Каменяр: Інформаційно-аналітичний часопис Львівського національного університету імені Івана Франка

Правила прийому до Львівського національного університету імені Івана Франка у 2010 році

Провадження освітньої діяльності у Львівському національному університеті імені Івана Франка (далі –Університет) здійснюється відповідно до ліцензії Міністерства освіти і науки (серія АВ № 482308, 17.07.2009, термін дії ліцензії до 01.07.2013).
Правила прийому розроблені Приймальною комісією Львівського національного університету імені Івана Франка (далі – Приймальна комісія Університету) відповідно до Умов прийому до вищих навчальних закладів України, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України № 873 від 18 вересня 2009 року та зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 6 жовтня 2009 р. за № 930/16946.
1. Загальні положення
1.1. Університет оголошує набір на підготовку фахівців з вищою освітою за освітньо–кваліфікаційними рівнями, напрямами підготовки (спеціальностями) відповідно до ліцензії в межах ліцензованого обсягу, у тому числі у відокремлених структурних підрозділах (філія економічного факультету у м. Самбір, філія економічного факультету у м. Червоноград) та в структурних підрозділах Університету І-ІІ рівнів акредитації (Педагогічний коледж, Правничий коледж, Природничий коледж).
1.2. До Університету приймаються громадяни України, іноземці, а також особи без громадянства, які проживають на території України на законних підставах, мають відповідний освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень та виявили бажання здобути вищу освіту.
1.3. Прийом до Університету на всі освітньо-кваліфікаційні рівні здійснюється за конкурсом незалежно від джерел фінансування.
1.4. Для вступників, які потребують поселення в гуртожиток під час вступу, надання місць у гуртожитку гарантовано. Всього в Університеті є 5 гуртожитків, з них 4 – блочного і 1 – коридорного типів. Студенти проживають у 2- та 3-місних кімнатах. Загальна кількість місць – 3378, з яких 853 місця виділено для студентів 1-го курсу. У кожному гуртожитку підведена мережа “Інтернет”, є спортивні кімнати, кімнати відпочинку. У студентському містечку є санаторій-профілакторій на 50 місць, їдальня на 220 місць, студентська поліклініка та бібліотека.
2. Вимоги до рівня освіти вступників
2.1. На навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, бакалавра (з правом наступного навчання за освітньо-професійною програмою магістра відповідно до Умов прийому до вищих навчальних закладів України, Правил прийому до Університету, затверджених у рік вступу на навчання за освітньо-професійною програмою магістра) приймаються особи з повною загальною середньою освітою.
2.2. На навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста приймаються особи, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавра.
2.3. На навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня магістра приймаються особи, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавра або спеціаліста. Прийом на підготовку фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня магістра на основі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста здійснюється за кошти фізичних (юридичних) осіб.
2.4. Університет приймає на другий (третій) курс (з нормативним терміном навчання на вакантні місця) осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, на визначену кількість місць для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра за умови вступу на споріднений напрям підготовки.
Університет приймає на четвертий курс юридичного факультету випускників поточного року Правничого коледжу, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста.
Університет приймає на другий (третій, четвертий) курс випускників поточного року вищих навчальних закладів, які є в комплексі з Університетом.
2.5. Університет здійснює прийом студентів на старші курси у порядку переведення та поновлення в межах вакантних місць ліцензованого обсягу відповідно до Положення про порядок переведення, відрахування та поновлення студентів вищих закладів освіти, затвердженого Наказом Міністерства освіти України № 245 від 15 липня 1996 року. Перевищення ліцензованого обсягу допускається лише у разі поновлення осіб, які повертаються після академічної відпустки.
3. Фінансування підготовки фахівців
3.1. Фінансування підготовки фахівців в Університеті здійснюється:
– за рахунок видатків державного та місцевих бюджетів – за державним замовленням;
– за рахунок державних цільових пільгових довгострокових кредитів;
– за рахунок коштів фізичних, юридичних осіб.
3.2. Громадянин України має право безоплатно здобути вищу освіту на конкурсній основі, якщо певний освітньо-кваліфікаційний рівень громадянин здобуває вперше.
3.3. Громадянин України має право безоплатно здобувати вищу освіту за другим напрямом (спеціальністю), якщо він за станом здоров’я втратив можливість виконувати службові чи посадові обов’язки за отриманою раніше кваліфікацією, що підтверджується ви снов ка ми медико-соціальної експертної комісії.
4. Строки прийому заяв і документів, вступних випробувань, конкурсного відбору та зарахування на навчання
4.1. Прийом заяв і документів, вступні випробування, конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників на основі повної загальної середньої освіти проводиться в такі строки:

