Каменяр: Інформаційно-аналітичний часопис Львівського національного університету імені Івана Франка

Рік на посаді Ректора: про підсумки та здобутки Університету впродовж 2014-2015 навчального року

2014-2015 навчальний рік був пов’язаний із глибокими політичними й економічними змінами в житті України, які торкнулися всіх сфер діяльності суспільства: соціальної, наукової, культурної, освітньої. Цей період став особливим і для академічної спільноти Львівського національного університету імені Івана Франка. 27 травня 2014 року відбулися вибори Ректора Львівського національного університету імені Івана Франка. За результатами другого туру виборів більшістю голосів було обрано професора Володимира Мельника. Під час урочистого засідання Вченої ради Університету 13 червня 2014 року представник Міністерства освіти і науки України озвучив наказ про призначення доктора філософських наук, професора Володимира Мельника Ректором Львівського національного університету імені Івана Франка.Зі Звіту Ректора В. П. Мельника за період з червня 2014 року до травня 2015 року
«Діяльність Університету у звітному періоді було зосереджено передусім на впровадження принципових положень Закону України «Про вищу освіту» в усі сфери академічного життя», – розпочав свій виступ Ректор Університету і запропонував аналіз основних видів роботи колективу Університету.
І. Прийом на навчання
За результатами вступної кампанії-2014 Львівський університет вперше очолив трійку лідерів серед ВНЗ України за кількістю поданих заяв і ввійшов до трійки лідерів за середнім балом сертифіката ЗНО, який становив 169,7. У 2014 році до Львівського університету було подано 60693 заяв, з них 54913 заяви на денну форму навчання, 5780 – заочну.
Упродовж звітного періоду профорієнтаційну роботу на факультетах і в коледжах вели за різними формами: у рамках днів відкритих дверей; спеціальні зустрічі та лекції в загальносвітніх навчальних закладах; профорієнтаційні бесіди з учасниками обласних олімпіад, конкурсів-захистів наукових робіт слухачів Малої академії наук; профорієнтаційні бесіди у школах під час педагогічної та інших видів практики студентів тощо.
Цьогоріч Університет зініціював поновлення угод про співпрацю з одинадцятьма загальноосвітніми навчальними закладами. Із кожним роком інтенсивнішає віртуальна профорієнтація із використанням новітніх технологічних можливостей – інтернет-лекції; скайп-конференції; інтернет-консультації; інтернет-листування тощо.
Більшість факультетів Університету є співорганізаторами обласних і всеукраїнських предметних олімпіад і конкурсів-захистів науково-дослідницьких робіт слухачів Львівської обласної Малої академії наук. Учасники цих інтелектуальних змагань є потенційними абітурієнтами Університету.
Ректор відзначив і просвітницьку діяльність Ботанічного саду та музеїв Університету. Так, під час Днів відкритих дверей у Ботанічному саду тисячі відвідувачів мають можливість ознайомитися з унікальними колекціями, що сприяє й профорієнтаційній роботі (минулого року було проведено понад 130 екскурсій для школярів і студентів).

ІІ. Освітня діяльність
Освітній процес в Університеті забезпечують 18 факультетів (у лютому 2015 р. створено факультет педагогічної освіти), 3 коледжі, 138 кафедр.
У січні 2015 року шляхом поділу кафедри «Початкової та корекційної освіти» утворено кафедри початкової та дошкільної освіти» і корекційної педагогіки та інклюзії на філологічному факультеті, а в травні 2015 року на юридичному факультеті створено кафедру інтелектуальної власності, інформаційного та корпоративного права.
В Університеті здійснюють підготовку фахівців за ліцензованими 9 спеціальностями ОКР «молодший спеціаліст», 49 напрямами ОКР «бакалавр», 82 спеціальностями ОКР «спеціаліст» і 87 спеціальностями ОКР «магістр».
У 2014 році отримано ліцензію на провадження освітньої діяльності за трьома спеціальностями ОКР «молодший спеціаліст» у Педагогічному коледжі: «Дошкільна освіта», «Соціальна педагогіка», «Початкова освіта» і однією спеціальністю ОКР «магістр» «Початкова освіта» – на факультеті педагогічної освіти. Акредитовано 7 напрямів ОКР «бакалавр», 3 спеціальності ОКР «спеціаліст» і «магістр» та 4 спеціальності ОКР «молодший спеціаліст».
