Каменяр: Інформаційно-аналітичний часопис Львівського національного університету імені Івана Франка

Біологічний факультет

Біологію називають наукою XXI ст. Сучасна біологічна наука вирішує чимале коло проблем. Людство сягнуло небаченого прогресу у вивченні механізмів реалізації генетичного коду. Можливим стало практичне клонування живих істот, створення генетично модифікованих організмів і продуктів харчування. Людство хвилюють екологічні проблеми: зміна клімату, знищення природних ресурсів, руйнування екосистем. Це зумовлює прискіпливу увагу до вивчення і збереження біологічної різноманітності мікроорганізмів, грибів, тварин, рослин. Настала ера біології не лише як теоретичної науки, а й як галузі знань, що визначатиме технологічний розвиток і можливість виживання людства в майбутньому.
Біологічний факультет – один із найдавніших в Університеті, має багаті традиції. У різні роки тут працювали Б. Дибовський, А. Бек, Ф. Каменський, Я. Парнас, Р. Вейгль, А. Лазаренко, К. Продовження

Історичний факультет

Поняття часу є однією з найголов­ніших категорій буття кожного суспільства. Невипадково в культурах різних народів від найдавніших часів і до сьогодення так багато уваги приділяють алегоріям часу (от хоча б величні єгипетські сфінкси!), а дискусії довкола ролі та значення історичного минулого, його осмислення в конкретній історичній спільноті (“звідки ж пішла земля Руська?”, – роздумував Літописець) актуальні і в традиційних, і в постмодерних суспільствах. Кожна історична епоха розставляє свої наголоси у трактуванні подій і явищ, пропонує нові моделі вирішення найважливішого завдання музи Кліо – з’ясування ролі та обставин життя Людини у просторі та часі.
Вивчення історії як елемента давньої “eruditio”, форми алегорично-ціннісного осмислення минулого та сучасності, чи власне предмета наукового знання, має значні традиції в ЛНУ ім. Івана Франка. Кількасотлітня історія навчального закладу фіксує всі головні напрями пізнання історичного минулого – від історії як засобу поглиблення риторичної культури та хронікальних записів XVII ст. Продовження

Правила прийому до Львівського національного університету імені Івана Франка у 2010 році

Провадження освітньої діяльності у Львівському національному університеті імені Івана Франка (далі –Університет) здійснюється відповідно до ліцензії Міністерства освіти і науки (серія АВ № 482308, 17.07.2009, термін дії ліцензії до 01.07.2013).
Правила прийому розроблені Приймальною комісією Львівського національного університету імені Івана Франка (далі – Приймальна комісія Університету) відповідно до Умов прийому до вищих навчальних закладів України, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України № 873 від 18 вересня 2009 року та зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 6 жовтня 2009 р. за № 930/16946.
1. Загальні положення
1.1. Університет оголошує набір на підготовку фахівців з вищою освітою за освітньо–кваліфікаційними рівнями, напрямами підготовки (спеціальностями) відповідно до ліцензії в межах ліцензованого обсягу, у тому числі у відокремлених структурних підрозділах (філія економічного факультету у м. Продовження

Факультет іноземних мов

Історія факультету іноземних мов сягає часів заснування Львівського університету, де філологічні науки посідали чільне місце. У кожну історичну епоху мови інших народів та їхня ментальність були об’єктом дослідження філологів і літературознавців, які володіли іноземними мовами. Це створило добре підґрунтя для заснування 1950 року факультету іноземних мов, до складу якого увійшли кафедри англійської, німецької, французької, іспанської, класичної філологій та зарубіжних літератур. Невдовзі з метою викладання іноземних мов на всіх гуманітарних і природничих факультетах Університету створено загальноуніверситетську кафедру іноземних мов. З проголошенням незалежності України надзвичайно актуальним і потрібним є перекладацький напрям. Від часу заснування кафедра перекладознавства та контрастивної лінгвістики готує висококваліфікованих фахівців. Стрімкий розвиток філологічних студій дав добрий поштовх до провадження фундаментальних досліджень і створення наукових шкіл. Продовження

Філологічний факультет

Офіційний початок української філологічної науки у Львівському університеті – заснування 1848 року кафедри української словесності, яку очолив один із активних діячів “Руської трійці” – Яків Головацький. От уже понад як 160 років поспіль львівські вчені-філологи популяризують рідне слово, щоразу розкриваючи нові таємниці його сутності.
Сьогодні філологічний факультет готує фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем “бакалавр” за напрямом “Філологія” із правом продовжити навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем “маґістр” за такими спеціальностями: українська мова та література, фольклористика, мова та література (польська, чеська, словацька, хорватська, болгарська, сербська, російська, перська, арабська, японська). 2004 року створено кафедру польської філології, одним із пріоритетних напрямів діяльності якої є налагодження контактів із нашими польськими колегами, обмін студентами та викладачами. Продовження