Етапи вступної кампанії

Денна форма навчання, навчання без відриву від виробництва (в тому числі екстернат)

Початок прийому заяв та документів

15 липня 2010 року

Закінчення прийому заяв та документів   від осіб, які мають складати вступні випробування і проходити творчі конкурси   (напрями: журналістика, театральне мистецтво, музичне мистецтво), що   проводить Університет

22 липня 2010 року

Закінчення прийому заяв та документів   від осіб, які не складають вступних випробувань і не проходять творчі   конкурси

31 липня 2010 року

Строки проведення Університетом   вступних випробувань та творчих конкурсів

23–31 липня 2010 року

Термін оприлюднення рейтингового списку   вступників

1 серпня 2010 року

Терміни зарахування вступ ни ків

за державним замовленням – не   пізніше 10 серпня;за кошти фізичних та юридичних осіб – після зарахування на місця   державного замовлення відповідного напряму підготовки (спеціальності) –   не пізніше 25 серпня

4.2. Прийом заяв і документів на старші курси факультетів Університету на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста проводиться з 15 липня до 23 липня 2010 року, фахові вступні випробування – з 26 липня 2010 року. Рейтинговий список вступників оприлюднюється 28 липня 2010 року. Зарахування вступників здійснюється не пізніше 25 серпня 2010 року.
4.3. Прийом заяв і документів на факультети Університету на основі базової та повної вищої освіти для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня магістр (спеціаліст) проводиться з 5 липня до 23 липня 2010 року, вступні випробування – з 27 липня 2010 року відповідно до п. 6.5. Рейтинговий список вступників оприлюднюється 30 липня 2010 року. Зарахування вступників здійснюється не пізніше 25 серпня 2010 року.
5. Порядок прийому заяв і документів для вступу до Університету
5.1. Вступники особисто подають заяву про вступ до Університету, в якій вказують напрям підготовки (у разі вступу на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра) або спеціальність (у разі вступу на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, спеціаліста, магістра) та форму навчання.
Особи, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавра в поточному навчальному році в Університеті, подають документи до Університету для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня магістр за рекомендаціями Вчених рад відповідних факультетів.
Особи, які здобули освітньо-ква лі фі ка ційний рівень молодшого спеціаліста в поточному навчальному році в Університеті, подають документи до Університету для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр за рекомендацією Приймальної комісії Університету.
5.2. До заяви вступник додає:
– документ державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього, за особистим вибором оригінали або завірені копії;
– медичну довідку за формою 086-о або її копію;
– шість кольорових фотокарток розміром 3 х 4 см.
При прийомі в порядку переведення або поновлення додається також академічна довідка встановленого зразка про незакінчену вищу освіту.
5.3. Вступники, які вступають на перший курс, додатково подають сертифікат Українського центру оцінювання якості освіти (або його копію), виданий у поточному році, з оцінками з предметів, що визначені Правилами прийому до Університету для конкурсного відбору щодо вступу на обраний напрям підготовки (спеціальність). Вступники, які подають сертифікат з кількістю балів з визначених предметів нижче встановленої цими Правилами мінімальної кількості балів, до участі у конкурсному відборі не допускаються.
5.4. Особи з обмеженими фізичними можливостями (інваліди І та ІІ груп, діти-інваліди) подають документи, що засвідчують їхнє право на складання вступних випробувань в Університеті.
5.5. Особи, які не брали участь у зовнішньому незалежному оцінюванні, подають документи, що засвідчують їхнє право на складання вступних випробувань в Університеті:
– військовослужбовці Збройних сил України, інших утворених відповідно до законів України військових формувань, а також правоохоронних органів спеціального призначення та Державної спеціальної служби транспорту, звільнені з військової служби в рік вступу до Університету;
