Каменяр: Інформаційно-аналітичний часопис Львівського національного університету імені Івана Франка

“Львівські архіви та архівісти: історія та сучасність”

Архіви та бібліотеки в історії суспільств завжди були і є не лише відображенням пошанування історичної пам’яті та визначних досягнень попередніх поколінь, а й запорукою майбутнього помноження інтелектуальних і духовних здобутків. Надто це стосується архівів і бібліотек вищих навчальних закладів, де формуються нові покоління фахівців із різних галузей науки і культури. Особливою є й історія давніх інформаційно-ресурсних осередків Львівського національного університету імені Івана Франка, біб­ліо­те­ка якого – найдавніша в Україні, а архівні збірки фіксують уже майже 350-річний досвід навчання та наукової роботи.
Історію Наукової бібліотеки та Архіву Університету символічно поєднувало навіть місце їх розташування – наприкінці ХІХ ст. підрозділи співіснували в корпусі Університету на сучасній вул. Грушевського, 4. Спільними є мета й завдання обох установ у формуванні, збереженні та ефективному використанні потужного інформаційного комплексу в новітню епоху – і в цьому одна з причин відзначення ювілею Архіву в приміщенні Наукової бібліотеки.
Етапи минулого та особливості організації Архіву Університету дослідила його завідувач Ольга Осередчук. Історія Архіву Львівського університету сягає 1894 року, коли рішенням сенату Архів виокремлено як підрозділ навчального закладу. Ідея створити такий підрозділ пов’язана не тільки із суто практичною потребою впорядкувати та зберігати документи, а й у зв’язку з підготовкою праці “Історія Львівського університету” (1894 рік). Один із її авторів – професор Людвік Фінкель – мав чималий практичний досвід і в архівній справі. Саме він очолив новостворений підрозділ (1894–1930 рр.). Архіву надали окреме приміщення на першому поверсі університетської будівлі на вул. Миколая, 4 (тепер – вул. М. Грушевського, 4).
Під час Першої світової війни архівні матеріали не зазнали значних пошкоджень (найцінніші вивезли до Відня або передали на зберігання до музею Дідушицьких). І вже станом на 1917 рік упорядковано комплекс документів т. зв. “старого архіву” (до 1848 року) та укладено “Інвентар Архіву Львівського університету” – його того самого року опублікував Л. Фінкель. До середини 20-х років Архів отримав на зберігання від канцелярії протоколи сенату за 1848–1907 рр. та особові справи працівників Університету, більшість матеріалів від філософського факультету, рукописні та друковані докторські праці 1885–1917 рр.
1930 року Архів перемістили до нового будинку Університету на вул. Маршалківській, 1 (тепер – вул. Університетська, 1). Після смерті Л. Фінкеля керівником Архіву призначили відомого палеографа та медієвіста Теофіля Модельського. За його керівництва Архів поповнили матеріали з історії Університету (зібрано архівну колекцію матеріалів єзуїтської академії). Окрім того, налагоджено спів­пра­цю з іншими вищими навчальними закладами, архівами та бібліотеками, зокрема, щодо обміну літературою, оригіналами документів на короткі терміни для наукового опрацювання.
У 1939 році з приходом радянської влади почалися невідворотні зміни: 1941 року Архів передали в підпорядкування загальної канцелярії (архівними матеріалами принагідно опікувався лише один архіваріус).
Важко оцінити втрати архіву в часи Другої світової війни, адже тоді не провадили докладного обліку отриманих документів – у штаті канцелярії був архіваріус, який лише надавав необхідні матеріали для підрозділів. У 1947 році більшість архівних матеріалів, створених до 1939 року, передали в Державний обласний архів. Архів Університету втратив своє значення як культурний і науковий центр, і що важливо – як джерельний комплекс. Головним завданням підрозділу тоді було тимчасове зберігання документів та надання довідок.
У 1949 році Архів знову виокремили як підрозділ, завідувачем призначили архіваріуса Варфоломія Босого. Радянські принципи архівознавства не передбачали можливостей участі архівних підрозділів у наукових дослідженнях чи співпраці з іншими науковими установами країни, тим більше закордону. Тому працю архівістів обмежили виконанням діловодних функцій. І все ж документи Архіву з цього часу становлять важливий комплекс джерел до історії радянського періоду в діяльності Університету.
У часи незалежності України ставлення до архівної справи поступово змінюється, й університетський Архів повертає собі статус важливого інформаційного центру, налагоджує співпрацю з підрозділами Університету, іншими вищими навчальними закладами та установами України. На історичному факультеті Університету 1999 року відкрили навчальну спеціальність “Архівознавство”. Ініціатором якісних змін й активним діячем у цій галузі був відомий архівіст, краєзнавець, директор Центрального державного історичного архіву України у Львові та з 1996 року професор кафедри давньої історії України та спеціальних історичних дисциплін Орест-Нестор Мацюк.