Геологічний факультет

Геологічний факультет – провідний осередок підготовки фахівців високої кваліфікації в Україні. Випускники факультету можуть на належному рівні вирішувати і фундаментальні проблеми сучасної світової геологічної науки, і завдання розвитку мінерально-сировинного комплексу, охорони довкілля та екологічного моніторингу. З 1998 року факультет готує бакалаврів за двома напрямами:
– геологія;
– охорона навколишнього се­ре­довища та збалансоване природокористування.
 Відповідний рівень викладання геологічних дисциплін забезпечує висококваліфікований колектив професорів, доцентів, викладачів кафедр: загальної та регіональної геології; історичної геології і палеонтології; мінералогії; петрографії; геології корисних копалин; екологічної та інженерної геології і гідрогеології; фізики Землі.
Заснував геологічний факультет усе­світньо відомий учений і педагог академік Євген Лазаренко. Продовження

Хімічний факультет

Хімію у Львівському національному університеті імені Івана Франка викладають уже понад 220 років. Нині факультет готує спеціалістів-хіміків за трьома освітньо-кваліфікаційними рівнями: бакалавр, спеціаліст і маґістр. Після чотирирічного навчання студент отримує диплом бакалавра і може працювати за спеціальністю в навчальних закладах і на виробництві або ж продовжувати навчання і здобувати освітньо-кваліфікаційні рівні спеціаліста чи маґістра.
Окрім базових дисциплін – хімії, фізики, математики – студенти хімічного факультету вивчають інформатику і програмування, екологію, іноземні мови, історію України, політологію, економічну теорію, основи підприємництва, філософію, історію та теорію культури, психологію, методику викладання хімії, безпеку життєдіяльності, педагогіку, соціологію. Теоретичне навчання поєднано з практиками: комп’ютерною, навчальною на підприємствах, зокрема м. Продовження

Фізичний факультет

У Львівському національному університеті імені Івана Франка вже майже 230 років викладають фізику. Отримати задоволення від опанування цієї прекрасної науки, здобути фахову освіту в одному з найдавніших університетів Європи зі славними традиціями можна, вступивши на фізичний факультет. Тут навчалися та працювали видатні вчені, серед яких М. Смолуховський, Л. Інфельд, В. Міліянчук, Я. Дутчак, М. Бродин, І. Юхновський, факультет закінчив і тут викладає міністр освіти та науки України проф. І. Вакарчук.
Фізичний факультет готує фахівців за освітньо-кваліфікаційними рівнями бакалавра, спеціаліста, маґістра за напрямами підготовки “Фізика”, “Прикладна фізика”(спеціальності: фізика, фізика твердого тіла, астрономія). На факультеті вперше запроваджено дворічну маґістратуру, що дає змогу підготувати висококваліфікованих наукових та педагогічних фахівців для роботи у вищих навчальних закладах країни. Продовження

Факультет електроніки

У 2010 році прийом на перший курс для навчання за програмою бакалавра відбуватиметься на конкурсній основі за результатами зовнішнього незалежного тестування навчальних досягнень випускників середніх загальноосвітніх закладів, підтвердженими сертифікатами Українського центру оцінювання якості освіти з таких предметів: математика; українська мова та література; за вибором абітурієнта – фізика або іноземна мова.
 Одне з найважливіших сьогодні завдань – підготувати фахівців, які володіли б широким обсягом знань у галузі електроніки. Електроніка – наука про взаємодію заряджених частинок (електронів, іонів) з електромагнітними полями й методи створення електронних приладів і пристроїв (вакуумних, газорозрядних, напівпровідникових), що їх використовують здебільшого для передавання, обробки й збереження інформації. Ця наука виникла на початку XX століття і спершу розвивалася як вакуумна електроніка. Продовження

Факультет культури і мистецтв

Факультет культури і мистецтв – наймолодший в Університеті (його створено наказом ректора від 26 березня 2004 року).
Випускники факультету покликані на сучасному творчому та науковому рівні вирішувати складні мистецькі, мистецтвознавчі, культурологічні завдання, працювати і здійснювати дослідження в галузі національної та світової культури, театрального та музичного мистецтва, книгознавства, бібліотекознавства і бібліографії, фіксувати й аналізувати сучасні культурно-мистецькі явища й процеси. Високий рівень професійної освіти забезпечує колектив професорів, доцентів, старших викладачів та асистентів трьох кафедр: театрознавства та акторської майстерності, бібліотекознавства і бібліографії, музичного мистецтва.
На всіх кафедрах готують фахівців за освітньо-кваліфікаційними рівнями “бакалавр” (чотири роки навчання) та “маґістр” (рік навчання).
Кафедру театрознавства та акторської майстерності створено 1999 р. Продовження