У 2014-2015 н. р. Університет готує фахівців за 144 спеціалізаціями ОКР «спеціаліст» і 161 спеціалізацією ОКР «магістр», із 14 з них розпочато підготовку фахівців з 2014 року. Крім того, у 2015 році рішенням Вченої ради Університету відкрито ще 18 спеціалізацій. Зараз в Університеті навчаються 19 357 студентів.
Кадрове забезпечення освітньої діяльності. Навчальний процес в Університеті забезпечують 2036 науково-педагогічних і педагогічних працівників. Серед них – 794 доценти і 203 професори.
В умовах інтеграції освітнього процесу України у європейський освітній простір щораз більшого значення набуває вивчення іноземних мов. З огляду на це, в Університеті дедалі ширше запроваджується читання дисциплін іноземною мовою. На сьогодні викладачі Університету підготували 105 курсів іноземними мовами. Із наступного навчального року іноземну мову викладатимуть для студентів усіх спеціальностей упродовж 4-х семестрів (240 аудиторних годин). Якщо студент із певних причин не зміг чи не зумів опанувати цього курсу, він зможе його засвоїти за окремою програмою в Інституті післядипломної освіти та доуніверситетської підготовки.
Предметом постійної уваги в Університеті є якість навчального процесу. Важливим етапом у забезпеченні високого рівня підготовки фахівців є перевірка залишкових знань студентів. З цією метою щосеместру відбуваються ректорські контрольні заміри знань студентів із використанням університетського порталу тестування.
Загалом система організації та контролю за якістю навчання студентів потребує суттєвих змін. Головним у системі оцінювання у кінцевому результаті має бути висновок – чи досягнув здобувач компетентності відповідно до стандартів вищої освіти. Ефективний метод такого оцінювання є, зокрема, в Університетах Великої Британії, яка передбачає вибіркове оцінювання експертами письмових робіт студентів, запрошення зовнішніх експертів для екзаменування осіб, що претендують на диплом із відзнакою. Ректорські контрольні роботи щодо контролю залишкових знань наших студентів, підсумкове оцінювання випускників на екзаменах і на захисті кваліфікаційних робіт потрібно суттєво вдосконалювати. Це стосується також оприлюднення на відповідних веб-сайтах результатів оцінювання вказаних робіт.
Актуальним є питання роботи зі студентами з особливими потребами. В Університеті функціонує Ресурсний центр з інклюзивної освіти, який відповідно до Закону України «Про вищу освіту» має трансформуватись у потужний навчально-реабілітаційний підрозділ із метою організації інклюзивного освітнього процесу для здобувачів вищої освіти з особливими потребами, забезпечення доступу таким особам до якісної вищої освіти з урахуванням обмежень їхньої життєдіяльності. Підготовку фахівців до роботи в інклюзивних умовах здійснюють на базі Педагогічного коледжу, кафедри психології філософського факультету та новоствореного факультету педагогічної освіти, на якому відкрито додаткову спеціалізацію на спеціальності «Початкова освіта» –  «Асистент вчителя інклюзивного класу». Інклюзивна складова в навчальних планах з підготовки педагогів становить 180 год. Із вересня 2014 р. відкрито магістратуру зі спеціальності «Початкова освіта» з додатковою спеціалізацією: «Вчитель початкових класів школи з інклюзивним навчанням».
У структурі Університету функціонує Інститут післядипломної освіти та доуніверситетської підготовки (далі – ІПОДП) до складу якого входять: Центр післядипломної освіти, Центр доуніверситетської та сертифікаційної освіти, Центр міжнародної освіти, Центр неперервної освіти.
У 2014 році внаслідок реорганізації у Центрі післядипломної освіти на базі п’яти факультетів було створено три факультети. У 2014-2015 навчальному році другу вищу освіту в Інституті післядипломної освіти та доуніверситетської підготовки здобувають 1526 слухачів. На базі лабораторії інформаційних технологій Інституту в 2014-2015 н.р. започатковано курси фахового підвищення з англійської мови для викладачів та студентів Університету з пільговою оплатою за навчання, які на сьогодні завершили 41 викладач та 26 студентів. Нині на цих курсах підвищують свої знання з англійської мови 64 викладачі Університету.

