Каменяр: Інформаційно-аналітичний часопис Львівського національного університету імені Івана Франка

Економічний факультет

Економічний факультет – один з найбільших в Університеті. Тут готують фахівців із восьми напрямів за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавра на денній та заочній формах навчання. Випускники бакалаврату мають змогу продовжити навчання на маґістерському відділенні та в аспірантурі (сьогодні на факультеті понад 100 аспірантів).
На факультеті працює високопрофесійний колектив викладачів, серед яких 17 професорів, понад 100 доцентів, які викладають на дванадцяти кафедрах. До послуг студентів – п’ять комп’ютерних класів з під’єднанням до Інтернету, навчальні лабораторії, бібліо­тека з читальним залом, їдальня.
У 2005 р. на факультеті запроваджено на денному відділенні напрям підготовки “Міжнародна економіка” (освітньо-кваліфікаційні рівні бакалавра та маґістра). Ринкова трансформація економіки України передбачає підготовку економістів нової формації, які глибоко розуміють механізми функціонування світової і національної економіки, володіють знаннями і навичками для здійснення аналітично-прогностичних робіт з економіки на рівні внутрішнього і міжнародного ринку. Продовження

Правила прийому до Львівського національного університету імені Івана Франка на 2009/2010 навчальний рік

1. Громадяни України мають право на безоплатну освіту незалежно від статі, раси, національності, соціального і майнового стану, роду та характеру занять, світоглядних переконань, належності до партій, ставлення до релігії, віросповідання, стану здоров’я, місця проживання та інших обставин.
Громадянам України гарантується здобуття на конкурсній основі вищої освіти усіх освітньо-кваліфікаційних рівнів у Львівському національному університеті імені Івана Франка (далі Університет) за кошти державного бюджету в межах вимог державних стандартів, якщо вищу освіту за цим освітньо-кваліфікаційним рівнем громадянин здобуває вперше.
2. До Університету приймають громадян України, а також іноземців та осіб без громадянства, які перебувають на території України на законних підставах, мають відповідний освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень:
на перший курс навчання за освітньо-професійними програмами молодших спеціалістів, бакалаврів – осіб, які мають документ державного зразка про повну загальну середню освіту;
на старші курси заочної форми навчання за освітньо-професійною програмою бакалавра тільки на місця, що фінансуються за кошти фізичних та юридичних осіб (платне навчання), на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста (на напрями підготовки, які відповідають здобутому освітньо-кваліфікаційному рівню);
на підготовку фахівців освітньо-кваліфікаційних рівнів спеціаліста, магістра на основі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра за умови вступу на відповідний напрям (спеціальність);
на підготовку фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня магістра за кошти фізичних та юридичних осіб (платне навчання) на основі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста (на спеціальності, які відповідають здобутому освітньо-кваліфікаційному рівню). Продовження

Геологічний факультет

Геологічний факультет – провідний осередок підготовки фахівців високої кваліфікації в Україні. Випускники факультету можуть на належному рівні вирішувати і фундаментальні проблеми сучасної світової геологічної науки, і завдання розвитку мінерально-сировинного комплексу, охорони довкілля та екологічного моніторингу. З 1998 року факультет готує бакалаврів за двома напрямами:
– геологія;
– охорона навколишнього се­ре­довища та збалансоване природокористування.
 Відповідний рівень викладання геологічних дисциплін забезпечує висококваліфікований колектив професорів, доцентів, викладачів кафедр: загальної та регіональної геології; історичної геології і палеонтології; мінералогії; петрографії; геології корисних копалин; екологічної та інженерної геології і гідрогеології; фізики Землі.
Заснував геологічний факультет усе­світньо відомий учений і педагог академік Євген Лазаренко. Продовження

Філологічний факультет

Офіційний початок української філологічної науки у Львівському університеті – заснування 1848 року кафедри української словесності, яку очолив один із активних діячів “Руської трійці” – Яків Головацький. Ось уже 160 років поспіль львівські вчені-філологи популяризують рідне слово, щоразу розкриваючи нові таємниці його сутності.
Сьогодні філологічний факультет готує фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем “бакалавр” за напрямом “філологія” із правом продовження навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем “маґістр” за такими спеціальностями: українська мова та література, фольклористика, мова та література (польська, чеська, словацька, хорватська, болгарська, сербська, російська, перська, арабська, японська). 2004 року створено кафедру польської філології, одним із пріоритетних напрямів діяльності якої є налагодження контактів із нашими польськими колегами, обмін студентами та викладачами. Продовження

Факультет культури і мистецтв

Факультет культури і мистецтв – наймолодший в Університеті (його створено за наказом ректора від 26 березня 2004 року).
Випускники факультету покликані на сучасному творчому та науковому рівні вирішувати складні мистецькі, мистецтвознавчі, культурологічні завдання, працювати і здійснювати дослідження в галузі національної та світової культури, театрального та музичного мистецтва, книгознавства, бібліотекознавства і бібліографії, фіксувати й аналізувати сучасні культурно-мистецькі явища й процеси. Високий рівень професійної освіти забезпечує колектив професорів, доцентів, старших викладачів та асистентів чотирьох кафедр: театро­знавства та акторської майстерності, книгознавства і бібліографії, режисури, музичного мистецтва.
На всіх кафедрах готують фахівців за освітньо-кваліфікаційними рівнями “Бакалавр” (чотири роки навчання) та “Магістр” (один рік навчання).
  Кафедра театрознавства та ­акторської майстерності створена 1999 року. Продовження

