеконденсація; фізика плазми; релятивістська статистична механіка; теорія зоряних спектрів, електронна будова, зонно-енергетична структура і фізичні властивості металів, напівпровідників і діелектриків нанотехнології; швидкозмінні випромінювальні процеси у сцинтиляційних матеріалах; трансформація, міграція, релаксація електронних збуджень, енергетична структура дефектів у кристалах; кореляційні ефекти в металах і надпровідниках; квантові розмірні ефекти в наносистемах, планетологія, великомасштабна структура Всесвіту. Без опанування цих напрямів у фізиці й астрономії неможливо розуміти сучасну фізичну картину світу.
Якісний склад викладачів факультету – один з найбільш професійних в Університеті. Лекції читають 16 професорів, докторів наук, 20 доцентів, кандидатів наук. Серед них лауреати державних премій, провідні фахівці НАН України, інших наукових установ.
Навчальний процес пов’язаний з науково-практичною роботою в лабораторіях факультету, науково-дослідних інститутах Національної академії наук України, закордонних наукових центрах Польщі, Австрії, Німеччини, Франції.
Студенти проходять навчально-виробничу практику в Інституті фізики конденсованих систем НАН України, Львівському НВП “Карат”, Астрономічній обсерваторії Львівського національного університету імені Івана Франка, науково-технічному і навчальному центрі низькотемпературних досліджень, де опановують сучасні теоретичні методи досліджень, апаратуру для синтезу й дослідження нових матеріалів, прилади для лазерної локації, телескопи, системи реєстрації та опрацювання зображень.
Щороку на фізичному факультеті проводять міжнародну конференцію студентів і молодих науковців “Еврика”, конкурси студентських наукових праць, олімпіади, турніри, переможці яких мають змогу опублікувати результати своїх досліджень у наукових журналах і збірниках. Команда студентів фізичного факультету вже чотири роки поспіль стає призером Всеукраїнського турніру фізиків.
Студенти-фізики цікаво проводять час і поза навчанням, видають вісник факультету, редагують інтернет-сторінку, організовують творчі вечори літературного клубу й інших гуртків, змагання веселих і кмітливих, турніри “Що? Де? Коли?”, у яких беруть участь також викладачі, відзначають День студента, День фізика та ін.
Створюючи сприятливі умови для отримання фундаментальної освіти, на фізичному факультеті враховують і те, що сучасних працедавців цікавить насамперед рівень кваліфікації випускника. Відповідно до цього, студентів готують так, щоб вони мали змогу успішно конкурувати на ринку праці з випускниками інших вищих навчальних закладів.
Випускники фізичного факультету можуть працювати у таких сферах діяльності: прогнозування, розробка, виробництво, застосування та поширення знань у галузі фізики і технології матеріалів і компонентів електронної промисловості, мікро- та наноелектроніки; експлуатація та обслуговування складних комп’ютеризованих науково-дослідних комплексів, можуть обіймати посади фізиків-інженерів, наукових співробітників у різноманітних науково-дослідних та виробничих установах, працювати викладачами фізики, астрономії, інформатики у навчальних закладах різного рівнів акредитації.
Рівень підготовки дає змогу випускникам фізичного факультету влаштуватися на роботу, яка безпосередньо не пов’язана з основним фахом: програмістами в банках, податкових організаціях, страхових компаніях, менеджерами та системними аналітиками, науково-технічними експертами у фірмах, на митниці і в органах охорони правопорядку, фахівцями з розроблення та впровадження методів захисту інформації.
Широка міжнародна співпраця факультету дає змогу студентам і випускникам факультету продовжувати навчання та працювати за кордоном.
Випускники фізичного факультету навчаються в аспірантурі (очна та заочна форми навчання), проводять наукові дослідження на кафедрах, викладають у вищих навчальних закладах.