Каменяр: Інформаційно-аналітичний часопис Львівського національного університету імені Івана Франка

Актуальні питання навчання хімії

aktual_pytann_2016-04-15-conference-19Уже вдруге на кафедрі неорганічної хімії Львівського національного університету імені Івана Франка відбулась Науково-методична конференція «Актуальні питання навчання хімії в загальноосвітніх навчальних закладах».
Відкрив конференцію та привітав усіх учасників проректор з наукової роботи, член-кореспондент НАН України, професор Роман Гладишевський. Роман Євгенович наголосив на важливості співпраці загальноосвітніх і вищих навчальних закладів у підготовці кваліфікованих фахівців: «Становлення фахівця є тривалим процесом, який починається зі школи і продовжується в університеті. Цей процес може стати циклічним, коли випускник університету, здобувши належний досвід і знання, повертається до школи і стає нашим колегою».
Аналізуючи результати нещодавньої Всеукраїнської олімпіади з хімії, яка проходила на базі ЛНУ ім. Івана Франка, декан хімічного факультету, професор Ярослав Каличак закцентував увагу на одному з основних питань конференції – низького інтересу учнів до вивчення хімії та природничих наук в цілому.
«…Хімія є фундаментальною наукою, яка формує особистість людини. Досягнення хімії сприяють розвитку людської цивілізації, однак хімія сьогодні стала не модною наукою. Тож перед нами стоїть надзвичайно важливе завдання – прищеплювати любов до хімії…», – вважає декан.
Учителі 15 загальноосвітніх навчальних закладів міста Львова та Львівської області, викладачі п’яти вищих навчальних та працівники Львівського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти, Львівської обласної Малої академії наук учнівської молоді представили свої доповіді, у яких торкнулись багатьох аспектів навчання хімії в школі.
Педагоги проаналізували програми з хімії, виокремили в них позитивні зміни, а саме: збільшення годин для вивчення певних тем, введення домашнього експерименту тощо.
Під час роботи конференції піднімалося питання зв’язків хімії з іншими дисциплінами в загальноосвітніх закладах. Проаналізувавши освітні програми з природничих дисциплін, можна помітити, що існує неузгодженість між викладом навчального матеріалу з хімії, біології, фізики та математики, що додатково обтяжує вчителів-хіміків, які для пояснення хімічного матеріалу повинні вдаватись до пояснення матеріалу з інших предметів. Міжпредметні зв’язки сприяють систематизації знань учня, але матеріал повинен бути поданий в логічній послідовності. Над цим повинні працювати не лише вчителі хімії, а й інших природничих наук.
На думку експертів у галузі хімії, особливу увагу варто звернути й на позаурочні форми навчання. Відтак, значна частина доповідей була присвячена представленню власних напрацювань учителів щодо цього питання, а також нетрадиційним урокам з хімії, які прищеплюють дітям любов до предмета, поєднують наукову хімію з повсякденним життям, що дозволяє розв’язати проблему невміння дітей використати здобуті знання в реальному житті.
У доповідях були представлені уроки, проведені в музеях та інших закладах, що поєднують дисципліни, які, здавалося б, важко поєднати: хімія та християнська етика, хімія та світова література, хімія та історія, хімія та екологія.
Однією з основних проблем, яка постає перед учителями в школах і яка має значний вплив на якість навчання та зацікавленість хімією серед учнів, є погане забезпечення навчальних закладів хімічними реактивами.
«Учителі не можуть підтвердити пояснення матеріалу дослідами і такий метод навчання, як самоспостереження зникає з навчального процесу», – говорять науковці. Адже використання хімічного експерименту є необхідним компонентом для формування стійкого інтересу до вивчення хімії, експерименти дозволяють учням відчути себе дослідниками, і як наслідок – продуктивність навчання є значно вищою.
Ні для кого не є секретом, що комп’ютерні технології сьогодні стали невід’ємною частиною людського життя. Такий прогрес не оминув і хімію. А тому використання інформаційно-комунікативних технологій в хімічній освіті також стало предметом обговорення учасників конференції.
Науково-методична конференція «Актуальні питання навчання хімії в загальноосвітніх навчальних закладах» зосередила увагу фахівців на низці важливих проблем навчання хімії в школі та підготовки молодих хіміків і прийняла відповідну ухвалу. Учасники конференції мають намір клопотати перед МОН України про збереження викладання навчальних предметів хімія, фізика, біологія в загальноосвітній школі як окремих навчальних дисциплін та про належне забезпечення шкільних кабінетів хімії необхідними реактивами, посудом та вдосконалення існуючого порядку використання деяких прекурсорів у закладах освіти (калій перманганат, концентрована хлоридна і сульфатна кислоти); сприяти створенню якісних навчальних планів, програм і підручників для основної і старшої школи.
У планах фахівців у галузі хімії – ініціювати проведення Всеукраїнського конгресу хіміків-науковців, викладачів вищої школи та вчителів хімії загальноосвітніх навчальних закладів з метою вироблення загальних правил назвоутворення хімічних елементів та їхніх сполук на основі поєднання номенклатури IUPAC та загальноприйнятих в українській мові назв; створювати належні умови та сприяти повноцінному і якісному проведенню хімічних олімпіад різного рівня, конкурсів, турнірів; дбати про поновлення існуючих освітніх проектів, які завершуються; сприяти розвитку видання науково-популярної хімічної літератури, створенню пізнавальних теле- та радіопередач, використанню освітніх ресурсів UNESCO, міжнародних фондів і організацій; продовжувати проведення післядипломної освіти вчителів хімії м. Львова та області в рамках курсів підвищення кваліфікації Інституту післядипломної освіти та доуніверситетської підготовки Львівського національного університету імені Івана Франка; запропонувати ввести додатково навчальну дисципліну «Основи інформатики» (за вибором і потребою вчителя), укласти програму та розробити відповідне навчально-методичне забезпечення; ініціювати проведення міжфакультетського семінару викладачів кафедри загальної і соціальної педагогіки факультету педагогічної освіти, хімічного та біологічного факультетів Львівського національного університету імені Івана Франка на тему «Міждисциплінарні зв’язки дидактики та методики викладання хімії в загаль­но­освіт­ній школі» з метою оптимізації застосування форм і методів навчання хімії під час педагогічної практики студентів; взяти участь в організації Ярмарку професій для молоді та поширювати інформацію через Науково-методичний центр освіти м. Львова, управління освіти департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради, департамент освіти і науки Львівської обласної державної адміністрації.
Досвід показав, що питання, підняті на минулорічній конференції, протягом року були практично вирішені. Як сказав Вільям Артур Ворд, посередній учитель розповідає, хороший учитель пояснює, кращий учитель демонструє, великий учитель надихає. Нехай досвід, який отримали учасники конференції, допоможе нашим вчителям і викладачам бути великими учителями та готувати висококваліфікованих фахівців, які будуть нашим майбутнім.

Мирослава Горяча,
аспірант кафедри неорганічної хімії