Каменяр: Інформаційно-аналітичний часопис Львівського національного університету імені Івана Франка

Новинки видавництва Львівського університету

Новітня історія України. 1914–1945 рр.

Кондратюк Костянтин. Новітня історія України. 1914–1945 рр. : навчальний посібник / Костянтин Кондратюк. – Видання 2-ге, доповнене. – Львів : ЛНУ ім. Івана Франка, 2018. – 340 с.

Подано систематичний виклад подій від початку Першої до закінчення Другої світових воєн. Значну увагу зосереджено на питаннях визвольних змагань українського народу і його державотворчої діяльності, трагічної долі України в умовах тоталітарного режиму, її боротьби з фашистською окупацією у роки Другої світової війни.

Таємна дипломатія і розвідка у міжна­родних відносинах

Пик Світлана. Таємна дипло­матія і розвідка у міжнародних відносинах : підручник / С. М. Пик. – Львів : ЛНУ ім. Івана Франка, 2017. – 492 с.

Досліджено специфічну площину міжнародних відносин, в якій діють таємна дипломатія і розвідка. Потреба у непублічних засобах ведення зовнішньої політики простежується з античних часів і не зникає досі. Якщо ефективність таємної дипломатії залежить переважно від узгодженості позицій залучених сторін, то успіх розвідки – це прихована перемога над опонентом.

Філософія сучасної науки і техніки

Семенюк Едуард. Філософія сучасної науки і техніки : підручник / Едуард Семенюк, Володимир Мельник. – Видання 3-тє, виправлене та доповнене. – Львів : ЛНУ ім. Івана Франка, 2017. – 364 с.

Філософсько-методологічні проблеми науки і техніки розглянуто крізь призму світових реалій на рубежі ХХ–ХХІ ст. Проаналізовано найважливіші аспекти нау­ково-технічної революції, їхній вплив на розв’язання глобальних проблем людства та реалізацію концепції сталого розвитку. Велика увага приділена екологізації, інформатизації суспільства та феномену інформаційної культури вченого і спеціаліста.

Теорія інформації

Подлевський Богдан. Теорія інформації : підручник / Богдан Подлевський, Роман Рикалюк. – Львів : ЛНУ ім. Івана Франка, 2018. – 342 с.

Викладено основні поняття тео­рії інформації, інформаційні характеристики дискретних джерел повідомлень, математичний опис каналів зв’язку. Розглянуто основні принципи кодування повідомлень, способи їх стискання та оцінка ефективності й завадостійкості передачі через канал зв’язку кодових повідомлень. Наведено приклади розв’язування типових задач та контрольні запитання.

Фізика низьких температур

Фізика низьких температур : навчальний посібник / А. Франів, В. Стадник, В. Курляк. – Львів : ЛНУ ім. Івана Франка, 2018. – 362 с.

Викладено питання, пов’язані з конструктивними особливостями і роботою установок для одержання низьких температур. Розглянуто деякі специфічні питання теплопередачі за низьких температур, найважливіші експериментальні методи у фізиці низьких температур. Описано властивості конструкційних матеріалів за низьких температур. Охоплено низку питань, що стосуються тематики наукових досліджень у галузі фізики твердого тіла.

Міжнародні економічні відносини в сучасних міждержавних воєнних конфліктах

Міжнародні економічні відно­сини в сучасних міждержавних воєнних конфліктах : підручник / Іван Михасюк, Ростислав Михайлишин. – Львів : ЛНУ ім. Івана Франка, 2017. – 314 с.

Розглянуто сучасні міжнародні економічні відносини (МЕВ) у контексті глобальної і регіональної економіки, розвиток міжнародних валютно-фінансових відносин, державного регулювання економіки країни, її конкурентоздатності, необхідності участі України в НАТО в умовах нав’язаної Московією (Росією) війни.