Каменяр: Інформаційно-аналітичний часопис Львівського національного університету імені Івана Франка

Щоб збагатити знання

Університетський читач у цій газетній добірці має змогу ознайомитися з новими книжками Видавничого центру Університету, які нещодавно побачили світ. Деякі з цих видань уже є на полицях книгарні, розташованої у 118-й кімнаті головного корпусу Франкового університету. Сподіваємося, ці книжкові новинки наших науковців збагатять знання не лише студентів, а й широкого кола поціновувачів друкованого слова.

Соціальна психологія
Автор – Надія Гапон

Гапон Н. Соціальна психологія: Навчальний посібник. – Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2008. – 366 с.
Редактор – Мар’яна Михалюк. Технічний редактор – Світлана Сеник. Комп’ютерне верстання – Наталія Лобач. Обкладинка – Василь Роган.

Розглянуто фундаментальні теорії, концепції, класичні експерименти й феномени соціального мислення, соціального впливу й соціальної поведінки. Уміщено значний фактаж найвідоміших експериментів у царині соціальної психології; тематику курсу подано в контексті її соціокультурної значущості; висвітлено віхи розвитку української соціально-психологічної думки.
Для студентів вищих навчальних закладів, які вивчають курс соціальної психології. Буде корисним у процесі вивчення інших гуманітарних дисциплін – культурології, політології, міжнародних відносин, соціології, соціальної філософії.

Європейська інтеграція та проблеми регіонів
Автор – Тамара Козак

Козак Т. М. Європейська інтеграція та проблеми регіонів: Навчальний посібник. – Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2008. – 236 с.
Редактор – Людмила Макітринська. Коректор – Ірина Василяйко. Технічний редактор – Світлана Сеник. Обкладинка – Василь Роган.

Розглянуто методологічні проблеми регіоналізму та регіоналізації у Євросоюзі в їхньому зв’язку з процесом поглиблення політичної інтеграції європейських країн. Проаналізовано еволюцію регіональної політики ЄС, історичну динаміку розвитку Європейського Союзу. Особливу увагу приділено розкриттю актуальних питань поглиблення політичної (інституційної) інтеграції та зростанню ролі регіонів у всіх сферах суспільно-політичного та економічного життя європейських країн. Розкрито значення формування та реалізації регіональної політики для політичного розвитку Української держави.
Для студентів та аспірантів історичних, політологічних, юридичних спеціальностей.

Опуклі структури, методи оптимізації та їхнє застосування в економічному аналізі
Автор – Валерій Козицький

Козицький В. А. Опуклі структури, методи оптимізації та їхнє застосування в економічному аналізі: Підручник. – Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2008. – 449 с.
Редактор – Наталія Плиса. Технічний редактор – Світлана Сеник. Комп’ютерний набір і верстання – Валерій Козицький. Обкладинка – Василь Роган.

Підручник написано на основі курсу лекцій з методів опуклого аналізу, теорії оптимізації та їхнього застосування до економічного аналізу, який читають на механіко-математичному факультеті Львівського національного університету імені Івана Франка. Викладено основи опуклих множин, увігнутих функцій і загальні задачі математичного програмування, класичної оптимізації, методи квазіувігнутого програмування, векторної оптимізації. Розглянуто застосування математичного апарату в теорії споживання, теорії фірми, теорії загальної рівноваги.
Для студентів, аспірантів економічних і математичних спеціальностей вищих навчальних закладів.

Історична граматика латинської мови
Автор – Богдан Чернюх

Чернюх Б. В. Історична граматика латинської мови. Підручник. – Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2008. – 292 с.
Редактор – Мирослава Мартиняк. Технічний редактор – Світлана Сеник. Коректор – Мар’яна Мних. Комп’ютерне верстання – Наталія Лобач. Обкладинка – Василь Роган.

Підручник містить відомості про розвиток фонетики та морфології латинської мови від часу появи перших писемних джерел до розпаду Римської імперії, подані на широкому індоєвропейському тлі.
Наприкінці підручника вміщено хрестоматію латинських написів, Index verborum, список скорочень цитованих джерел та рекомендовану літературу.

