Каменяр: Інформаційно-аналітичний часопис Львівського національного університету імені Івана Франка

Є що читати, є з чого вчитися…

Поява кожної нової університетської книжки – свято не лише для авторів-науковців, читачів-студентів, а й для поліграфістів Видавничого центру. Адже саме вони першими беруть у руки видання, яке щойно побачило світ. Сьогодні пропонуємо Вам ознайомитися з новим книжковим доробком творців друкованого слова.

Ділове планування розвитку корпоративного сектора економіки України
Автори – Ярослав Піцур, Марта Горинь, Оксана Сенишин

Піцур Я. С., Горинь М. О., Сенишин О. С. Ділове планування розвитку корпоративного сектора економіки України: Монографія. – Львів: Львівський національний університет імені Івана Франка, 2008. – 288 с.
Редактор – О. Яремчук. Комп’ютерне верстання – В. Власов. Дизайн обкладинки – Д. Дашков.
Розглянуто теоретичні та прикладні аспекти ділового планування, зокрема розкрито понятійний апарат, охарактеризовано сучасні теорії планування і їхній вплив на практику менеджменту; наведено теоретико-методологічні аспекти формування та функціонування корпоративного сектора економіки України; висвітлено зарубіжний досвід ділового планування. Зроблено висновки щодо пріоритетних напрямів розвитку системи ділового планування діяльності корпоративних форм господарювання.
Для науковців, викладачів, аспірантів, студентів вищих навчальних закладів, а також керівників і фахівців, що досліджують питання ділового планування в корпоративному секторі економіки, для організацій, наукових установ – усіх, кому цікаві питання інтеграції України у світову систему господарювання.

Проблеми геоморфології і палеогеографії Українських Карпат і прилеглих територій: Матеріали третього міжнародного семінару
(Ворохта, 11 – 14 вересня 2008 року)

Проблеми геоморфології і палеогеографії Українських Карпат і прилеглих територій: Матеріали третього міжнародного семінару (Ворохта, 11 – 14 вересня 2008 року). – Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2008. – 320 с.
Комп’ютерне верстання – Павло Горішний, Роман Кобзяк. Дизайн обкладинки – Ігор Дикий.
Уміщено тексти доповідей III Міжнародного семінару з проблем геоморфології і палеогеографії Українських Карпат і прилеглих територій.

Геноцид, етноцид, лінгвоцид української нації: хроніка
Автор – Василь Лизанчук

Лизанчук В. В. Геноцид, етноцид, лінгвоцид української нації: хроніка. – Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2008. – 258 с.
Редактор – Мирослава Мартиняк. Технічний редактор – Світлана Сеник. Комп’ютерне верстання – Наталія Лобач. Обкладинка – Василь Роган.
Хроніка геноциду, етноциду, лінгвоциду в Україні охоплює період від середини ХІ ст. до наших днів. Незаперечні документи всебічно розкривають підступну, цинічну, жорстоку агресивну політику і практику чужоземних режимів, які винищували українців, їхню мову, культуру, духовність. Цифри, факти яскраво висвітлюють лиходійну природу сучасного антиукраїнізму. Ознайомлення з поданими матеріалами та їхнє осмислення сприятиме формуванню української національної свідомості, громадянської мужності, ототожненню себе з єдиною історичною спільнотою, її символами, мовою, культурою, державою, нашим минулим і сучасним.
Документальні матеріали призначено для навчання і виховання студентів, ліцеїстів, школярів, для інформаційної обізнаності громадськості України.

Бібліографічний покажчик праць співробітників ботанічного саду Львівського національного університету імені Івана Франка (1945 – 2005)
Укладач – Любов Борсукевич

Бібліографічний покажчик праць співробітників ботанічного саду Львівського національного університету імені Івана Франка (1945 – 2005)/ Укладач – Л. М. Борсукевич. Науковий редактор та автор передмови – кандидат біологічних наук, доцент А. І. Прокопів. – Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2007. – 160 с.
Редактор – Мирослава Мартиняк. Технічний редактор – Світлана Сеник. Коректор – Мар’яна Мних. Комп’ютерне верстання – Наталія Лобач.
Бібліографічний покажчик уміщує перелік праць співробітників Ботанічного саду за період з 1945 по 2005 рр. Видання приурочено 60-річчю створення у складі Ботанічного саду наукових відділів.

