Каменяр: Інформаційно-аналітичний часопис Львівського національного університету імені Івана Франка

Перспективи розвитку Університету

Із виступу в. о. ректора Університету професора Василя Височанського на розширеному засіданні Вченої ради Університету 1 вересня 2008 року

На традиційному розширеному засіданні Вченої ради Університету, що відбулося 1 вересня, в. о. ректора В. Височанський у своєму виступі зосередив увагу на основних питаннях діяльності Університету та планах на наступний навчальний рік.

Досвід цьогорічних вступних випробувань

Як відомо, Україна має вже шестирічний досвід утілення ідеї зовнішнього оцінювання якості знань. Професор В. Височанський зазначив, що цьогорічна кампанія всеохопного тестування стала очевидним проривом української системи освіти та засвідчила її організаційну спроможність утілювати масштабні системні реформи, попри турбулентний характер політичної ситуації в країні. Щоб забезпечити належний науково-методичний супровід для зовнішнього оцінювання, підготовки висококваліфікованих фахівців, які б розвивали тести, підвищували якість і валідність тестових завдань, Міністерство освіти і науки України пропонує створити кілька кафедр тестології. Таку пропозицію озвучив міністр освіти і науки І. Вакарчук на останньому засіданні робочої групи з питань розвитку та вдосконалення незалежного оцінювання освіти при Міністерстві освіти і науки України 5 серпня 2008 року.
Відповідно до Умов прийому, усі вступники подавали сертифікати Українського центру оцінювання якості освіти з предметів, які були визначені у Правилах прийому до Університету. Подано 6 заяв вступників, які не проходили тестування в Українському центрі оцінювання якості освіти (УЦОЯО), але мали відповідні довідки ЛКК. Цих абітурієнтів зарахували за результатами співбесіди.
Улітку 2008 року на денну форму навчання до Університету було подано 12656 заяв. З них 204 заяви подали абітурієнти, які претендували на зарахування поза конкурсом. На заочну форму навчання було подано 1267 заяв, з них поза конкурсом 18. 8 заяв подано на екстернатну форму навчання.
Цього року на перший курс зараховано 4742 абітурієнти, на старші курси – 465 осіб,  до Інституту післядипломної освіти зараховано 1568 осіб. Отже, загалом до Університету зараховано 6775 студентів і слухачів.

Організація навчального процесу

Важливим параметром якості навчального процесу є його оцінювання. За словами в. о. ректора В. Височанського, цього навчального року на Вченій раді Університету обговорювали питання уніфікації системи оцінювання, а саме: однакова кількість балів з усіх предметів для семестрового контролю і для проведення іспиту, а також однакова шкала відповідності 100-бальної системи національній 5-бальній системі оцінювання з усіх предметів на всіх факультетах. Ухвалою Вченої ради встановлено норму, що під час семестру студент може набрати 50 балів, а решту на іспитах. Оцінка “задовільно” можлива, якщо є 51 бал, отже, присутність студента на іспитах обов’язкова.
Цю систему запроваджують з 2008–2009 навчального року на I–IV курсах денної і I–II курсах заочної форм навчання.
Проведення семестрових іспитів у формі тестування усуває багато неодно­значностей, нарікань, скарг. Цю форму проведення екзаменів потрібно розвивати та розширювати і надалі з тих предметів, тестуванням з яких можна об’єктивно оцінити знання студентів.
На виконання стратегічних завдань у вищій освіті, які окреслив міністр освіти і науки Іван Вакарчук у своїй доповіді на Колегії МОН України 21 березня 2008 року, зокрема, розвитку докторантських студій в Україні, у листопаді цього року наш Університет планує розпочати другий етап експериментального проекту міждисциплінарної докторантської програми із соціогуманітарних наук за фінансової підтримки Інституту відкритого суспільства (Будапешт). Концепцію програми розгляне Вчена рада Університету на своєму засіданні у жовтні цього року.

Мовне питання

Аби вкорінити українську мову в усіх сферах державного життя, у нашому Університеті цього навчального року створять Центр українознавста (відповідно до наказу міністра освіти і науки України І. О. Вакарчука від 12 червня 2008 року “Щодо створення мережі науково-освітніх центрів українознавста”). Створити такі центри планують ще у восьми університетах. Основною місією центру в нашому Університеті буде забезпечити функціонування престижної Міжнародної школи з укра­їно­знавства на базі гуманітарних факультетів із метою поширення знань про національну культуру, мову та історію на світовій арені. 

Працевлаштування студентів

Окремим пунктом у своєму виступі в. о. ректора Університету В. Ви­со­чанський розглянув питання пра­цевлаштування випускників. За його словами, відділу працевлаштування необхідно активніше працювати з потенційними  роботодавцями і регулярно подавати інформацію про можливість працевлаштування майбутніх випуск­ників, безпосередньо працюючи з деканами і директорами коледжів. Також потрібно запровадити систематичне інформування студентів про регіональний ринок праці, надавати можливість проходити практику на майбутньому місці праці. Варто подумати про відкриття в нашому Університеті студентського Центру праці разом із Центром працевлаштування, важливим напрямом діяльності якого має бути організація виставок і зустрічей із представниками організацій і компаній, зацікавлених у зарахуванні на роботу наших студентів.