Геологічний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка
Автори – Петро Білоніжка, Орест Матковський, Микола Павлунь, Євгенія Сливко

Геологічний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка (1945–2005): Довідково-інформаційне видання / П. Білоніжка, О. Матковський, М. Павлунь, Є. Сливко. – Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2008. – 375 с.
Редактор – Мирослава Мартиняк. Технічний редактор – Світлана Сеник.

Висвітлено передумови відкриття і діяльність геологічного факультету в ЛНУ ім. Івана Франка, проаналізовано структуру, навчальний процес, підготовку фахівців та кадрів вищої кваліфікації, науково-дослідну роботу, найважливіші здобутки. Подано короткі відомості про кафедри, лабораторії, науково-дослідні підрозділи, наукові товариства і видання, персоналії, списки аспірантів і співробітників, які захистили кандидатські й докторські дисертації, списки студентів-випускників. Висвітлено поетичну і мистецьку творчість геологів. Завершують книгу фотоальбом, який ілюструє різнобічну діяльність працівників факультету, та фоторепродукції їхніх мистецьких творів.
Для геологів, студентів, випускників, дослідників історії геологічного факультету Франкового університету, любителів поезії, мистецтва, декоративного каменю.

Кафедра раціонального використання природних ресурсів і охорони природи 1988 – 2008
За редакцією Семена Кукурудзи

Кафедра раціонального використання природних ресурсів і охорони природи: Довідник. За загальною редакцією професора Кукурудзи С. І. – Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2008. – 42 с.
Літературний редактор – Діана Карпин. Технічний редактор – Світлана Сеник. Коректор – Ірина Василяйко. Дизайн та верстка – Ігор Дикий.

Висвітлено історію формування і розвитку кафедри раціонального використання природних ресурсів і охорони природи Львівського національного університету імені Івана Франка. Охарактеризовано структурні підрозділи кафедри, навчальну і наукову роботу, подано біографічні відомості працівників кафедри.
Для викладачів, наукових співробітників, аспірантів, студентів.

Теофіль Комаринець
Біобібліографічний покажчик

Теофіль Комаринець: Біобібліографічний покажчик / Укладач М. Кривенко; Авт. передм.: В. Івашків, О. Комаринець; Редкол.: В. Кметь (голова) та ін. – Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2008. 168 с.: іл., портр. – (Українська біобібліографія. Нова серія; Чис. 26. Біобібліографія вчених університету).
Науковий редактор – Василь Івашків. Редактор – Григорій Чопик. Художник – Іван Крислач.

Біобібліографічний покажчик містить інформацію про життєвий і творчий шлях відомого українського літературознавця, фольклориста, громадського діяча, першого заві­дувача відновленої 1990 року кафедри української фольклористики імені академіка Ф. Колесси у Франковому університеті, дійсного члена Наукового товариства імені Тараса Шевченка, активного учасника відродженої “Просвіти”, голови Ради Львівського державного (тепер національного) університету імені Івана Франка, доктора філологічних наук, професора Теофіля Івановича Комаринця (1927–1991).
Видання адресоване широкому колу дослідників української літератури, фольклору, суспільно-політичних проблем, викладачам, бібліотечним працівникам, студентам, усім, хто цікавиться історією рідного слова та славними постатями української науки, освіти, культури.

Антична археологія: тексти лекцій
Укладач – Василь Рудий

Антична археологія: Тексти лекцій / Укладач – В. А. Рудий. – Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2008. – 200 с.
Редактор – Уляна Крук. Технічний редактор – Світлана Сеник. Коректор – Галина Матіїв. Дизайн та обкладинка – Мар’яна Чура. Комп’ютерне верстання – Мар’яна Чура та Любов Семенович.

Подано відомості про матеріальну та духовну культуру античного періоду населення Греції, Риму, Північного та Східного Причорномор’я, уміщено ілюстрації.
Для студентів історичних факультетів, які навчаються за спеціальністю “Археологія”.

Сторінку підготував
Богдан Копанський