Каменяр: Інформаційно-аналітичний часопис Львівського національного університету імені Івана Франка

Науковий доробок соціологів

Надзвичайно плідним був попе­ред­ній навчальний рік щодо підготовки навчально-методичних розробок кафедри історії та теорії соціології. У грудні 2011 року вийшов друком навчально-методичний посібник для студентів професійного спрямування “Соціологія: робочі програми для підготовки бакалаврів. Частина 1”, в якому вміщені 14 авторських робочих програм з навчальних дисциплін, які читають викладачі кафедри для студентів-соціологів 1-4 курсів у першому семестрі навчального року.

Наш кореспондент зустрівся із Наталією Коваліско, доктором соціологічних наук, професором кафедри історії та теорії соціології історичного факультету, щоб детальніше дізнатися про новинки якісної навчально-методичної соціологічної літератури.

– Пані Наталіє, нещодавно вийшов друком навчально-методичний посібник для студентів професійного спрямування – “Соціологія: робочі програми для підготовки бакалаврів”. Наскільки вирізняється це добротне навчально-методичне видання у різноманітті посібників із соціології?

– Навчально-методичний посібник зі спеціальності “Соціологія” має на меті ознайомити студентів зі змістом навчального процесу, науково-дослідною та самостійною роботою, якою вони будуть займатися для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра з соціології.

У першому розділі посібника викладено загальні вимоги до організації навчального процесу, зокрема у ньому розкрито: основні принципи та методи навчання, форми проведення навчальних занять (лекційних та семінарських); вимоги до організації та контролю самостійної роботи студентів та критерії оцінювання їхніх знань.

Другий розділ містить комплекси програм нормативних та професійно орієнтованих дисциплін для студентів бакалаврської програми. У кожній авторській програмі детально прописані мета і завдання; структура та програма навчальної дисципліни; теми лекційних та семінарських занять із грунтовним розглядом їхнього змістовного наповнення. Окрім вище зазначеного, детально прописано завдання для участі на практичних заняттях та систему організації самостійної роботи студентів до кожного заняття; форми роботи студентів на семінарських заняттях та детальну шкалу, критерії оцінювання усіх видів робіт протягом навчальних семестрів. Отже, контроль знань студентів під час лекційних та семінарських занять буде здійснюватися за чітко визначеними кожним викладачем методами та розподілом балів за виконання різних видів завдань за змістовними модулями. Останні містять питання для самоконтролю і підготовки до іспиту, а також авторами посібника розроблені тестові завдання до кожної дисципліни. В кінці кожного навчально-методичної програми дисципліни представлена обов’язкова та додаткова література, а також інформаційні Інтернет-ресурси.

– Коли плануєте видати другу частину “Соціології”?

– Видання посібника “Соціологія. Частина 2” заплановано у цьому році. А загалом дві частини міститимуть понад 900 тестових завдань з усіх дисциплін, які читають для студентів бакалаврату, за якими провадяться вступні випробування на магістерські програми зі спеціальності “Соціологія”. Він має стати настільною робочою книгою, свого роду путівником з предметів спеціальності протягом чотирьох років навчання наших студентів.

Цей посібник зі соціології унікальний ще й тим, що не має аналогів в Україні і має особливу цінність для кафедр, які готують спеціалістів зі соціології. Оскільки містить впорядкований взір­це­вий методичний матеріал, який надзвичайно корисний як для студентів, так і викладачів, які в майбутньому будуть розробляти нові навчальні та робочі програми з запропонованих навчальних дисциплін. Сподіваємося, що він також буде корисним викладачам й інших вузів України, оскільки більшість предметів є складовими Держстандарту з підготовки соціологів в Україні. Ще однією перспективою вбачаємо видання навчально-методичного посібника для магітерських програм з соціології з виходом на докторські студії у Львівському національному університеті імені Івана Франка.

– Окрім цього посібника, які ще друковані праці готує у 2012 році авторський колектив кафедри?

– Авторський колектив кафедри підготував до друку у видавництві “Знання” навчальний посібник “Соціологія: Відповіді на питання екзаменаційних білетів” для студентів несоціологічних напрямів підготовки у ВНЗ України. Посібник належить до серії навчально-методичних видань з обсягу соціогуманітарних наук, які мають своєю метою підготувати студентів вищих навчальних закладів усіх рівнів акредитації до самостійного систематизованого оволодіння навчальним матеріалом та складання іспиту або заліку. Видання цього посібника заплановано на початок 2012 року, другого навчального семестру.

Також слід відзначити досвід плідної співпраці з колегами економічного факультету. Зокрема, у січні цього року вийшов друком підручник “Соціологія” з грифом Міністерства освіти й науки, молоді та спорту за редакцією доктора соціологічних наук, професора Пачковського Юрія Франковича. Цей посібник “Соціологія: робочі програми” усі зацікавлені можуть придбати в університетській книгарні.

Окрім цього, у березні вийде друком авторський навчальний посібник “Стратифікаційний аналіз сучасного суспільства”, підготовлений для магістерських програм з соціології, який рекомендований до друку Міністерством освіти й науки, молоді та спорту. Цей курс орієнтований на магістерські програми спеціальності “Соціологія” і містить як оригінальний підхід, так і концепцію багатовимірного стратифікаційного аналізу сучасного суспільства на основі вітчизняного та зарубіжного досвіду вивчення соціальної нерівності і обґрунтовану методику емпіричної фіксації розшарування українського суспільства. Для бакалаврських програм з соціології мною був підготовлений, виданий і вже перевиданий навчальний посібник “Основи соціальної стратифікцаії” (2007, 2009 р.), який визнаний Соціологічною асоціацією України як кращий підручник з соціології у 2008 році. Цей посібник містить історичні передумови, теоретико-методологічні засади та концептуальні підходи теорії соціальної стратифікації. Він пройшов широку апробацію, отримав багато схвальних відгуків від колег з різних навчальних закладів України і є базовим для вивчення соціологами навчальної дисципліни “Соціальна структура та соціальна стратифікація” на бакалаврських програмах.

Отже, на сьогодні студенти забезпечені навчально-методичною літературою з базових навчальних дисциплін, які читають для спеціалістів-соціологів. Окрім того, на кафедрі функціонує бібліотека із різноплановими фаховими виданнями, а також важливим інформаційно-навчальним ресурсом є інтернет-сторінка кафедри (www.sociology-lnu.org.ua), з якої є доступ до широкої мережі електронних видань. Варто зауважити, що студенти є не тільки пасивними користувачами ресурсів електронної бібліотеки, а й активними поповнювачами, оскільки в період проходження практики, вони регулярно беруть участь в опрацюванні та систематизації існуючих веб-ресурсів.

 

Розмовляв Олександр Лавринович

Фото Олександра Лавринович