– військовослужбовці рядового, сержантського та старшинського складу, які проходять військову службу за контрактом – при вступі на заочну форму навчання;
– особи, які мають захворювання, вказані в переліку захворювань, що можуть бути перешкодою для проходження громадянами зовнішнього незалежного оцінювання, встановленому Міністерством освіти і науки України та Міністерством охорони здоров’я України, для яких Український центр оцінювання якості освіти не може забезпечити проходження незалежного зовнішнього оцінювання навчальних досягнень.
5.6. Приймальна комісія здійснює перевірку відповідності сертифікатів Українського центру оцінювання якості освіти базі даних цього центру та участі вступників у зовнішньому незалежному оцінюванні. Письмове підтвердження Українським центром оцінювання якості освіти невідповідності сертифіката є підставою для відмови абітурієнтам щодо їх участі у конкурсі та зарахуванні на навчання. У разі зарахування таких абітурієнтів наказ про зарахування анулюється.
5.7. Приймальна комісія розглядає документи вступників та приймає рішення про допуск до участі в конкурсному відборі для вступу на навчання до Університету.
5.8. Факт ознайомлення вступника з Правилами прийому, наявною ліцензією і сертифікатом про акредитацію відповідного напряму підготовки (спеціальності), а також надання ним згоди на оприлюднення результатів зовнішнього незалежного оцінювання (вступних випробувань) та наявності підстав для вступу поза конкурсом фіксується у заяві вступника і підтверджується його особистим підписом.
5.9. Паспорт громадянина України, паспорт громадянина України для виїзду за кордон або інший документ, який засвідчує особу і громадянство (свідоцтво про народження для осіб, які за віком не мають паспорта), та військовий квиток (посвідчення про приписку до призовної дільниці) і документи, що підтверджують його право на вступ, вступник пред’являє особисто.
5.10. Особи, які вступають на підготовку за державним замовленням на умовах цільового прийому згідно з установленими квотами, додають направлення, видане відповідними органами освіти Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій (для закладів I–II рівнів акредитації – відповідними органами освіти районних, районних у містах Києві та Севастополі державних адміністрацій), а також міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади, підприємствами, організаціями, установами, що уклали договори з Університетом відповідно до Закону України “Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи”.
5.11. Творчі доробки при вступі на напрям “журналістика” вступники повинні подати у терміни, визначені для прийому документів.
5.12. При прийнятті на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційних рівнів спеціаліста, магістра на основі базової або повної вищої освіти осіб, які подають документ про здобутий за кордоном освітньо-кваліфікаційний рівень, обов’язковою є процедура нострифікації документа про здобутий освітньо-кваліфікаційний рівень, що проводиться Міністерством освіти і науки України в установленому порядку. Нострифікація цих документів здійснюється протягом першого року навчання.
5.13. Усі копії документів завіряються за оригіналами Університетом або в установленому законодавством порядку.
5.14. Документи, що дають право на вступ у порядку цільового прийому, поза конкурсом, за результатами співбесіди, які засвідчують досягнення визначних успіхів у вивченні профільних предметів, які дають право на першочергове зарахування при однаковому конкурсному балі, вступник подає (пред’являє) особисто у терміни, визначені для прийому документів. Вступники мають право подати до Приймальної комісії інші додаткові документи, які, на їх думку, можуть бути взяті до уваги при конкурсному відборі.
6. Вступні випробування та конкурсний відбір
6.1. Для конкурсного відбору осіб, які на основі повної загальної середньої освіти вступають до Університету для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, бакалавра зараховуються бали сертифіката Українського центру оцінювання якості освіти, виданого у поточному році, з предметів, визначених Переліком конкурсних предметів Університетом (вступних випробувань, творчих конкурсів) (див. додаток), яким також визначаються профільні та непрофільні предмети, мінімальна кількість балів сертифіката з профільних загальноосвітніх предметів, з якими вступник допускається до участі у конкурсному відборі для зарахування на навчання. Вступник допускається до участі у конкурсному відборі для зарахування на навчання, якщо кількість балів із загальноосвітніх предметів складає не менше 124.