ІІІ. Науково-дослідна діяльність
Запорукою успішного функціонування та конкурентоздатності ВНЗ у сучасних реаліях, безперечно, є розвиток науки в Університеті, трьома наріжними каменями якої є наукові школи, лабораторії та студентство. Саме такий симбіоз досвіду, інструменту та креативності забезпечує створення якісного продукту. В Університеті сьогодні функціонують наукові школи, які є унікальними в Україні та добре відомими у світі, а склад наукового штату дозволяє стверджувати про високий рівень і конкурентоздатність наукових результатів.
Про актуальність наукових досліджень свідчить міжнародна співпраця із більш ніж 100 університетами та науковими установами світу. У 2015 р. Університет внесено до електронного реєстру Європейської комісії як учасника програми «Horizon 2020». На сучасному етапі здійснюють заходи із залучення науковців Університету до написання проектів.
У 2015 р. до виконання науково-дослідних робіт залучено 1994 науково-педагогічних працівники, з них – 210 докторів наук і 1133 кандидати наук. Серед 144 штатних працівників науково-дослідної частини Університету – 7 докторів і 67 кандидатів наук. За звітний період в Університеті працевлаштовано 48 випускників аспірантури, що становить 24,4% від загальної кількості випускників 2014 року.
Університет веде наукові дослідження за 37 темами, які фінансують із державного бюджету України, з них – 27 фундаментальних і 10 прикладних; 11 тем фінансують за допомогою міжнародних ґрантів, із них 5 – за університетською програмою підтримки молодих вчених; 2 госпдоговірними темами та 6 темами зі збереження об’єктів, що становлять національне надбання України.
У березні-квітні 2015 року в Університеті проведено конкурс проектів фундаментальних досліджень у галузі природничих наук у рамках університетської програми підтримки молодих учених на основі угоди, укладеної з компанією «Матеріал. Фази. Дані. Система» (Швейцарія). Науково-технічна рада Університету створила комісію, яка розробила Положення про конкурс проектів фундаментальних досліджень у галузі природничих наук для молодих учених, здійснила експертизу 19 поданих проектів і відібрала 5 найкращих проектів для фінансування (97 тис. грн. кожен) впродовж одного року.
Науково-дослідна роботу Університету фінансують із трьох джерел – державного бюджету України, ґрантів міжнародних фондів та установ, госпдоговорів. У 2015 році вперше за останніх п’ять років збільшився обсяг фінансування з державного бюджету України порівняно з попереднім роком.
Університет активно залучає ґранти міжнародних фондів та установ: за перші п’ять місяців 2015 р. вдалося перевершити загальні надходження 2014 р.
Для збереження кадрів науково-дослідної частини та забезпечення виконання наукових досліджень у січні-лютому 2015 р. за ініціативою ректорату провідні вчені підготували проект «Фундаментальні дослідження в галузі природничих наук», на реалізацію якого Університет отримав міжнародний ґрант компанії «Матеріал. Фази. Дані. Система» (Швейцарія) на суму 628 тис. грн.
Науковці Університету опублікували 88 монографій, 20 підручників, 112 навчальних посібників, 4523 статті, серед них у виданнях, які мають імпакт-фактор – 233, в інших закордонних виданнях – 595.
Станом на березень 2015 року за індексом Гірша Львівський національний університет імені Івана Франка є третім у рейтингу вищих навчальних закладів України.
Із 88 опублікованих монографій 11 видано за кордоном (видавництва Apple Academic Press, De Gruyter, InTech, Springer тощо).
Університет є засновником і видавцем 44 наукових періодичних видань: Віс­ник Львівського університету (20 серій), 16 збірників наукових праць, 7 наукових журналів і 1 науково-популярного журналу. До переліку наукових фахових видань Міністерства освіти і науки України входять 37 журналів,«Вісник Львівського університету. Серія біологічна» входить до наукометричної бази даних Web of Science, «Журнал фізичних досліджень» – до наукометричної бази даних Scopus. Деякі видання Університету відповідають вимогам до включення до наукометричних баз даних.
