Каменяр: Інформаційно-аналітичний часопис Львівського національного університету імені Івана Франка

Центр італійської мови і культури

Центр італійської мови і культури Львівського національного університету імені Івана Франка запрошує студентів та всіх зацікавлених на курси вивчення і поглиблення знань з італійської мови та культури.
Запис на курси проводять до 10 вересня 2009 р. Початок навчання – з 15 вересня.

Адреса: вул. Університетська, 1, ауд. 339
Телефон: 239-44-22
Е-mail: centro@lnu.edu.ua
http://centroitaliano.lnu.edu.ua/

Фран­цузь­кий центр у Льво­ві

Французький центр у Львові – один із п’яти центрів (Львів, Дніпропетровськ, Донецьк, Харків, Одеса), заснованих Французьким культурним центром у Києві. Центр є представництвом посольства Франції в Україні в Західному регіоні.
До послуг відвідувачів:

 • бібліотека (абонемент, читальний зал)

 • сучасна французька преса

 • перегляд каналів французького телебачення

 • підготовчі курси до складання іспитів DELF/DALF

 • педагогічні семінари

Ресурсний центр пропонує:

 • стажування та навчання у Франції

 • складання іспитів DELF/DALF

 • культурні проекти, організовані посольством Франції в Україні

 • конкурси

 • фонди інформаційного центру

 • сучасні методики викладання французької мови

 • 3000 примірників французької художньої літератури

 • наукова література

 • 20 видів французької сучасної друкованої преси

 • відеотека, фонотека

 • телебачення. Продовження

Українсько-австрійський центр співробітництва з питань науки, освіти та культури

Мета Українсько-австрійського центру – налагодження та підтримання контактів у сфері науки, освіти та культури між австрійськими та українськими науково-дослідними установами, освітніми закладами та інституціями культурної сфери.
У центрі надають консультацію щодо можливостей продовжити навчання та провести наукові дослідження в університетах і дослідницьких установах Австрії, у міжнародних літніх школах і на конференціях.
У приміщенні Українсько-австрійського центру працює бібліотека з читальним залом, у якій є література різних напрямків (мовознавство, історія, економіка, політика, краєзнавство, переклади художніх творів) українською та німецькою мовами.
У межах співпраці зі Львівською науковою біб­ліо­те­кою імені Василя Стефаника (австрійський відділ на вул. Лисенка, 14) центр проводить курси інтенсивного вивчення німецької мови, тестування на отримання австрійського державного мовного диплома різних рівнів, а також літні мовні школи за участі австрійських лекторів. Продовження

Центр кра­їн Пів­ніч­ної Єв­ро­пи

Центр тісно співпрацює з посольствами таких країн Північної Європи: Норвегії, Швеції, Данії, Фінляндії. Вони забезпечують його необхідною літературою, підручниками, відео- та аудіоматеріалами. На факультеті міжнародних відносин  за сприяння Центру викладають норвезьку та шведську мови. У центрі виконують спеціальні переклади зі скандинавських мов, окрім фінської. Також Центр країн Північної Європи є координатором міжнародної екологічної програми “Балтійський університет”, засновник якої – університет у м. Упсала (Швеція). У межах програми викладають 5 екологічних курсів, пов’язаних з країнами басейну Балтійського моря. Студенти та викладачі Львівського національного університету імені Івана Франка, Націо­нального університету “Львівська політехніка”, Лісотехнічного університету, Прикарпатського університету (м. Івано-Франківськ), Правничого коледжу активно беруть участь у конференціях та семінарах цієї програми. Продовження

Ін­фор­ма­цій­но-ана­лі­тич­ний ча­со­пис “Ка­ме­няр”

Ін­фор­ма­цій­но-ана­лі­тич­ний ча­со­пис Львівсь­ко­го на­ці­о­наль­но­го уні­вер­си­те­ту іме­ні Іва­на Фран­ка “Ка­ме­няр”?– од­не з най­по­важ­ні­ших за ві­ком з-по­між ана­ло­гіч­них ви­дань ВНЗ Ук­ра­ї­ни; у січні 2008 р. йому виповнилося 60 років.
Ме­та га­зе­ти?– ін­фор­му­ва­ти сту­ден­тів, вик­ла­да­чів та пра­ців­ни­ків Уні­вер­си­те­ту про но­ви­ни Уні­вер­си­те­ту, ос­віт­ні, на­у­ко­ві та твор­чі до­сяг­нен­ня спів­ро­біт­ни­ків і сту­ден­тів Уні­вер­си­те­ту, ді­яль­ність сту­дентсь­ких гро­мадсь­ких ор­га­ні­за­цій, ад­мі­ніс­тра­ції Уні­вер­си­те­ту, сту­дентсь­ке доз­віл­ля. Ре­дак­ція охо­че спів­пра­цює не тіль­ки зі сту­ден­та­ми фа­куль­те­ту жур­на­ліс­ти­ки, а й з усі­ма, хто “від­чу­ває” но­ви­ни й во­ло­діє сло­вом. Кож­на по­дія сту­дентсь­ко­го жит­тя зас­лу­го­вує на ви­с­віт­­лен­­ня в уні­вер­си­тетсь­кій га­зе­ті “Ка­ме­няр”. Зап­ро­шу­є­мо до твор­чої спів­пра­ці сту­ден­тів усіх фа­куль­те­тів і ко­лед­жів, че­ка­є­мо на стат­ті, поезії, фо­тог­ра­фії та будь-яку ін­фор­ма­цію, яка мо­же за­ці­ка­ви­ти академічну спільноту Уні­вер­си­те­ту. Продовження