6.2. Для конкурсного відбору осіб, які на основі повної загальної середньої освіти вступають для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, бакалавра враховується середній бал документа про повну загальну середню освіту з округленням до десятих частин бала (за 12-бальною шкалою) шляхом додавання до суми балів сертифіката з конкурсних предметів (результатів вступних випробувань, творчих конкурсів). Оцінки з документа про повну загальну середню освіту, які виставлені за 5-бальною шкалою, враховуються таким чином: “3” відповідає “6”, “4” відповідає “9”, “5” відповідає “12”.
6.3. Конкурсний бал особи, яка вступає на основі повної загальної середньої освіти, обчислюється як сума балів, визначених Правилами прийому до Університету предметів із сертифіката Українського центру оцінювання якості освіти (вступних випробувань), середнього бала документа про повну загальну середню освіту, результатів творчих конкурсів. Творчі конкурси і вступні випробування у передбачених цими Правилами випадках оцінюються за шкалою від 100 до 200 балів.
6.4. Творчий конкурс на напрям “журналістика” проводиться у два етапи: перший етап – оцінювання поданих попередньо власних творчих доробків, другий етап – написання самостійної творчої роботи. Абітурієнти, які не мають творчого доробку, теж допускаються до участі в конкурсі. Творчий конкурс на напрям “театральне мистецтво (театрознавство)” проводиться у формі написання письмової роботи; на напрям “театральне мистецтво (акторське мистецтво)” – у два тури: 1 тур – художнє виконання літературних творів, 2 тур – перевірка музичних здібностей, виконання пісні, танцю, драматичного етюду; на напрям “музичне мистецтво” – виконання вокального твору акапела та під власний супровід, перевірка музичних здібностей, виконання двох інструментальних творів. Програми творчих конкурсів розробляються і затверджуються не пізніше як за чотири місяці до початку прийому документів. Програми творчих конкурсів оприлюднюються на веб-сайті Університету (www.lnu.edu.ua).
6.5. Для конкурсного відбору осіб при прийомі на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста на основі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра використовуються результати співбесіди з фахових дисциплін.
Для конкурсного відбору осіб при прийомі на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня магістра на основі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра з середнім балом додатку до диплома 4 і більше використовуються результати співбесіди з фахових дисциплін.
Для конкурсного відбору осіб при прийомі на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня магістра на основі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста використовуються результати співбесіди з фахових дисциплін.
До конкурсного відбору для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня магістра допускаються особи, які успішно склали вступне випробування з іноземної мови (рівень успішного тестування встановлюється Приймальною комісією Університету та визначається після складання випробування з іноземної мови).
Співбесіди будуть проходити згідно з розкладом на відповідні напрями.
6.6 Для конкурсного відбору осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, при прийомі на навчання на старші курси для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра використовуються результати фахових вступних випробувань.
6.7. Для конкурсного відбору осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста у Природничому, Правничому коледжах Університету та навчальних закладах, які є в комплексі з факультетами Університету, при прийомі на навчання на старші курси для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра використовуються результати співбесіди. Співбесіди будуть проходити згідно з розкладом на відповідні напрями.