Зростають показники патентної діяльності науковців Університету. Так, за перших чотири місяці 2015 року отримано 18 патентів. У 2014 році найефективніші розробки захищено 43 патентами. Авторів винаходів і корисних моделей відзначено преміями за кожний патент, отриманий на ім’я Університету.
За звітний період в Університеті проведено 58 наукових конференцій, семінарів, форумів, 29 із них – міжнародного рівня. Науковці Університету в 2014 р. виступили на наукових конференціях із 2249 доповідями, виголосили 1834 доповіді на Звітній науковій конференції Університету за 2014 рік.
Упродовж цього 2014-2015 н. р. в Університеті захищено 5 докторських і 134 кандидатські дисертації. У 2015 році розроблено план захисту докторських дисертацій, запроваджено мотиваційні чинники для їх захисту, зокрема грошову винагороду. У жовтні 2014 року на факультеті електроніки відбувся захист дисертації Шпотюка Ярослава за результатами паралельного навчання в аспірантурі Львівського університету та Університету Ренн 1 (Франція).
За звітний період для атестації наукових кадрів вищої кваліфікації в Університеті функціонувало 15 спеціалізованих вчених рад. Зареєстровано і перереєстровано 6 спеціалізованих вчених рад.
Премією Президента України для молодих учених 2014 р. за цикл наукових праць «Стереохімія інтерметалічних і координаційних сполук купруму та арґентуму» було відзначено доцента кафедри неорганічної хімії Павлюка О. В., наукового співробітника кафедри неорганічної хімії Тарасюка І. І. та викладача Природничого коледжу Сливку Ю.І.
Університет має низку сучасних приладів, що дозволяє вести дослідження на високому рівні. Удосконалення організації наукових досліджень та інноваційної діяльності Університету в найближчому майбутньому вестимуть у напрямі створення науково-дослідних інститутів і наукового парку.
Важливою складовою системи професійної підготовки фахівців в Університеті є науково-дослідна робота студентів. У 2014 році в доробку студентів – 395 наукових статей, зокрема 235 – одноосібних, та 975 тез доповідей на конференціях, з них 738 – одноосібних. У роботі наукових конференцій взяли участь понад 1200 студентів. У 2015 р. переможцями Всеукраїнської студентської олімпіади вже стали 19 студентів. Ще 24 студенти стали призерами Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт із природничих, технічних і гуманітарних наук.

IV. Розвиток ІТ-інфраструктури
У 2015 р. заплановано збільшити кількість персональних комп’ютерів більш ніж на 10% за кошт Університету через реалізацію спільних міжнародних програм. На сьогодні оголошено тендер на загальну суму понад 2,4 млн. грн. Упродовж року суттєво поновлено серверне обладнання Центру інформаційних технологій, запроваджено три нових сервери 8-го покоління загальною вартістю понад 500 000 грн. Усього в Центрі інформаційних технологій працює 19 серверів. Стаціонарними мультимедійними технічними засобами обладнанням обладнано 21 навчальну аудиторію на факультетах і в коледжах.
Основою мережі Університету є опорні оптоволоконні комунікації завдовжки декілька десятків кілометрів, що об’єднують понад 20 територіально розділених корпусів. Стратегічною метою Університету є розбудова мережі бездротового зв’язку та її інтеграція в загальноуніверситетську мережеву інфраструктуру.
Унаслідок розширення сфери використання інформаційних технологій є модернізація системи безпеки. Здійснено аналіз основних електронних ресурсів щодо відповідності рівня їхньої захищеності чинній системі захисту. Створено документацію для побудови комплексної системи захисту інформації (КСЗІ) для бази даних відділу кадрів та бухгалтерії, а також підрозділу, який готує інформацію про студентські квитки та дипломи.
Інформаційний супровід науково-дослідної діяльності переважно здійснює Наукова бібліотека. Зараз розпочато розроблення стратегії переходу на одну з найпотужніших світових бібліотечних платформ від компанії Exlibris – «Aleph».
Надзвичайно актуальною є проблема створення в Університеті власного репозитарію публікацій. Він дасть змогу не лише впорядкувати наукові матеріали, але й налагодити ефективний пошук і створити умови для підвищення веб-рейтингів Університету. Такий проект у Науковій бібліотеці Університету вже почали реалізовувати на платформі, що забезпечує інструменти для керування цифровими активами, D-Space.