Ольга Терек
Серія “Заслужені професори Львівського національного університету імені Івана Франка”

Ольга Терек / Упоряд. і вступ. ст. М. Кобилецької, О. Цвілинюк; Редкол. І. Вакарчук (голова) та ін. – Львів, 2007. – 48 с.; Порт. (Серія “Заслужені професори Львівського національного університету імені Івана Франка”).
Редактор – Мирослава Мартиняк. Технічний редактор – Софія Довба. Комп’ютерне верстання – Любов Семенович.
Опубліковано біографічний нарис і вибрану бібліографію доктора біологічних наук, професора, завідувача кафедри фізіології та екології рослин ЛНУ ім. Івана Франка Ольги Іштванівни Терек з нагоди присвоєння їй почесного звання “Заслужений професор Львівського національного університету імені Івана Франка”.

Під знаком хреста: франкознавчі студії
Автор – Лариса Бондар

Бондар Л. Під знаком хреста: франко­знав­чі студії: Збірник статей. Серія “Франкознавчі студії”. – Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2008. – Випуск 4. – 228 с.
Текст надруковано в авторській редакції. Технічний редактор – Світлана Сеник. Обкладинка – Василь Роган.
Уміщено статті, тези, рецензії з актуальних питань франкознавства двох останніх десятиліть. Центральна тема – євангельські мотиви у творчості Івана Франка. Значну увагу приділено також художній інтерпретації Франкових текстів, його взаєминам із жінками. Досліджено стан і завдання розвитку франкознавчої науки на сучасному етапі.

Вступ до фізики і техніки низьких температур
Автор – Андрій Франів

Франів А. В. Вступ до фізики і техніки низьких температур: Навчальний посібник. – Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2007. – 160 с.
Редактор – Мирослава Мартиняк. Технічний редактор – Світлана Сеник. Коректор – Мар’яна Мних. Комп’ютерне верстання – Наталія Лобач.
Викладено питання, пов’язані з конструктивними особливостями і роботою установок для одержання низьких температур. Коротко розглянуто деякі специфічні питання теплопередачі за низьких температур, найважливіші експериментальні методи у фізиці низьких температур. Наведено характеристики головних видів теплової ізоляції та посудин для збереження й перевезення зріджених газів. Охоплено низку питань, що стосуються тематики наукових досліджень у галузі фізики твердого тіла.
Для студентів старших курсів і аспірантів фізичних спеціальностей університетів.

Основи економетрії часових рядів
Автор – Маріанна Оліскевич

Оліскевич М. О. Основи економетрії часових рядів: Навчальний посібник. – Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2008. – 321 с.
Технічний редактор – Світлана Сеник. Обкладинка – Василь Роган.
Розглянуто аналіз властивостей стаціонарних ARMA процесів. Досліджено проблеми моделювання нестаціонарних рядів даних. Наведено основні методи тестування одиничного кореня, описано властивості процесів з детермінованим часовим трендом.
Для студентів, аспірантів і наукових працівників.

Фтор у чорноземах південного заходу України
Автори – Валентина Тригуб, Степан Позняк

Тригуб В. І., Позняк С. П. Фтор у чорноземах південного заходу України: Монографія. – Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2008. – 148 с.
Редактор – Руслана Спринь. Технічний редактор – Світлана Сеник. Обкладинка – Василь Роган.
З’ясовано географо-генетичні особливості вмісту і розподілу фтору в чорноземах південних. Досліджено вплив хімічних меліорантів, а також викидів підприємств на вміст фтору в системі ґрунт-рослини на прикладі Одеського суперфосфатного заводу.
Визначено географічні закономірності природного поширення й антропогенного накопичення фтору в чорноземах південних зрошуваних і незрошуваних, ґрунтових і поверхневих водах південного заходу України. З’ясовано, що зрошення і внесення фосфогіпсу призводить до накопичення фтору в ґрунтах, рослинах, ґрунтових водах. Виявлено локальний характер фторного забруднення ґрунтів промисловими викидами, пов’язаний з генетичними особливостями ґрунтів і типами сільськогосподарського використання земель.
Для фахівців у галузі ґрунтознавства, сільського господарства, екології та охорони природи, наукових працівників, аспірантів і студентів різних спеціальностей.

Філософія. Пізнання. Наука
Філософія. Пізнання. Наука. – Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2008. – 252 с.
Літературний редактор – Діана Карпин. Коректор – Наталія Курій. Комп’ютерний макет – Ігор Рижак.
У колективній монографії, яку підготували викладачі філософського факультету Львівського національного університету імені Івана Франка і філософського факультету Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, проаналізовано теоретичні та методологічні проблеми сучасного філософського і наукового пізнання. Розкрито закономірності функціонування логіки понять буття, логіки наукового дослідження, раціональних форм осягнення дійсності.

