Каменяр: Інформаційно-аналітичний часопис Львівського національного університету імені Івана Франка

Міжінституційна кооперація

Делегація Львівського націо­наль­ного університету іме­ні Івана Франка на чолі з проректором із науково-педагогічної роботи, професором Ярославом Гарасимом, 24 квітня 2015 року відвідала місто Звєжинець (Люблінське воєводство, Республіка Польща), де взяла участь у міжнародній кон­ференції, присвяченій ство­рен­ню польсько-українського біосферного резервату «Роз­точчя». До складу делегації увій­шли: декан географічного фа­куль­тету Володимир Біланюк, завідувач кафедри геоморфології та палеогеографії Ярослав Кравчук, старший викладач кафедри геоморфології та палеогеографії Юрій Зінько, завідувач відділу науково-технічної інформації та науково-організаційної роботи НДЧ Оксана Іваськевич. Окрім участі в наукових засіданнях, пред­ставники Університету озна­йо­мились із науково-освітньою та рекреаційною інфраструктурою Розточанського національного парку.
Під час перемовин із польською сто­роною було досягнуто зго­ди щодо налагодження між­інсти­ту­ційної кооперації. Відтак, проректор з науково-педагогічної роботи Ярослав Гарасим і директор Пар­ку Здіслав Струпенюк під­пи­сали угоду про співпрацю Львівського національного уні­вер­ситету імені Івана Франка та Розточанського національного парку у Звєжинцю щодо охорони природи, наукових досліджень, моніторингу природного сере­до­вища та транскордонного ту­риз­му, взаємодії для створення Транскордонного Біосферного Резервату «Розточчя».
У рамках угоди передбачено активну співпрацю науковців Університету та представників Парку з питань охорони природи на транскордонній височині Розточчя. Зокрема, йдеться про спільні географічні, біологічні й екологічні дослідження, а також про питання планування та функ­ціонування міжнародного біосферного резервату «Роз­точчя».
Уже цього року планується видання спільної монографії з при­родно-господарської проб­ле­матики височини Розточчя, а також проведення навчальної прак­тики для студентів гео­гра­фічного факультету.

Тетяна Шемберко