29 жовтня 2009 року у Науковій бібліотеці Львівського національного університету імені Івана Франка з нагоди 115-річчя від заснування Архіву Університету та на вшанування пам’яті видатного вченого започатковано науковий форум “Архівні читання пам’яті проф. О. Мацюка”. Відбувся перший захід форуму – семінар “Львівські архіви та архівісти: історія та сучасність”, у роботі якого взяли участь співробітники університетського Архіву, працівники Наукової бібліотеки, викладачі та випускники Львівського національного університету імені Івана Франка, науковці з інших інституцій України та Польщі, зокрема директор Наукової бібліотеки доц. Василь Кметь, завідувач Архіву Львівського національного університету імені Івана Франка Ольга Осередчук, декан історичного факультету ЛНУ ім. Івана Франка доц. Роман Шуст, професор Варшавського університету Стефан Ціара (Польща), керівник Архіву Вроцлавського університету Тереза Сулея (Польща), директор Центрального державного історичного архіву України у Львові Діана Пельц, заступник директора Державного архіву Львівської області Володимир Клювак, працівники Центрального державного історичного архіву України у Львові Ігор Смольський, Ростислав Мельник, Володимир Доліновський та ін.
Під час засідань семінару представлено результати досліджень учених з історії архівної справи у Львові, обговорено актуальні питання організації архівів вищих навчальних закладів, окреслено перспективи співпраці між державними архівами та архівними підрозділами установ. Серед презентацій, що відбулися в рамках архівних читань, – відкриття веб-сторінки Архіву Львівського національного університету імені Івана Франка, а також демонстрація розробленого на базі Наукової бібліотеки проекту програмного забезпечення для архівів Львова. Заступник директора з питань автоматизації Наукової бібліотеки Ігор Огура продемонстрував можливості адаптації бібліотечної програми АБІС “ГАЛС” до нових завдань, окреслив шляхи модифікації та запросив співробітників архівних установ до співпраці у застосуванні новітніх технологій. Розроблені на базі університетської книгозбірні проекти в перспективі матимуть шанс стати основою електронного документообігу в нашому навчальному закладі, а також інших установах держави. Створення електронного архіву забезпечить ширший доступ науковців до інформації з фондів, полегшить упорядкування та зберігання архівних документів на паперових носіях.
Найцікавіші етапи з історії Архіву Університету було представлено в експозиції документально-книжкової виставки, яку презентували в рамках заходів у Науковій бібліотеці 12 жовтня. У презентації взяли участь: директор Наукової бібліотеки, доцент кафедри давньої історії України та архівознавства В. Кметь, завідувач Архіву Львівського національного університету імені Івана Франка О. Осередчук, дружина О. Мацюка Надія Мацюк та його донька Наталія, декан факультету іноземних мов доц. Володимир Сулим, директор Центрального державного історичного архіву України у Львові Діана Пельц (дружина завідувача Архіву Університету в 1995–2008 рр. Володимира Пельца), працівники Університету, Наукової бібліотеки та інших наукових установ Львова.
Серед експонатів виставки – фрагменти листування керівництва Університету та Галицького намісництва про створення Архіву, протокол засідання сенату від 4 вересня 1894 року про заснування Архіву, меморіальна записка проф. Людвіка Фінкеля про заснування Архіву Університету, зразок печатки та штампу Архіву Львівського університету Яна Казимира та фрагменти університетського статуту, біограми керівників Архіву, архівні звіти за різні роки тощо.
Значну увагу в експозиції було віддано науковому доробку відомого архівознавця, філігранолога професора О. Мацюка, зокрема на книжковій виставці представили праці науковця “Історія паперу в Україні та його філіграні (Джерелознавче дослідження)”, “Філіграні архівних документів України XVIII – XX ст.”, “Папір та філіграні на українських землях ХVI – початку XX ст.”, “Філіграні архівних документів України XVIII – XX ст.”, “Папір та філіграні на українських землях (ХVІ – початок ХХ ст.)”, “Історія українського паперу”. Також було представлено перше в історіографії дослідження про видатного вченого – дисертаційну роботу Світлани Шпак “Орест Ярославович Мацюк: архівіст та краєзнавець”, захищену під керівництвом В. Кметя на спеціалізованій Вченій раді історичного факультету ЛНУ ім. Івана Франка.
Архівними читаннями пам’яті О. Мацюка, що відбулися в жовтні, започатковано щорічні наукові семінари, мета яких – гуртувати фахівців архівної та бібліотечної галузі довкола проблематики формування новітнього інформаційного простору України. Також семінар став першою презентацією наукового доробку та творчих ініціатив молодого колективу Архіву Університету.
Докладніша інформація – на сайтах Наукової бібліотеки Львівського національного університету імені Івана Франка http://library.lnu.edu.ua/bibl/ та Архіву Університету http://www.lnu.edu.ua/Subdivisions/Arkhiv/index.htm

В. о. завідувача відділу культурно-просвітницької роботи
Наукової бібліотеки Університету Роман Лаврентій

Категорія: №8, грудень 2009 р.