З 2015 р. на основі мережевої системи управління навчальним процесом в Університеті розпочато широкомасштабну інформатизацію самостійної роботи студентів. Для цього напряму в Університеті створено організаційно-методичний центр електронного навчання, який розробляє концепцію впровадження та розвитку системи електронного навчання.
Для організації навчального процесу в університеті використовується автоматизована система управління АСУ-ВНЗ «Сигма». З метою налагодження взаємодії АСУ зі зовнішніми інформаційними системами: платіжними системами, веб-сайтом Університету, базою даних відділу кадрів, єдиною державною електронною базою освіти (ЄДЕБО) МОН України формалізовано управлінську структуру та структуру підрозділів Університету у вигляді індексації підрозділів; закуплено та розпочато впровадження управлінського комплексу 1С –Підприємство для бюджетних установ, що дасть змогу налагодити взаємодію між відділом кадрів, бухгалтерською службою, планово-фінансовим відділом, відділом постачання, юридичним відділом та запровадити електронний документообіг.
Передумовою для впровадження системи документообігу є всеохопний, системний аудит управлінської діяльності в Університеті. На початок 2015 р. в Університеті здійснено систематизацію всіх наказів і розпоряджень керівництва Університету, зроблено реінжиніринг процесів, пов’язаних із формуванням наказів, які потрапляють у ЄДЕБО. Для цієї групи наказів створено схеми проходження документів. Розпочато роботу зі стандартизації наказів.
Одним із пріоритетних завдань Університету є його всебічне представлення в інформаційному просторі. Важливим кроком у досягненні цієї мети є розробка і підтримка веб-ресурсів, що забезпечують висвітлення інформації про історію, діяльність та перспективи Університету в глобальній мережі Інтернет. Робота з упорядкування інформаційних ресурсів Університету вже має конкретні результати: розроблено та наповнено сайти чотирьох факультетів. Сайти ще 8 факультетів та Природничого коледжу перебувають у стадії інформаційного наповнення. Створено новий портал вступної кампанії, суттєво покращено пошук інформації про вступ до Університету, орієнтований на користувача. Реалізовано проект електронної приймальні Університету, який забезпечить підвищення ефективності управління Університетом, розроблено та розміщено на веб-сайті новий електронний телефонний довідник Університету.
Тривають роботи зі систематизації та структуризації головної сторінки Університету, а також зі створення уніфікованих сторінок підрозділів Університету.

V. Міжнародна діяльність
За звітний період укладено нові угоди зі 16 закордонними університетами, інституціями та міжнародними фондами.
Варто наголосити, що підписуючи угоди, Університет прагне передусім забезпечити якісні, а не кількісні параметри співпраці. Саме тому кожну угоду супроводжує конкретна робоча програма, яку щороку доповнюють новими академічними ініціативами, проектами та програмами. Моделлю всебічної ефективної співпраці можна назвати угоду Університету з Вюрцбурзьким університетом, в рамках якої за перший рік її реалізації Університет провів два спільних семінари, упровадив спільний сертифікаційний магістерський курс, подав 6 проектних заяв на різні програми та міжнародні фонди, 10 аспірантів і науковців пройшли короткі стажування у Вюрцбургу. У рамках технічної допомоги з боку німецьких колег наш Університет отримав 30 комп’ютерів, ще 35 комп’ютерів проходять процедуру митного оформлення. Влітку на базі юридичного факультету заплановано проведення літньої школи з німецького права.
Працівники та студенти Університету беруть активну участь у міжнародній програмі обмінів «Еразмус Мундус». Упродовж 2014-2015 н. р. 12 студентів та 16 викладачів і докторантів взяли участь у цій програмі. Крім того, 11 студентів, 3 аспіранти і 4 викладачі – учасники проектів програми «Еразмус Мундус» (напрям 2).