Ферментативні методи аналізу
Автори – Людмила Старикович, Наталія Климишин, Микола Великий

Старикович Л. С., Климишин Н. І., Великий М. М. Ферментативні методи аналізу: Навчальний посібник / Л. С. Старикович, Н. І. Климишин, М. М. Великий – Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2008. – 100 с.
Редактор – Людмила Макітринська. Технічний редактор – Світлана Сеник. Комп’ютерне верстання – Наталія Лобач. Коректор – Віталія Станкевич-Іванова.
У навчальному посібнику розглянуто сучасні методи дослідження активності ферментів та методи визначення вмісту окремих метаболітів і коферментів з використанням різних типів ензимів. У розглянутих методиках описано застосування досліджень у кінетичному режимі, спряжених систем, а також методів візуалізації.
Для викладачів, студентів біологічних спеціальностей вищих навчальних закладів і студентів медичних університетів, фахівців із біохімії.

Lektura Latina
Автори – Ольга Вацеба, Любов Олійник

Вацеба О. А., Олійник Л. Р. Lektura Latina: Навчальний посібник. – Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2008. – 200 с. з іл.
Редактор – Мирослава Мартиняк. Технічний редактор – Софія Довба. Коректор – Мар’яна Мних. Комп’ютерний дизайн та верстка – Любов Семенович. Обкладинка – Василь Роган.
Посібник складається з 34 занять і граматичного довідника. Кожне заняття містить два навчальні тексти, які відповідають певній граматичній темі, словник до текстів, історико-культурологічний матеріал, сентенції. У граматичному довіднику (таблицях) наведено парадигми всіх частин мови.
Для студентів гуманітарних факультетів, коледжів, гімназій та ліцеїв.

Прикладна спектрометрія йонізуючих випромінювань
Автор – Володимир Грабовський

Грабовський В. А. Прикладна спектрометрія йонізуючих випромінювань: Навчальний посібник. – Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2008. – 296 с.
Редактор – Ярослава Прихода.
Викладено основні поняття та принципи спектрометрії йонізуючих (ядерних) випромінювань. Розглянуто переваги та недоліки сцинтиляційної та напівпровідникової спектрометрії. Зосереджено увагу на гамма-спектральному аналізі як найдоступнішому та найпоширенішому сьогодні методі проведення кількісного аналізу джерел йонізуючих випромінювань. Розглянуто також особливості проведення альфа- та бета-аналізу.
Для студентів вищих навчальних закладів, фахівців у галузі радіаційної безпеки та аналізу радіонуклідного складу об’єктів довкілля.

Практикум з ядерної фізики
Автори – Володимир Грабовський, Орест Дзендзелюк, Олег Кушнір

Грабовський В. А., Дзендзелюк
О. С., Кушнір О. С. Практикум з ядерної фізики: Навчальний посібник. – Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2008. – 222 с.
Редактор – Людмила Макітринська. Технічний редактор – Світлана Сеник. Коректор – Віталія Станкевич-Іванова. Комп’ютерний набір – Олег Кушнір, Остап Семотюк.
Посібник містить основні теоретичні відомості та дванадцять лабораторних робіт з курсу ядерної фізики. Розглянуто особливості радіоактивного розпаду ядер, взаємодії альфа-, бета- та гамма-випромінювання з речовиною та методи реєстрування ядерного випромінювання. У роботах висвітлено методику і техніку експерименту, наведено характеристики відповідних приладів.
Для студентів 2 – 3 курсів спеціальностей “фізика”, “прикладна фізика” та “радіофізика”. Може бути корисним для інженерів і молодих науковців, що вивчають практичну ядерну фізику, радіоекологію та дозиметрію.

Акустичні методи аналізу речовини
Автор – Степан Мудрий

Мудрий С. І. Акустичні методи аналізу речовини: Навчальний посібник. – Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2008. – 234 с.
Редактор – Анна Габрук. Технічний редактор – Світлана Сеник. Комп’ютерне верстання – Наталія Лобач.
У посібнику викладено основи акустичних методів аналізу речовини, зокрема газів, рідин і твердих тіл. Описано особливості поширення акустичних хвиль у різних середовищах. Розглянуто явище кавітації та основні стадії кавітаційного процесу. Застосовано методи акустичної дефектоскопії, акустичної емісії, ультразвукової спектроскопії та ін. Крім діагностичних методів аналізу речовини, розглянуто особливості застосування ультразвуку в фундаментальних фізичних дослідженнях, деяких технологічних процесах та медицині.
Для студентів, аспірантів і наукових працівників.

Сторінку підготував
Богдан Копанський

Категорія: №9, грудень 2008 р.