6.8 . Програми фахових вступних випробувань розробляються та затверджуються не пізніше як за чотири місяці до початку прийому документів і оприлюднюються на веб-сайті Університету (www.lnu.edu.ua).
6.9. Зарахування до екстернату проводиться згідно з Положенням про організацію екстернату у вищих навчальних закладах України (зі змінами), затвердженим наказом Міністерства освіти від 08.12.95 № 340, зареєстрованим у Міністерстві юстиції 03.01.96 за № 1/1026. До екстернату зараховуються громадяни України, які мають повну загальну середню освіту, а також особи з незакінченою або закінченою вищою освітою без обмеження віку. Конкурсний відбір здійснюється відповідно до п.6.1, 6.5.
6.10. Особи, які без поважних причин не з’явилися на вступні випробування та творчі конкурси у визначений розкладом час, особи, знання яких було оцінено балами нижче встановленого цими Правилами мінімального рівня, а також особи, які забрали документи після дати закінчення прийому документів, до участі в наступних вступних випробуваннях, творчих конкурсах та у конкурсному відборі не допускаються.
6.11. Апеляції щодо результатів вступних випробувань, творчих конкурсів, що проведені Університетом, розглядає апеляційна комісія Університету. Апеляцію вступник може подати в апеляційну комісію Університету не пізніше наступного робочого дня після оголошення результату вступного випробування. З 18.00 цього ж дня на засіданні апеляційної комісії в присутності вступника розглядається подана апеляція і оголошуються її результати.
7. Цільовий прийом до Університету
7.1. Цільовий прийом організовується:
– відповідно до пункту 6 статті 22 Закону України “Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи” для осіб з числа потерпілих від Чорнобильської катастрофи, які проживають на територіях радіоактивного забруднення і направлені на навчання згідно з планом цільової підготовки або договорами з підприємствами, зараховуються поза конкурсом при поданні сертифікатів Українського центру оцінювання якості освіти з кількістю балів не нижче встановленого цими Правилами рівня;
– відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 29.06.99 № 1159 “Про підготовку фахівців для роботи в сільській місцевості”.
7.2. Установлені квоти цільового прийому оголошуються разом з обсягом державного замовлення на підготовку фахівців з кожного напряму підготовки (спеціальності).
7.3. Учасники цільового прийому, передбаченого постановою Кабінету Міністрів України від 29.06.99 № 1159 “Про підготовку фахівців для роботи в сільській місцевості”, зараховуються за окремим конкурсом на навчання на здобуття освітньо-кваліфікаційних рівнів молодшого спеціаліста, бакалавра. Конкурс відбувається відповідно до суми набраних балів.
7.4. Особи, які не зараховані на цільові місця за окремим конкурсом, можуть брати участь у конкурсі на загальних засадах.
8. Зарахування за співбесідою
8.1. За результатами співбесіди зараховуються до Університету особи, яким Законом України “Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи”, надане таке право.
8.2. Програми співбесід із зазначеними категоріями осіб затверджує голова Приймальної комісії.
8.3. Особи, які за наслідками співбесіди не рекомендовані до зарахування на навчання, мають право брати участь у конкурсі на загальних засадах, якщо вони подали Приймальній комісії сертифікати Українського центру оцінювання якості освіти з кількістю балів, не менше встановлених Приймальною комісією з конкурсних предметів.
9. Зарахування вступників на основі повної загальної середньої освіти, які досягли визначних успіхів у вивченні профільних предметів
9.1. Зараховуються до Університету за умови подання сертифіката Українського центру оцінювання якості освіти з кількістю балів не нижче мінімального рівня для допуску до участі в конкурсному відборі учасники міжнародних олімпіад, призери (особи, нагороджені дипломами I – III ступенів) ІV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових предметів, які визначені профільними для вступу на відповідні напрями підготовки (спеціальності), у тому числі:
– основи інформатики – при вступі на напрями “Прикладна математика”, “Інформатика”, “Системний аналіз”, “Комп’ютерні науки”;