Університет бере участь у програмі міжнародних академічних обмінів ЄС «Еразмус Мундус» за напрямом «Партнерство». Програму повністю фінансує Європейський Союз, надаючи змогу студентам упродовж одного чи двох семестрів навчатися в європейському університеті-партнері. Аспіранти мають змогу працювати над своїми дисертаціями в університеті-партнері упродовж 10-30 місяців. Викладачі та наукові працівники можуть пройти стажування або виконати науковий чи методичний проект упродовж 1-10 місяців (залежно від проекту).
У січні –  березні 2015 р. від Університету було подано 40 заяв на участь у проектах КА 1 за програмою «Еразмус» (навчальна мобільність). Факультет міжнародних відносин, іноземних мов, прикладної математики та інформатики разом із зарубіжними університетами-партнерами подали 11 проектних аплікацій за напрямом КА 2 (проекти співпраці). Цього року Університет вперше подав заявку на проект за програмою «Еразмус» КА 2 як координатор. Аналогічного досвіду не має жоден український університет.
2014 р. Університет (факультет міжнародних відносин) виграв 2 проекти програми Жана Моне щодо дослідження євроінтеграційних процесів.
На факультетах Університету навчаються 94 іноземні громадяни із 32 країн світу (Алжир, Ангола, Еквадор, Канада, Німеччина, Росія, Казахстан, Латвія, Сербія, США, Китай, Грузія та інші).
На підготовчому відділенні для іноземних громадян навчається 37 слухачів.
На юридичному факультеті 8 листопада 2014 р. за участю представників Мариборського університету (Словенія) відбулася презентація нової спеціалізації для магістрів юридичного факультету «Європейська політика добросусідства та належного урядування». У 2015-2016 н. р. юридичний факультет продовжить співпрацю з Мариборським університетом, залучивши до спільної магістерської програми університети Італії. Студенти матимуть змогу навчатися та проходити практику в університетах-партнерах.
У цьому контексті варто наголосити на нових ініціативах Університету щодо спільних англомовних програм і курсів із зарубіжними університетами-партнерами. Зокрема, це міжнародна сертифікаційна програма з обчислювальної математики вищого рівня, яку в 2014-2015 навч.р. Університет спільно з Вюрцбурзьким університетом Юліуса Максиміліана запропонував студентам-магістрам механіко-математичного факультету, факультету електроніки і факультету прикладної математики та інформатики. Мовою викладання програми є англійська. Сертифікаційна програма складається із п’яти курсів (кожен з яких відповідає 5 ECTS кредитам). Університет спільно з Вюрцбурзьким університетом планує запровадження аналогічних сертифікаційних програм на економічному, юридичному та фізичному факультетах.
На особливу увагу заслуговує проект Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) «Справедливе правосуддя», в межах якого на юридичному факультеті було успішно проведене перше в Україні зовнішнє незалежне оцінювання забезпечення якості правничої освіти. За результатами проекту група міжнародних експертів запропонувала юридичному факультету рекомендації щодо вдосконалення освітнього процесу, а також на факультеті було створено Комітет стратегічного планування. Результатом роботи цього комітету стала розробка Стратегії розвитку юридичного факультету на 2015–2020 рр., яку схвалила Вчена рада факультету у квітні 2015 р.
Станом на 5 травня 2015 р. до 43 країн світу було відряджено 973 викладачі, працівники, студенти та аспіранти Університету. На навчання до закордонних університетів виїхало 186 студентів; для мовного стажування скеровано 16 студентів; у міжнародних конференціях, семінарах і симпозіумах взяли участь 100 студентів. 868 осіб із 28 країн світу цього року відвідали Львівський університет.

VI. Виховна робота
В Університеті розпочато роботу над підготовкою нової концепції національно-патріотичного виховання, яка би передбачала формування національно-патріотичної свідомості, а саме: особистісної ідентифікації зі своєю нацією, віри в духовні сили та майбутнє країни, волі до праці на користь народу; знання історії, усвідомлення моральних і культурних цінностей.
Упродовж 2014-2015 рр. в Університеті систематично відбувалися наради із заступниками деканів факультетів і заступниками директорів коледжів із виховної роботи. У звітний період відбувалися регулярні зустрічі Ректора зі студентами, представниками органів студентського самоврядування, на яких обговорювали важливі для студентів навчальні, соціальні та виховні питання. Особливу увагу було спрямовано на співпрацю зі студентами східних областей та Криму (адаптація та підтримка студентів). Таких студентів у нас близько 200. Упродовж навчального року відбувалися зустрічі керівництва факультетів зі студентами.
