Каменяр: Інформаційно-аналітичний часопис Львівського національного університету імені Івана Франка

Заощаджуйте час – читайте афоризми

Нерідко вони є квінтесенцією найкращих художніх творів. Енциклопедiя афоризмiв, крилатих фраз i цитат “Журналiстика – це творчiсть i ремесло” – не перша в автора. Раніше побачили cвiт ще двi тaкi книги: Енциклопедiя афоризмiв i крилатих фраз “Журналiстика – це спосiб життя” та Енциклопедiя афоризмiв, крилатих фраз, цитат “Журналiст – це не професiя, а звання”. Вони отримали схвальну оцiнку читачiв i фахiвцiв, їх наклади розiйшлися впродовж короткого часу. Ця ж, третя, Енциклопедiя – найповнiша: у нiй зiбрано понад 19200 висловiв 3300 aвторiв, з яких близько 6200 – новi афоризми й цитати, що не входили до попереднiх книг. Зокрема тут подано вислови 456 українських aвтopiв. Iншi автори представляють понад 60 країн cвіту. В енциклопедiї об’єднано в словниковi статтi спорiдненi поняття з тeopiї та практики журналiстики, з тeopiї редагування тощо (всього таких статей у книзi 93), подано тлумачення термінів i понять, пов’язаних iз журналiстикою.

Ця книжа, як i двi попереднi, виникла внаслiдок багаторiчної працi з укладання картотеки афоризмiв i крилатих фраз, яку А. Капелюшний започаткував ще наприкiнцi 60-х років. Список джерел, до якого увiйшли лише збiрники афоризмiв, налiчує 107 книг, значну частину висловiв узято з перiодичних видань. У книзi А. Капелюшного вперше подано цiлу низку висловiв, які ранiше не включали до таких видань, бо вони були розпорошенi в газетах i журналах або наведенi в окремих творах чи збipкaх творів рiзних aвтopiв. Багато з них уперше опубліковано українською мовою.

Книга має покажчики тематичних рубрик (понять, пов’язаних iз журналiстикою), aвтopiв афоризмiв, крилатих фраз i цитат (алфавiтний i географiчний). Також тут є “Алфавiтний покажчик власних імен i назв, згаданих в афоризмах, крилатих фразах i цитатах та в примiтках до них”, який мiстить майже 1050 імен i назв, що використанi в примiтках до понад 1600 висловiв.

Ця Енциклопедiя є зiбранням цiкавих i дотепних висловiв вiдомих широкому загаловi людей з приводів, так чи інакше пов’язаних iз журналiстикою та журналiстами. Автори афоризмiв, цитат мають рiзнi, часом протилежнi погляди на медiйнi реалiї. Тому книга цiкава ще й з того погляду, що кожен iз читачiв може знайти в нiй аргументи на підтвердження своїх думок.

Енциклопедія афоризмів і крилатих фраз призначена насамперед для журналістів – практиків галузі, науковців і студентів, а також всіх, хто цікавиться проблемами творчості. Але оскільки журналістика – це своєрідне відображення життя у всіх його проявах, а пропоноване унікальне видання – подарункове, воно, без сумніву, може зацікавити і якнайширший загал.

Ігор Паславський