– основи економіки – при вступі на напрями “Економічна теорія”, “Економічна кібернетика”, “Економіка підприємства”, “Прикладна статистика”, “Фінанси і кредит”, “Облік і аудит”, “Маркетинг”, “Міжнародна економіка”;
– основи правознавства – при вступі на напрям “Право” та спеціальність “Правознавство”;
– історія – при вступі на напрями, для яких профільним визначено предмет “Історія України”;
– біологія з екологією – при вступі на напрями (спеціальності), для яких профільними визначено предмети “Біологія”, “Хімія”.
9.2. Таке право надається призерам всеукраїнських та учасникам міжнародних олімпіад, що відбулися у поточному навчальному році, за переліком, визначеним Міністерством освіти і науки України.
10. Зарахування поза конкурсом
10.1. Зараховуються поза конкурсом:
– особи, яким відповідно до Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту” надане таке право;
– діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, а також особи з їх числа віком від 18 до 23 років, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 05.04.94 № 226 “Про поліпшення виховання, навчання, соціального захисту та матеріального забезпечення дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування” (зі змінами);
– інваліди I та II груп та діти-інваліди віком до 18 років, яким не протипоказане навчання за обраним напрямом (спеціальністю), відповідно до Закону України “Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні”;
– особи, яким, відповідно до Закону України “Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи”, надане таке право;
– діти, чиї батьки загинули або стали інвалідами на вугледобувних підприємствах, при вступі на навчання за гірничими спеціальностями відповідно до Указу Президента України від 19.05.99 № 524 “Про державну допомогу дітям, які вчаться за гірничими спеціальностями і чиї батьки загинули або стали інвалідами на вугледобувних підприємствах”;
– діти військовослужбовців Збройних сил України, інших військових формувань, працівників правоохоронних органів, які загинули під час виконання службових обов’язків, відповідно до Указу Президента України від 21.02.2002 № 157 “Про додаткові заходи щодо посилення турботи про захисників Вітчизни, їх правового і соціального захисту, поліпшення військово-патріотичного виховання молоді”;
– члени сімей шахтарів та гірничорятувальників, які загинули внаслідок аварії на орендному підприємстві “Шахта імені О.Ф. Засядька”, згідно з додатком 6 до постанови Кабінету Міністрів України від 09.01.2008 № 6 “Деякі питання соціального захисту членів сімей загиблих шахтарів та гірничорятувальників”;
– особи, яким, відповідно до Закону України “Про підвищення престижності шахтарської праці”, надане таке право.
10.2. Зазначені особи зараховуються поза конкурсом лише за умови подання оригіналів (при поданні заяви та документів на вступ) документа про повну загальну середню освіту, сертифіката Українського центру оцінювання якості освіти (одержанні відповідної кількості балів на вступних випробуваннях, що проводить Університет) не нижче встановленої цими Правилами мінімальної кількості балів та інших документів, що засвідчують право на прийом поза конкурсом.
11. Право на першочергове зарахування (перевага при рівній сумі балів)
11.1. Право на першочергове зарахування до Університету мають:
– особи, яким, відповідно до Закону України “Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні”, надане таке право;
– особи, яким, відповідно до Указу Президента України від 21.02.2002 № 157 “Про додаткові заходи щодо посилення турботи про захисників Вітчизни, їх правового і соціального захисту, поліпшення військово-патріотичного виховання молоді”, надане таке право;
– особи, яким, відповідно до Закону України “Про охорону дитинства”, надане таке право;
– особи, яким, відповідно до Указу Президента України від 12.09.2007 № 849 “Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 4 вересня 2007 року “Про основні напрями фінансового забезпечення заходів щодо підвищення життєвого рівня населення у 2008 році”, надане таке право;
– випускники старшої школи (повна загальна середня освіта), які нагороджені золотою або срібною медаллю, при вступі на основі повної загальної середньої освіти;