Із січня 2015 року в Університеті працює Студентський відділ, мета якого сприяти в організації навчально-виховного процесу студентів Університету, створювати умови для формування студентської спільноти Університету, забезпечувати дотримання академічних традицій Університету, залучати студентів до творення єдиної корпоративної культури та етики Університету.
Цьогоріч університетська спільнота відзначає низку ювілейних дат, зокрема 150 років від дня народження Митрополита Андрея Шептицького та 200-річчя від дня народження Михайла Вербицького.
Упродовж навчального року відбулося понад 240 заходів й акцій культурно-мистецького спрямування.
Цьогорічні події в Україні змушують кожного українця не забувати про ті складні часи, які забрали життя наших побратимів. З особливою скорботою в Університеті відзначили пам’ять Героїв Небесної Сотні та Річницю Революції Гідності. Географічний факультет разом зі Студентським відділом організували вечір-реквієм пам’яті Героя України Ігоря Костенка. Відбулися заходи із відзначення пам’яті Героїв Небесної сотні – Степана Петрівського та Сергія Кемського. Дві аудиторії Університету названо іменами Сергія Кемського та Ігоря Костенка.
Головним у виховній роботі має стати створення умов для якнайширшої реалізації ініціатив студентської молоді, діяльності студентських самоврядних організацій, концентрації зусиль усього колективу Університету на формування у молоді відповідальності за своє професійне зростання, з активною громадянською позицією українця, відповідального за долю держави, і самоусвідомлення себе як продовжувача духовних та інтелектуальних традицій Львівського університету.

VII. Видавнича діяльність
Головною поліграфічною структурою Університету є Видавничий центр. Його колектив приділяє особливу увагу не лише кількісним показникам, а й дбає також і про якість книжково-журнальної продукції, що засвідчує зростання книговидавничої активності в Університеті. Загалом за 2014-2015 н. р. опубліковано близько 250 одиниць продукції.
Особливим успіхом у видавничій діяльності Університету можна вважати випуск другого тому «Енциклопедії Львівського університету», перезентація якого відбулася 11 жовтня 2014 р. під час святкування Дня Університету. Це енциклопедичне наукове видання немає аналогів серед вищих навчальних закладів України.
Хочу подякувати всім, хто підтримав університетську ініціативу «Подаруй книжку бібліотеці Донецького університету у м. Вінниця», яку нещодавно зреалізував Видавничий центр і Наукова бібліотека, передавши нашим колегам видавничу продукцію у кількості 2 230 примірників на суму 55 тис. грн. (815 книг на суму 28 668 грн. надав Видавничий центр Університету).

VIII. Соціальна робота. Надбавки та заохочувальні виплати
За звітний період проводили значну роботу щодо поліпшення умов праці працівників Університету, ремонту начальних корпусів, стаціонарів і гуртожитків. На такі роботи було виділено близько 8 млн. грн. і відремонтовано 22 приміщення. На поліпшення соціально-побутових умов у студентському містечку та навчально-спортивному комплексі виділено та освоєно понад 2 млн. грн.
У 2014 р. втілено в життя спільний фінансовий проект Університету і міжнародного проекту «Гео-Карпати – створення українсько-польського туристичного шляху»; на базі геологічного стаціонару у смт. Верхнє Синьовидне Львівської області побудовано навчальний корпус, на який використано понад 1 млн. грн., тому числі кошти проекту 312 тис. грн.
У Шацькому біолого-географічному стаціонарі після завершення практик студентів, завдяки роботі Первинної профспілкової організації працівників та адміністрації Університету у 2014 році оздоровилися близько 400 працівників. Спільно з Первинною профспілковою організацією Університету ведемо роботу з оформлення документації для будівництва кооперативного будинку для працівників Університету в районі Рясне-2.
Ректорат активно працює над питанням переведення приміщення санаторію-профілакторію Університету, який із січня 2015 р. відповідно до чинного законодавства України перестав функціонувати, у статус гуртожитку для студентів та аспірантів. Це дасть змогу отримати додатково близько 400 місць і тим самим зменшити кількість осіб, які потребують поселення в гуртожиток, яких сьогодні є понад 1000 осіб.