Проф­ком сту­ден­тів Львівсь­ко­го на­ці­о­наль­но­го уні­вер­си­те­ту іме­ні Іва­на Фран­ка

Профспiлковий комітет студентів Львівського національного університету імені Івана Франка – громадська органiзацiя студентів Унiверситету, мета якої – представництво та захист навчальних, соціальних прав та iнтересiв своїх членiв. Вступити до профспiлки студенти можуть на добровiльних засадах, без будь-якого обмеження через нацiональнiсть, расову належнiсть, стать, партійнiсть або релiгiйнi переконання.
На кожному факультеті Університету працює профспілкове бюро студентів, склад якого обирають студенти на звітно-виборчих конференціях факультетів (коледжів).
Профком сприяє навчанню студентів, створює необхідні умови для проживання та відпочинку, дбає про оздоровлення (у спортивно-оздоровчому таборі “Карпати” та санаторії-профілакторії), співпрацює зі студентськими організаціями (зокрема, профспілковими комітетами) інших вищих навчальних закладів та молодіжними організаціями. Продовження

Са­на­то­рій-про­фі­лак­то­рій  Уні­вер­си­те­ту

Санаторій-профілакторій Львівського національного університету імені Івана Франка з амбулаторною формою обслуговування функціонує в гуртожитку №4 за адресою: м. Львів, вул. Пасічна, 22, 1-й поверх.
Санаторій-профілакторій надає такі послуги:

 • 21 день збалансованого та дієтичного триразового харчування;

 • стоматологічні послуги;

 • світло- та електротерапія, інгаляції, парафінові аплікації, фітотерапія, фізіотерапія;

 • сегментарний масаж, лікувальна фізкультура в кабінеті ЛФК та масажу;

 • ін’єкції, компреси, змазування горла, закапування очей, перев’язки тощо у процедурному кабінеті;

 • медикаментозне лікування.

Путівку можна отримати у профкомі студентів, звернувшись із відповідними документами (профспілковим квитком, медичною довідкою). Продовження

Студентське самоврядування у Львівському національному університеті імені Івана Франка

Студентське самоврядування Львівського національного університету імені Івана Франка – об’єднання студентів, діяльність якого спрямована на захист прав та інтересів студентської громади Університету.
Для кожного студента-першокурсника важливим кроком є самоорганізація. Усе залежить тільки від Вас, адже Вам вирішувати, як провести 5 років навчання. Кожен студент має сформулювати собі чітку мету і впевнено йти до неї, а ми спробуємо максимально підтримати Вас і допомогти Вам. Тому запрошуємо всіх до нашої організації студентського самоврядування. Завжди раді вітати нових людей, а особливо чекаємо на енергійних та активних студентів, які мають бажання працювати в колективі.

Адреса: вул. Університетська, 1, ауд. 124
Телефон: 239-42-79

Фізичне виховання і спорт у Львівському національному університеті імені Івана Франка

Яскраве свідчення постійної турботи про здоров’я студентів Університету – чудовий спортивний комплекс, розташований у парковій зоні Погулянки. До комплексу входять стадіон із легкоатлетичними секторами та ігровими майданчиками, палац спорту з двома ігровими спортивними залами, залами боксу, боротьби, атлетичної і ритмічної гімнастики, лікувальної фізкультури, лижна база, кіноаудиторія.
Створено всі умови, щоб студенти мали змогу підтримувати свою фізичну форму – не тільки відвідуючи заняття з фізичного виховання, а й на дозвіллі. У всіх студентських гуртожитках є спортивні кімнати, обладнані тренажерами і спортивним інвентарем. Упродовж навчання в Університеті студенти можуть займатися у 28-х спортивних секціях під керівництвом професійних тренерів-викладачів:
Боротьба дзюдо (ч.) – Туваков А. М.
Боротьба дзюдо (ж.) – Туваков А. М.
Боротьба самбо – Туваков А. М.
Карате-до (початк. гр. Продовження

Му­зей іс­то­рії Уні­вер­си­те­ту

Фонди музею відображають минуле і сучасний стан розвитку Львівського національного університету імені Івана Франка як освітнього, наукового та культурного закладу. Найцінніші експонати – дипломи випускників і науковців з часів Австро-Угорської імперії, Польської держави та Радянського Союзу, різноманітні документи й особисті речі визначних людей, рукописи та видання наукових праць, нагороди заслужених діячів освіти, науки та культури, колективів художньої самодіяльності та спортивних команд, твори живопису, скульптури, фотографії, наукові прилади та інші предмети, пов’язані з історією alma mater.
Музей координує свою діяльність з навчальними програмами історичного факультету, студенти й викладачі якого використовують музейні матеріали для написання курсових і дипломних робіт, дисертацій. Співробітники музею проводять екскурсії, надають консультації всім, хто досліджує розвиток науки й освіти, вивчає історію Університету. Продовження