– особи, які проживають на території населеного пункту, якому, відповідно до Закону України “Про статус гірських населених пунктів в Україні”, надано статус гірського.
11.2. Зазначене право надається за інших рівних умов за черговістю, визначеною пунктом 11.1 цих Правил.
12. Формування та оприлюднення рейтингового списку вступників
12.1. Список вступників, які мають цільове направлення, впорядковується за кількістю балів від більшого до меншого. У списку виділяються вступники, які рішенням Приймальної комісії рекомендовані до зарахування відповідно до виділеної квоти.
12.2. Рейтинговий список вступників формується за категоріями у такій послідовності:
– особи, які мають право на зарахування поза конкурсом;
– особи, які рекомендовані до зарахування за результатами співбесіди;
– особи, які досягли визначних успіхів у вивченні профільних предметів;
– особи, які зараховуються за конкурсом.
До рейтингового списку не включаються особи, рекомендовані до зарахування на місця цільового прийому.
12.3. У межах кожної зазначеної в пункті 12.2 категорії рейтинговий список впорядковується:
– за конкурсним балом від більшого до меншого;
– з урахуванням права на першочергове зарахування при однаковому конкурсному балі у порядку додержання підстав для його набуття.
12.4. У рейтинговому списку зазначаються:
– прізвище, ім’я, по батькові вступника;
– бали сертифіката Українського центру оцінювання якості освіти (вступних випробувань, що проводить Університет) з конкурсних предметів, середній бал документа про повну загальну середню освіту;
– результати творчих конкурсів, якщо такі передбачені;
– наявність підстав для вступу поза конкурсом;
– наявність підстав для вступу за результатами співбесіди з відміткою про результати співбесіди;
– наявність визначних успіхів у вивченні профільних предметів із зазначенням предмета та олімпіади;
– наявність права на першочергове зарахування.
12.5. Рейтингові списки вступників оприлюднюються шляхом розміщення на інформаційних стендах Приймальної комісії та веб-сайті Університету (www.lnu.edu.ua) із зазначенням категорій списку та конкурсного бала кожного вступника. Зазначені списки оновлюються Приймальною комісією протягом строку проведення конкурсного відбору.
13. Надання рекомендацій для зарахування
13.1. Приймальна комісія на підставі рейтингового списку вступників приймає рішення щодо рекомендування до зарахування на навчання на місця державного замовлення. Рекомендації на зарахування вступників на навчання за рахунок коштів фізичних (юридичних) осіб надаються після завершення зарахування вступників на місця державного замовлення.
13.2. Офіційним повідомленням про надання рекомендацій до зарахування вважається оприлюднення відповідного рішення на офіційних стендах Приймальної комісії.
13.3. Одночасно ця інформація оприлюднюється на веб-сайті Університету (www.lnu.edu.ua).
13.4. За рекомендацією органів охорони здоров’я та соціального захисту населення, Приймальна комісія розглядає питання про можливість зарахування понад державне замовлення за результатами співбесіди з правом навчання за місцем проживання інвалідів, які неспроможні відвідувати навчальний заклад, а також створює умови для проходження ними курсу навчання за екстернатною формою.
14. Реалізація права вступників на вибір місця навчання
14.1. Особи, які беруть участь у конкурсному відборі для зарахування до інших вищих навчальних закладів або на декілька напрямів підготовки (спеціальностей) чи на різні форми навчання, впродовж п’яти календарних днів після оголошення списку осіб, рекомендованих до зарахування, зобов’язані виконати вимоги для зарахування на місця державного замовлення: подати оригінали документа про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень та додатка до нього, медичної довідки та сертифіката Українського центру оцінювання якості освіти до Приймальної комісії.
14.2. При вступі вступника для одночасного навчання за двома освітньо-професійними програмами за напрямами підготовки або спеціальностями (у тому числі у різних вищих навчальних закладах за різними формами навчання) оригінал документа про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, додатка до нього державного зразка, а також оригінали сертифіката Українського центру оцінювання якості освіти з