Каменяр: Інформаційно-аналітичний часопис Львівського національного університету імені Івана Франка

Ін­фор­ма­цій­но-ана­лі­тич­ний ча­со­пис “Ка­ме­няр”

Ін­фор­ма­цій­но-ана­лі­тич­ний ча­со­пис Львівсь­ко­го на­ці­о­наль­но­го уні­вер­си­те­ту іме­ні Іва­на Фран­ка “Ка­ме­няр”?– од­не з най­по­важ­ні­ших за ві­ком з-по­між ана­ло­гіч­них ви­дань ВНЗ Ук­ра­ї­ни; у січні 2008 р. йому виповнилося 60 років.
Ме­та га­зе­ти?– ін­фор­му­ва­ти сту­ден­тів, вик­ла­да­чів та пра­ців­ни­ків Уні­вер­си­те­ту про но­ви­ни Уні­вер­си­те­ту, ос­віт­ні, на­у­ко­ві та твор­чі до­сяг­нен­ня спів­ро­біт­ни­ків і сту­ден­тів Уні­вер­си­те­ту, ді­яль­ність сту­дентсь­ких гро­мадсь­ких ор­га­ні­за­цій, ад­мі­ніс­тра­ції Уні­вер­си­те­ту, сту­дентсь­ке доз­віл­ля. Ре­дак­ція охо­че спів­пра­цює не тіль­ки зі сту­ден­та­ми фа­куль­те­ту жур­на­ліс­ти­ки, а й з усі­ма, хто “від­чу­ває” но­ви­ни й во­ло­діє сло­вом. Кож­на по­дія сту­дентсь­ко­го жит­тя зас­лу­го­вує на ви­с­віт­­лен­­ня в уні­вер­си­тетсь­кій га­зе­ті “Ка­ме­няр”. Зап­ро­шу­є­мо до твор­чої спів­пра­ці сту­ден­тів усіх фа­куль­те­тів і ко­лед­жів, че­ка­є­мо на стат­ті, поезії, фо­тог­ра­фії та будь-яку ін­фор­ма­цію, яка мо­же за­ці­ка­ви­ти академічну спільноту Уні­вер­си­те­ту.

Ад­ре­са: вул. Уні­вер­си­тетсь­ка, 1, к. 221a
Те­ле­фон: 239-45-04
Е-mail: ungazeta@franko.lviv.ua
http://kameniar.lnu.edu.ua

Категорія: Першокурсник-2009