Наука

Щодо наукової діяльності, то у звітному році працівники Університету досягли вагомих здобутків. Виконували понад 100 наукових держбюджетних, госпдоговірних, міжнародних та інших проектів на суму понад 9 млн. грн. До виконання науково-дослідних робіт залучено 1671 викладача, із них 147 докторів наук, 811 кандидатів наук, а також 264 штатних співробітників науково-дослідної частини, зокрема 8 докторів і 89 кандидатів наук, а також молодих перспективних науковців – найкращих випускників Університету та аспірантури. Цю тенденцію постійно підтримує науково-дослідна частина та ректорат.
Упродовж року регулярно працювали наукові семінари кафедр, а також міждисциплінарні та регіональні семінари з актуальних наукових проблем. 
У 2008 році співвідношення фундаментальних наукових робіт до прикладних становить 60 % до 40 %. Згідно з планами МОН України, це співвідношення й надалі змінюватиметься на користь прикладних розробок. У зв’язку з цим, як зазначив професор В. Височанський, перед науковцями Університету постають нові вимоги до розроблення нових конкурентоспроможних технологій, нових речовин і матеріалів, інвестиційних проектів з метою практичного використання отриманих результатів.

Видавнича діяльність

Більш інтенсивною стала видав­нича діяльність співробітників Уні­вер­­си­тету. Було опублікувано 58 мо­нографій, 37 підручників, 94 нав­чальні посібники, 3491 наукову статтю. Значну кількість статей надруковано в зарубіжних виданнях (539, що становить 15 %). Це свідчить про високий міжнародний рівень наукової продукції вчених Університету, передусім природничих факультетів. Уперше в нашому Університеті запроваджено матеріальну підтримку – винагороди авторам за написання підручників і навчальних посібників.

Здобутки студентів на олімпіадах

Щороку успішно виступають наші студенти у ІІ етапі предметних олімпіад і конкурсів наукових робіт. Минулого навчального року 27 студентів Університету одержали нагороди за результатами ІІ етапу олімпіад і конкурсів. Студенти факультету прикладної математики та інформатики О. Коркуна, Р. Бабіля, аспірант В. Білецький перемогли на міжнародній олімпіаді зі спортивного програмування в Канаді, студент механіко-математичного факультету І. Гетьман став третім призером міжнародної олімпіади з математики в Ірані, а студентка фізичного факультету Б. Пашковська взяла участь у міжнародній олімпіаді з астрономії в Індонезії.

Пропозиції на новий навчальний рік

Для поліпшення діяльності Університету в. о. ректора В. Височанський вніс пропозиції для реалізації в новому навчальному році. А саме: для виконання досліджень на сучасному науковому рівні необхідно суттєво збільшити обсяги цільового бюджетного фінансування на придбання нових сучасних приладів і матеріалів, оскільки наявне обладнання здебільшого застаріле і вичерпало свій ресурс; науково-дослідній частині разом із деканами природничих факультетів у треба розробити чітку програму оновлення застарілої матеріально-технічної бази факультетів, віддавши пріоритети університетським науковим школам, щоб вони могли підтримувати наукові дослідження на рівні вимог часу; актуальним завданням є пошук коштів для фінансування наукових досліджень в Університеті, зокрема за кошти міжнародних фундацій і юридичних осіб; науковцям природничих факультетів потрібно посилити роботу зі створення нових ефективних розробок для практичного використання та виготовлення експонатів на виставки, інвестиційні ярмарки тощо; деканам біологічного, геологічного, географічного та хімічного факультетів – відновити діяльність міжфакультетської студентської експедиції для дослідження Шацького національного природного парку.

Наукова бібліотека

Значна частина доповіді в. о. ректора Університету В. Височанського стосувалася відзначення ювілею Наукової бібліотеки Університету. Найдавнішій книгозбірні України цього року виповнюється 400 років.
У 2008 році заплановано та про­ве­дено низку заходів, мета яких – забезпечити реорганізаційні та модернізаційні процеси у книгозбірні – ресурсному центрі університетської науки, адже, за словами професора В. Височанського, без сучасної наукової бібліотеки уявити Університет неможливо.

Виховний процес

Особливий наголос у своєму виступі професор В. Височанський зробив на виховному процесі студентів, участь у якому мають брати всі викладачі. Тому актуальним є проведення “Університетських творчих зустрічей”, “Університетських діалогів”, вечорів пам’яті відомих діячів культури, науки та політики, відзначення пам’ятних дат, пошани полеглих українських Героїв. Створено Раду з питань культури та духовності, що координує діяльність і співпрацю культурних осередків при Університеті, розробляє план та тематику культурно-мистецьких заходів, організовує круглі столи, конференції, наради, семінари з виховної роботи, екскурсії, веде краєзнавчу та природоохоронну діяльність, створює умови для розкриття творчого потенціалу і самореалізації студентів, та стимулювання молодіжних ініціатив. Нещодавно почала діяти Рада з профілактики правопорушень і пропаганди здорового способу життя.
“Львівський національний університет імені Івана Франка є відомим осередком культури й духовності”, – зазначив в. о. ректора В. Височанський. Цьогоріч на прохання ректорату Інститут франкознавства започаткував “Першу лекцію у Франковому Університеті”, де студентів ознайомили з біографією та творчістю нашого Патрона. Адже, наголосив професор В. Височанський, що “вже з першого дня наші першокурсники повинні усвідомити всю відповідальність за свої роки навчання у Франковому університеті, треба все зробити, щоби студенти пишалися тим, що навчаються в нашому Університеті, а тому потрібно активно залучати їх до всіх заходів, які у нас проводяться”.
Насамкінець в. о. ректора Університету В. Височанський подякував усій університетській спільноті за працю, любов і шану до нашого Університету.

Підготувала Юлія Мілянич

Категорія: №6, жовтень 2008 р.