Каменяр: Інформаційно-аналітичний часопис Львівського національного університету імені Івана Франка

Геологічний факультет

Геологічний факультет – провідний осередок підготовки фахівців високої кваліфікації в Україні. Випускники факультету можуть на належному рівні вирішувати і фундаментальні проблеми сучасної світової геологічної науки, і завдання розвитку мінерально-сировинного комплексу, охорони довкілля та екологічного моніторингу. З 1998 року факультет готує бакалаврів за двома напрямами:
– геологія;
– охорона навколишнього се­ре­довища та збалансоване природокористування.
 Відповідний рівень викладання геологічних дисциплін забезпечує висококваліфікований колектив професорів, доцентів, викладачів кафедр: загальної та регіональної геології; історичної геології і палеонтології; мінералогії; петрографії; геології корисних копалин; екологічної та інженерної геології і гідрогеології; фізики Землі.
Заснував геологічний факультет усе­світньо відомий учений і педагог академік Євген Лазаренко. Нині на факультеті плідно працюють відомі наукові школи: мінералогічна Є. Лазаренка, термобарогеохімічна М. Єрмакова, докембрійсько-формаційна Є. Лазька.
У навчальних планах факультету органічно поєднано блок фундаментальних загальноосвітніх природничих (вища математика, загальна та аналітична, фізколоїдна хімія, фізика) та професійно орієнтованих (загальна, історична та регіональна геологія, мінералогія і кристалографія, стратиграфія і палеонтологія, геотектоніка, петрографія, геологія корисних копалин, методи розшуків та розвідки родовищ, геофізика, геохімія, металогенія, економіка мінеральної сировини, фізика Землі, екологічна, інженерна геологія та гідрогеологія тощо) дисциплін. На факультеті читають також низку спецкурсів: математична статистика, геоінформаційні технології, комп’ютерне моделювання геологічних процесів, термобарогеохімія, критерії прогнозування перспективних територій, геологія золота та алмазу, гемологія тощо.
До послуг студентів – всесвітньо відомий Мінералогічний музей імені академіка Євгена Лазаренка, Палеонтологічний музей та Музей рудних формацій. Експозиції музеїв містять унікальні колекції мінералів, руд різних металів та викопних решток організмів і рослин з усіх континентів світу та України.
За 60 років факультет підготував понад 4 000 фахівців-геологів, що гідно репрезентують українську державу у світі. Учені факультету підготували більш ніж 100 наукових монографій, підручників та посібників, понад 6 тис. наукових статей, опубліковано близько 150 наукових студентських праць. Серед тих, хто закінчив геологічний факультет, – чимало лауреатів державних премій та інших високих урядових нагород (О. Вялов, В. Глушко, М. Єрмаков, В. Єршов, Я. Кульчицький, О. Матковський, Є. Лазько, Д. Рєзвой, В. Соболєв, А. Сіворонов, В. Кирилюк). Ви­пуск­ни­ки факультету обіймали і обіймають посади керівників великих геологічних об’єднань та експедицій, науково-дослідних інститутів, стали академіками та член-кореспондентами різних академій наук (М. Соболєв, О. Ханчук, В. Побережський, Г. Рудько, О. Бобров, Р. Торчинюк, П. Хомич, М. Жикаляк, М. Павлюк, М. Зінчук та інші). Чимало випускників очолюють геологічну службу великих геологічних, гірничорудних та нафтогазових компаній у Канаді, США, Австралії, країнах Азії та Африки. Сьогодні викладацьку та науково-дослідницьку роботу на факультеті забезпечують 12 професорів, 19 доцентів і 12 асистентів, чимало ви­со­ко­ква­лі­фі­ко­ва­них наукових працівників та інженерів, навчально-допоміжний персонал.
В опануванні геологічних професій знач­ну роль відіграють навчальна і навчально-виробнича практики. Їх після першого та другого курсів студенти проходять на Поділлі, Поліссі, в Карпатах, у гірському Криму та інших регіонах. Для цього створено навчальні полігони факультету, зокрема в Передкарпатті й Закарпатті, на Шацьких озерах. Після третього і четвертого курсів студенти проходять навчально-виробничу практику в установах геологічного та природоохоронного профілів. Отримані під час практики матеріали – основа написання курсових і дипломних робіт, фактологічне підґрунтя для самостійних наукових досліджень у наукових гуртках відповідних кафедр.
При факультеті функціонує аспірантура, куди щороку Державна екзаменаційна комісія рекомендує найкращих дипломників – відмінників навчання, які виявили здібності до наукової роботи. Свою професійну майстерність студенти вдос­коналюють і в науково-дослідних та навчальних лабораторіях факультету: літологічній, палеонтологічних досліджень, сучасному комп’ютерному класі, прикладної термобарогеохімімї, рентгеноструктурного аналізу, фізичних досліджень у геології, комп’ютерного моделювання, методів вивчення родовищ тощо.
Випускники факультету працюють у виробничих організаціях геологічного, гірничорудного та екогеологічного профілів, а також у вищих навчальних закладах, науково-дослідних і природоохоронних установах.