Каменяр: Інформаційно-аналітичний часопис Львівського національного університету імені Івана Франка

Хімічний факультет

Хімію у Львівському національному університеті імені Івана Франка викладають уже понад 220 років. Нині факультет готує спеціалістів-хіміків за трьома освітньо-кваліфікаційними рівнями: бакалавр, спеціаліст і маґістр. Після чотирирічного навчання студент отримує диплом бакалавра і може працювати за спеціальністю в навчальних закладах і на виробництві або ж продовжувати навчання і здобувати освітньо-кваліфікаційні рівні спеціаліста чи маґістра.
Окрім базових дисциплін – хімії, фізики, математики – студенти хімічного факультету вивчають інформатику і програмування, екологію, іноземні мови, історію України, політологію, економічну теорію, основи підприємництва, філософію, історію та теорію культури, психологію, методику викладання хімії, безпеку життєдіяльності, педагогіку, соціологію. Теоретичне навчання поєднано з практиками: комп’ютерною, навчальною на підприємствах, зокрема м. Калуша, педагогічною та за спеціальністю. Педагогічну практику (4 тижні) студенти проходять на четвертому курсі у середніх школах та 2 тижні на п’ятому курсі: на випускному курсі спеціалісти практикують викладання основ екології та безпеку життєдіяльності, а маґістри – читання лекцій і проведення лабораторних занять у коледжах або на факультеті.
Після ґрунтовного вивчення базових дисциплін студенти обирають одну зі спеціалізацій: хімія довкілля, медична хімія, неорганічна хімія, аналітична хімія, органічна хімія та фізична хімія.
Лабораторії хімічного факультету обладнано сучасними приладами та комп’ютерами. У науковій роботі на кафедрах використовують різні методи: рентгенофазовий та рентгеноструктурний аналізи, металографію, спектроскопію, хроматографію, вольтамперометрію та ін. Кожен студент може оволодіти цими фізико-хімічними методами на лабораторних заняттях.
З першого курсу студенти мають змогу працювати в наукових гуртках при кафедрах хімічного факультету. Чимало студентів факультету ще до закінчення навчання мають наукові публікації та беруть участь у конференціях.
Випускники хімічного факультету здобувають ґрунтовні теоретичні знання, уміють працювати зі сучасним лабораторним обладнанням і з комп’ютером, добре володіють сучасними технологіями навчання, що дає їм змогу успішно працювати в експертних лабораторіях, на хімічних підприємствах, у наукових установах та в навчальних закладах. Окрім хімії, вони можуть також викладати основи екології та безпеки життєдіяльності. Найкращих студентів факультет скеровує на навчання в аспірантурі, зокрема й до відомих європейських університетів.
Факультет плідно співпрацює з навчальними та науковими установами Польщі, Росії, Австрії, Швейцарії, Франції, Німеччини, США та інших країн, у яких стажуються наші викладачі й наукові працівники, виконують експериментальні роботи аспіранти та маґістранти.
Здобутки науковців факультету удостоєні державних премій України в галузі науки і техніки за 2007 та 2008 роки.
На хімічному факультеті успішно працюють і розвиваються відомі у світі наукові напрями з кристалохімії інтерметалічних сполук, фізико-хімії полімерів, електрохімії, хімії дисперсних систем, хімії поліфункціональних гетероциклічних сполук, розробки чутливих та експресних методик визначення мікрокількості речовин, зокрема в об’єктах довкілля, лікарських засобах, продуктах харчування. На факультеті функціонує спеціалізована Вчена рада із захисту докторських та кандидатських дисертацій.
На хімічному факультеті від 1948 року виходить “Вісник Львівського національного університету: серія хімічна”, а з 2008 р. – міжнародний журнал “Хімія металів і сплавів – Chemistry of Metals and Alloys”, де можуть публікувати результати своїх досліджень не тільки вчені факультету, а й студенти. Регулярно щодва роки факультет організовує наукову конференцію “Львівські хімічні читання”. Відомі в цілому світі форуми науковців з кристалохімії інтерметалічних сполук. Наукові конференції з різних розділів хімії, які проводять на факультеті, дають змогу молодим науковцям апробувати свої доробки й накреслити шляхи подальших досліджень.
Серед випускників хімічного факультету – відомі вчені та державні діячі, лауреати державних премій України, керівники підприємств і вчителі, інженери-хіміки та екологи. Освіта, яку здобувають на хімічному факультеті, дає змогу випускникам бути конкурентоспроможними, допомагає розв’язувати різноманітні наукові та виробничі проблеми.