Каменяр: Інформаційно-аналітичний часопис Львівського національного університету імені Івана Франка

Факультет іноземних мов

Історія факультету іноземних мов сягає часів заснування Львівського університету, де філологічні науки посідали чільне місце. У кожну історичну епоху мови інших народів та їхня ментальність були об’єктом дослідження філологів і літературознавців, які володіли іноземними мовами. Це створило добре підґрунтя для заснування 1950 року факультету іноземних мов, до складу якого увійшли кафедри англійської, німецької, французької, іспанської, класичної філологій та зарубіжних літератур. Невдовзі з метою викладання іноземних мов на всіх гуманітарних і природничих факультетах Університету створено загальноуніверситетську кафедру іноземних мов. З проголошенням незалежності України надзвичайно актуальним і потрібним є перекладацький напрям. Від часу заснування кафедра перекладознавства та контрастивної лінгвістики готує висококваліфікованих фахівців. Стрімкий розвиток філологічних студій дав добрий поштовх до провадження фундаментальних досліджень і створення наукових шкіл. Професори класичної, романської і германської філологій та античної літератури зробили вагомий внесок у розвиток світової мовознавчої науки: Є. Курилович заклав основи індоєвропеїстики, Є. Порембович, З. Черни, М. Рудницький, О. Домбровський, О. Чичерін, Б. Задорожний відомі як літературознавці, дослідники історії мови та культури інших народів. Сьогодні вчені факультету працюють у галузі теорії і практики перекладу, літературознавства, типології, комунікативної та контрастивної лінгвістики. Факультет іноземних мов завжди мав репутацію одного з найкращих центрів викладання мов інших народів Європи та світу. Найважливіший принцип, покладений в основу навчального процесу, – єдність формування мовленнєвої та мовної компетенцій. З огляду на це, факультет використовує відповідну навчальну та методичну літературу, випрацьовував нові програми європейського стандарту. На факультеті студенти мають змогу працювати зі сучасним технічним обладнанням: мережу “Інтернет” під’єднано до всіх комп’ютерних аудиторій, одну з яких обладнано технікою для навчання синхронного перекладу, функціонує сателітарне телебачення. Однак на першому місці були і є висококваліфіковані викладацькі кадри, здібні, талановиті і працьовиті студенти. Готують фахівців із різних іноземних мов на денній, заочній та екстернатній формах навчання. Випускники факультету отримують кваліфікацію “Філолог. Викладач двох іноземних мов та світової літератури”. Тривалість навчання на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня “бакалавр” – 4 роки. Щоб продовжити навчання за освітньо-кваліфікаційними рівнями “спеціаліст” або “маґістр”, бакалаври складають фахові тестування і відповідно до напряму та рейтингу успішності можуть здобувати повну вищу освіту. У 1996 році на факультеті відкрили спеціальність “Переклад”. Випускники кафедри перекладознавства та контрастивної лінгвістики імені Григорія Кочура після п’ятирічного терміну навчання одержують кваліфікацію “Перекладач. Викладач іноземної мови”.
У 2008 році засновано ще одну дуже потрібну і важливу кафедру – міжкультурної комунікації та перекладу (німецька мова). Випускники цього напряму одержать кваліфікацію “Перекладач. Викладач німецької мови”.
На факультеті ухвалено нові концептуальні засади ступеневої підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційних рівнів, зорієнтованих на основні принципи Болонського процесу. Вони передбачають переорієнтацію викладання іноземних мов на європейські стандарти. Для повноцінної реалізації такої концепції кафедри факультету випрацювали нові наскрізні програми викладання другої та третьої іноземних мов. Їхнє засвоєння дає змогу випускникам факультету реалізувати набуті знання у значно ширшому діапазоні. Найкращі студенти можуть отримати додатково сертифікат перекладача, тому до навчальних програм долучено найнеобхідніші перекладознавчі дисципліни, вивчення яких вимагає високого рівня знання мови. Студентів, які бажають отримати додатково сертифікат перекладача французької чи іспанської мов, вибирають після другого курсу, проводячи рейтингове тестування з основної мови та усну співбесіду. Однак сертифікат можна одержати тільки після п’ятого курсу, склавши успішно комплексний іспит з теорії та практики перекладу. Окрім того, студенти проходять педагогічну та перекладацьку практики.
Студенти мають змогу відвідувати курси з німецької, французької, грецької та італійської мов, а також комп’ютерні курси, які діють на факультеті. Тривалість навчання – чотири місяці, їх успішне завершення дає змогу отримати сертифікат європейського стандарту.
Найширший діапазон кваліфікації – у студентів спеціальності “Класична філологія”. Окрім уже згаданих додаткових можливостей навчання на факультеті, у їхньому дипломі реєструють подвійну спеціальність, а саме: “Філолог. 1. Викладач класичних мов та античної літератури. 2. Викладач англійської (німецької) мови”. Навчаючись в Університеті на факультеті іноземних мов, молода людина може не тільки опанувати три іноземні мови, а й навчитися аналітично мислити, творити та передавати набуті знання іншим, здобути ґрунтовну філологічну і педагогічну підготовку.
Запрошуємо всіх, хто налаштований на працю, хто мріє за допомогою іноземних мов відкривати для себе інші народи, їхню культуру та наукові досягнення, хто відчуває, що знанням іноземних мов відкриватиме світові нашу державу з її великим науковим і творчим потенціалом.