Завдяки фонду соціальної допомоги і коштів стипендіального фонду більше ніж 1100 студентів отримали відповідні виплати на суму понад 863 тис. грн. На виплату матеріальної допомоги відповідно до заяв, які щотижня розглядає бюджетна комісія, у 2014-2015 рр. виділено 61 тис. грн. Нещодавно члени бюджетної комісії ухвалили рішення про надання матеріальної допомоги 25 працівникам Університету-учасникам АТО на суму близько 40 тис. грн.
На виплату премій і грошових винагород було виділено 6,6 млн. грн. Ректорат відзначив грамотами та грошовими преміями у сумі 37 тис. грн. членів редколегії та інших працівників Університету, які взяли участь у підготовці енциклопедичного видання Університету.

Х. Господарська діяльність
Усього за звітний період підрядні організації виконали роботи з капітального, поточного ремонтів, будівництва та реконструкції на загальну суму 11 358,7 тис. грн. за рахунок спеціального фонду Університету, зокрема ремонтно-будівельний відділ –  на суму 2 300, 1 тис. грн.
На виготовлення робочих проектів на капітальні ремонтні роботи підрядними проектними організаціями за період з травня 2014 по травень 2015 роки витрачено 92, 3 тис. грн.
З метою вдосконалення діяльності господарських підрозділів та забезпечення ефективного та належного контролю за ними, здійснено реорганізацію адміністративно-господарської частини Університету, зокрема створено ремонтно-будівельний відділ, транспортний відділ, відділ постачання, відділ проектно-кошторисної документації та технагляду. Ці зміни дозволили здійснити оптимізацію кадрового потенціалу шляхом перерозподілу ставок у господарських підрозділах, що забезпечує ефективність виконання покладених на працівників обов’язків. Крім того, відбулося скорочення штатів (виведено зі штатного розпису 16 посад), що забезпечило економію коштів спеціального фонду.
За звітній період у сфері адміністративно-господарської діяльності відбулося удосконалення нормативної бази. Задля забезпечення ефективного контролю за вибором виконавця ремонтно-будівельних робіт на об’єктах Університету, для яких чинним законодавством не передбачено процедури конкурсних торгів, створено комісію з визначення виконавця на конкурсних засадах для здійснення ремонтно-будівельних робіт в Університеті.
* * *
Аналіз основних видів діяльності колективу університету засвідчує вагомі здобутки у навчально-методичній, науковій, виховній та фінансово-господарській роботі. У цілому за звітний період колектив Університету успішно виконав свої завдання. Проте, це лише перший етап масштабної роботи з реорганізації усіх видів діяльності Університету згідно з європейськими освітніми нормами, які визначені, зокрема, Законом України «Про вищу освіту».
Суттєве розширення автономії Університету у прийнятті організаційних та управлінських рішень, неухильне дотримання принципів демократизму, відкритості та гласності – основа академічного життя нашого колективу. Переконаний, лише на таких засадах ми суттєво покращимо якість навчального процесу, який буде зорієнтований на формування у майбутніх фахівців певних компетенцій, вдосконалимо й запровадимо дієву систему внутрішнього контролю якості навчання студентів та рейтингової оцінки діяльності професорсько-викладацького складу.
Необхідно повною мірою використати можливості участі науковців у міжнародних програмах та грантах, зокрема, у проекті «Horizon 2020», сприятиме інтенсифікації наукових досліджень. При всіх здобутках у розвитку міжнародної співпраці, нас не може задовольняти кількість іноземних студентів, які навчаються в Університеті. Складна економічна ситуація в країні створює проблеми для належного забезпечення матеріально-технічної та господарської діяльності Університету. Тому особливу увагу варто закцентувати на економному та раціональному використанню коштів, питанні суворого дотримання режиму економії енерго- та теплоносіїв.
Переконаний, науково-педагогічний потенціал нашого Університету, його академічні традиції, здоровий морально-психологічний клімат в колективі – основа оптимістичної впевненості в позитивній перспективі розвитку Львівського національного університету імені Івана Франка.

Виголошено на Конференції
трудового колективу
19 травня 2015 року