Факультет міжнародних відносин

Становлення і зміцнення незалежності Української держави, розширення її міжнародних політичних і господарських зв’язків зумовлює потребу у висококваліфікованих спеціалістах з проблем зовнішньої політики, міжнародного права, із зовнішньоекономічних, зовнішньоторговельних та міжнародних валютно-фінансових зв’язків, з питань міжнародного бізнесу, маркетингу, менеджменту, захисту навколишнього середовища, з міжнародної інформатики та інформації для роботи в державних представництвах і установах за кордоном, у міжнародних організаціях, навчальних і науково-дослідних закладах, державних і приватних спільних підприємствах.
Для підготовки таких фахівців у нашому Університеті створено факультет міжнародних відносин. Факультет готує спеціалістів у галузі зовнішньої політики, права, історії та економіки країн, що виникли внаслідок розпаду Радянського Союзу, країн Центральної і Східної Європи (Польщі, Чехії, Словаччини, Угорщини, Румунії, Болгарії, держав колишньої Югославії), країн, які мають численну українську діаспору (Канади, США, Німеччини, Аргентини, Великобританії, Франції), а також країн, із якими Україна має значні економічні інтереси (Австрії, Італії, Фінляндії, Туреччини, Швеції та ін. Продовження

Фізичний факультет

У Львівському національному університеті імені Івана Франка вже майже 230 років викладають фізику. Отримати задоволення від опанування цієї прекрасної науки, здобути фахову освіту в одному з найдавніших університетів Європи зі славними традиціями можна, вступивши на фізичний факультет. Тут навчалися та працювали видатні вчені, серед яких М. Смолуховський, Л. Інфельд, В. Міліянчук, Я. Дутчак, М. Бродин, І. Юхновський та багато інших.
Фізичний факультет готує фахівців за освітньо-кваліфікаційними рівнями бакалавра, спеціаліста, маґістра за напрямами підготовки “Фізика”, “Прикладна фізика”(спеціальності: фізика, фізика твердого тіла, астрономія).
Сьогодні на фізичному факультеті функціонує шість кафедр: теоретичної фізики, експериментальної фізики, фізики металів, астрофізики, загальної фізики, фізики твердого тіла.
Обсяг державного замовлення на перший курс фізичного факультету – 100 місць. Продовження

Факультет електроніки

У 2009 році прийом на перший курс для навчання за програмою бакалавра проводитимуть на конкурсній основі за результатами зовнішнього незалежного оцінювання навчальних досягнень випускників навчальних закладів середньої освіти, підтвердженими сертифікатами Українського центру оцінювання якості освіти з таких предметів:
– фізика або математика (за вибором абітурієнта);
– українська мова та літера­тура.
Одне з найважливіших сьогодні завдань – підготовка фахівців, які володіли б широким обсягом знань у галузі електроніки. Електроніка – наука про взаємодію заряджених частинок (електронів, іонів) з електромагнітними полями і методи створення електронних приладів і пристроїв (вакуумних, газорозрядних, напівпровідникових), що їх використовують здебільшого для передавання, обробки та збереження інформації. Ця наука виникла на початку XX століття і спершу розвивалася як вакуумна електроніка. Продовження

Факультет журналістики

У журналістику йдуть за покликанням. Кажуть, це не професія, а стан душі. Отже, той, хто бажає працювати у високоінтелектуальній сфері, кого захоплює романтика постійного пошуку й потреба постійного самоствердження на нелегкому, а часом і небезпечному шляху до правди і справедливості, знайде розуміння і підтримку на факультеті. У редакціях сучасних українських мас-медіа чекають на людей сміливих і наполегливих, освічених і делікатних, здорових душею і тілом, чуйних і небайдужих до чужої біди. Це добре усвідомлюють наші вихованці, починаючи з першого курсу. І намагаються відмінно вчитися, набувати практичних навичок і досвіду, щоб гідно продовжити справу попередників, серед яких і керівники ЗМІ, і відомі журналісти, громадські, державні і політичні діячі, науковці, провідні фахівці суміжних сфер. Нема такої точки на карті України, де б не працювали наші випускники.
Допомагають їм стати добрими фахівцями і знайти своє місце в інформаційному просторі України досвідчені викладачі – професори, доценти (доктори і кандидати наук), асистенти, які одночасно є високопрофесійними журналістами. Продовження

Хімічний факультет

Хімію у Львівському національному університеті імені Івана Франка викладають уже понад 220 років. Сьогодні факультет готує спеціалістів-хіміків за трьома освітньо-кваліфікаційними рівнями: бакалавр, спеціаліст і маґістр. Після чотирирічного навчання студент отримує диплом бакалавра і може працювати за спеціальністю в навчальних закладах та на виробництві або ж продовжувати навчання і здобувати освітньо-кваліфікаційні рівні спеціаліста чи маґістра.
Окрім базових дисциплін – хімії, фізики, математики – студенти хімічного факультету вивчають інформатику і програмування, екологію, іноземні мови, історію України, політологію, економічну теорію, основи підприємництва, філософію, історію та теорію культури, психологію, методику викладання хімії, безпеку життєдіяльності, педагогіку, соціологію. Теоретичне навчання поєднується з практиками: комп’ютерною, навчальною на підприємствах, зокрема м. Калуша, педагогічною та за спеціальністю. Продовження